Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน

CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน   ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยฯ  ได้จัดกิจกรรมสะท้อนบทเรียนการดำเนินการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองตำบลตลาดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีนางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงาน กิจกรรมนี้ อยู่ในโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ภายใต้ชื่อโครงการบูรณาการ  เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมืองฯ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมืองฯวันนี้ (17 มกราคม 2566) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมสะท้อนบทเรียนการดำเนินการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองตำบลตลาดอย่างยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง โดยมี นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางพิชชาภัสร์  ธีรศาสตรานนท์  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นำองค์กรภาคท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม   ดร.ธายุกร  พระบำรุง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 วัด

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 วัด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทานเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดต่างๆ วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน 8 “ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม …

Read More »

ภาพและข่าว : “กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฏาคม 2565  เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร/ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และบรรยายสรุปผล การดำเนินงานโดยภาพรวมของหลักสูตรในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม ENV 106 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศกิจกรรมโดยรวม  :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565

Read More »

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันนี้ 1 กรกฏาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ในปีนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 การจัดกิจกรรม จึงได้มีการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ผ่านระบบอบรมออนไลน์ Webex meeting ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กรกฏาคม 2565

Read More »

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนชุมชน  พร้อมด้วยนางสุชญา โคตรวงษ์    ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง  ได้ทูลเกล้าถวายผ้าทอสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว (ลายประจำอำเภอกันทรวิชัย) ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในกลุ่ม ในการย้อมและทอผ้าผืนนี้ ในโอกาสงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนวัตกรรมผ้าทอสีย้อมธรรมชาตินี้ เกิดจากภูมิปัญญาและประสบการณ์ด้านการย้อมสีและทอของกลุ่มฯ ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ที่ได้เชื่อมกับรากฐานความเป็นมาและทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นเป็นครั้งแรก  เพื่อสะท้อนและฟื้นฟูอัตลักษณ์บ้านขามเรียง (ขาม คือ มะขาม และเรียง คือ การเรียงกัน) ให้เกิดการรับรู้สาธารณะ   และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประสงค์จะอนุรักษ์รากฐานความเป็นมาของ ต.ขามเรียง  ศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาด้านการย้อมและทอผ้า เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ 12 เมษายน 2565  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 เมษายน 2565  

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. ฉีดพ่นแลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 4

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. ฉีดพ่นแลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 4 วันนี้ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมแทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานกองอาคารสถานที่ มมส. ในการส่งทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในตัวอาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ ครั้งที่ 4 โดยเริ่มฉีดพ่นชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 3  มีการฉีดพ่นในส่วนของห้องสำนักงานคณะ ห้องคณบดี ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน ห้องพักแม่บ้าน ห้องน้ำ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ และเตรียมความพร้อมในการจัดงานซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมจัดพิธีสักการบูชาไหว้ศาลพระพรหมและศาลปู่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานปีพุทธศักราช 2565 เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมจัดพิธีสักการบูชาไหว้ศาลพระพรหมและศาลปู่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานปีพุทธศักราช 2565 เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ร่วมจัดพิธีสักการะบูชาไหว้ศาลพระพรหมและศาลปู่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ปีพุทธศักราช 2565 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. พิธีจัดขึ้นเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกท่าน ให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีพุทธศักราช 2565   ภาพและข่าว : ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health”

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health” วันนี้ (29 พฤศจิกายน 254) เวลา 09.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาพิเศษ เนื่องในวันครบรอบ 10 ปี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล …

Read More »