Breaking News
Home / ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

หลักสูตร – ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.25

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

  • ระบบปกติ : หน่วยกิตละ 800 บาท : ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ 5,000 บาท
  • ระบบพิเศษ : หน่วยกิตละ 1,200 บาท : ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ 12,000 บาท