Breaking News
Home / ระดับปริญญาเอก / หลักสูตร – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตร – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อปริญญา      ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

Doctor of Philosophy (Environmental Education)

ชื่อย่อ:   ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

Ph.D. (Environmental Education)

ปรัชญา

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความชำนาญด้านวิชาการและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดให้บุคคลมีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และประยุกต์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อความก้าวหน้าทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

·       นักวิจัยและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

·       ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

·       ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

·       นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา

·       นักธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

รายวิชาหมวดวิชาหลัก

ปรัชญาสิ่งแวดล้อมศึกษา, สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติชั้นสูงสำหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา

ภาพโดยรวม:

50811797_1009764949233628_2764799288864145408_n51148759_1106241256213893_2722006652793389056_n 50943393_981572338710226_4904681351556366336_n 50978695_531685324002693_3665951485616717824_n