Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมนำสิ่งของบริจาคแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

70841946_2750384875006935_5316693836230033408_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมนำสิ่งของบริจาคแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ้างอิงภาพจาก/https://siamrath.co.th/n/100821 ด้วยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เชิญชวนนิสิต บุคลากร ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติพายุโพดุล โดยร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ก.ย.62 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>ข้อมูลเพิ่มเติม “ม.มหาสารคาม” ตั้งจุดรับบริจาคช่วยน้ำท่วม/เสาร์นี้เตรียมลุยแจกถุงยังชีพมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 18 กันยายน 2562

Read More »

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น วันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562

69831445_444152979514943_4969988236257525760_n

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ได้จัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น ในวันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาสมาธิ และขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมและแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้แก่นิสิตและคณาจารย์  เสริมการเป็นผู้มีจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีและนิสิตที่อยู่ในความดูแล ซึ่งคือ นิสิตระดับปริญาตรีชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรฯ  ซึ่งประกอบด้วย การอบรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม           สวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (ภาพกิจกรรม shorturl.at/ckzX9) และการทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น  จ.ขอนแก่น ภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : ข่าว ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 กันยายน 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์ “องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก (World Environment Day)”

new

องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก (World Environment Day)   องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งเเวดล้อมของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งเเวดล้อม องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งในปี 2562 นี้ กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง Air Pollution ที่มาภาพและข่าว : รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »

กิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms)

59747872_2320629178202435_4055287350421356544_n

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการในการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งได้ ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-4พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 6 คน และนิสิต จำนวน 114 คน ภาพบรรยากาศกิจกรรม : ที่มาภาพและข้อมูลข่าว : อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562

Read More »

โครงการปฐมนิเทศนิสิต และการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการปฐมนิเทศนิสิตและการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ  ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสารกำหนดการ  >>>>Click<<<<< ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา เมื่อว้ันที่ : 2 สิงหาคม 2561      

Read More »

ประชุมปรึกษาหารือทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ The Global Challenges Research Fund :GCRFเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมปรึกษาหารือทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้

Read More »

การอบรมเทคนิคการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างกระแสด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

การอบรมเรียนรู้ทักษะ

Read More »

คลิปสร้างสรรค์โดยทีมโนพลาสติก มมส. เพื่อสร้างการตื่นรู้ในเรื่องการจัดการขยะ

121

คลิปสร้างสรรค์โดยทีมโนพลาสติก เผยแพร่คลิปโดย : นายชลทิตย์ สีเทา

Read More »