Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (2563)

Untitled

สื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (2563) >>> ดาวน์โหลด : วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (2563 ) ข้อมูล  : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เผยแพร่โดย    : ชลทิตย์สีเทา ณ วันที่  : 4 กุมภาพันธ์ 2563

Read More »

ภาพข่าว”การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563″

IMG_3312

วาระการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพบรรยากาศการประชุม : ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มกราคม 2563

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสิ่งเเวดล้อมฯ ประชุมเตรียมการเข้าร่วมการเเข่งขันงานกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย “ENVI Games” ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 14-15 กพ 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

81370312_476372633292872_1642981374774214656_n

วันนที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดี เพื่อปรึกษาในการเตรียมการเข้าร่วมการเเข่งขันงานกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย “ENVI Games” ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 14-15 กพ 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาข้อมูลและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 มกราคม 2563  

Read More »

หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ร่วมกับโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม เพื่อผลักดันสู่ Zero-Waste School

82223847_1249256488604344_6296137157870354432_n

หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ร่วมกับโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม เพื่อผลักดันสู่ Zero-Waste School ขอแสดงความยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ที่ได้รับโอกาสด้านการให้บริการวิชาการ ในการพัฒนาระบบจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สู่การเป็น Zero-Waste School อย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อก้าวสู่การเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจร  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท เพื่อการดำเนินการดังกล่าว ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 มกราคม 2563

Read More »

คุณภาพน้ำของสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ หลังจากโครงการ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ (กลุ่มตุ้มโฮมแก้วิกฤต)”

81817617_2454895991494646_5151798857641754624_n

คุณภาพน้ำของสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ หลังจากโครงการ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ (กลุ่มตุ้มโฮมแก้วิกฤต)” สมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุณแม่อรพันธุ์ วงศ์กาไสย ภายใต้การสนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ (กลุ่มตุ้มโฮมแก้วิกฤต)” ขึ้นในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ (HS-217) ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ โดยผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 200 คน เพื่อร่วมฟื้นฟูคุณภาพน้ำ โดยการโยน KM Ball และน้ำสมุนไพร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มาจากชุดความรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานและได้ถูกนำไปใช้แก้วิกฤตในหลายพื้นที่ ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำของสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ ซึ่งพบว่า มีคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 และต้องฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาความสกปรกและกลิ่น …

Read More »

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2563

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย – เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562 ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครไปยังกองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.nrct.go.th/  หัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย” รายละเอียดเพิ่มเติม : >>> pdf ที่ <<< ข่าว: อ. ดรจุฑามาสแก้วสุข เผยแพร่ข่าวโดย: ชลทิตย์สีเทา ณ วันที่: 10 มกราคม 2563

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ซึ่งร่วมขับเคลื่อนพันธกิจทั้งวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ  โดยมีนักวิจัยผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะยกระดับศักยภาพของชุมชน ให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อม สังคม และสุขภาวะที่ดีต่อผู้สูงวัย ผ่านการนำเอาองค์ความรู้จากบทเรียนวิจัย/การบริการวิชาการวิชาการ สู่การบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนและการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตไปพร้อมกัน ซึ่งสามารถเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของ 3 สาขาวิชา ร่วมถึงการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแก่ชุมชนและสังคม โดยผลลัพธ์หลัก คือ การเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ ที่สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จนมีความเข้มแข็งและสามารถเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้หรือขยายผลไปยังชุมชนอื่นได้  และเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50,000 บาท   เพื่อสนับสนุนศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือของ               3 สาขาวิชา โดยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการของคณะฯ ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณวรัสชญาน์ ปุราถานัง เจ้าหน้าที่วิจัยและบริการวิชาการ …

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นสร้างระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัด “โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยในด้านงบประมาณให้บุคลากร ได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการของคณะฯ ที่มีความสามารถมีโอกาสพัฒนางานวิจัยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในเวทีนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยของนักวิจัยและหน่วยปฏิบัติการวิจัยของคณะฯ สู่สากล สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมวิจัยในหน่วยปฏิบัติการวิจัยภายใต้กำกับของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยงานวิจัยเป็นแนวทางหนึ่ง ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อไป จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะฯ ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่คุณวรัสชญาน์ ปุราถานัง เจ้าหน้าที่วิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>>-แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนนำเสนอผลงานวิชาการ.doc ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิขาการ เอกสาร:  grant4publ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา ณ วันที่ : 25 ธันวาคม …

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ทุนสนับสนุนวิจัยแก่นักวิจัยในแต่ละศูนย์วิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นสร้างระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัด “โครงการสนับสนุนการวิจัย” สนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยในด้านงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการของคณะฯที่มีความสามารถมีโอกาสในการพัฒนางานวิจัย  รวมถึงการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมวิจัยในศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ปฏิบัติการวิจัยภายใต้กำกับของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยงานวิจัยเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน ให้นำกระบวนการวิจัยมาบูรณาการสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่  ทั้งด้านความรู้และเครื่องมือ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือแก้ไขปัญหาของคณะฯ และสามารถใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561  จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักวิจัยในแต่ละศูนย์วิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่คุณวรัสชญาน์ …

Read More »

สรรหาผู้สมควร ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว เพื่อยกย่องคนดีแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมหาสารคาม

79943050_999330867116436_7625377030007160832_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) สถาบันลูกโลกสีเขียว  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในการสรรหา เพื่อส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการร่วมเดินหน้าสานต่อภารกิจค้นหา ยกย่อง ชื่นชม และให้กำลังใจแก่คนทำดีและมีอุดมการณ์มั่นคงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างความดี ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางในชุมชนและสังคม โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประเภทชุมชน บุคคล กลุ่มเยาวชน งานเขียน ความเรียงเยาวชน สื่อมวลชน และสิปปนนท์ เกตุทัตฯ  โดยหากสนใจ สามารถขอรับรายละเอียดได้ที่ ดร.ธายุกร พระบำรุง  เบอร์โทร 0894019294  อีเมล thayukorn.p@msu.ac.th หรือทางเว็บไซต์  https://www.greenglobeinstitute.com/Frontend/Home.aspx ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา ณ วันที่ : 25 …

Read More »