Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564

IMG_0446

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ ENV 210, 208, 207, 206  อาคารคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับโครงการเด็กดีมีที่เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมีความสามารถที่เรียนได้จนจบระดับปริญญาตรี ในระบบโควตาพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน และสนับสนุน ส่งเสริมการนำความดีเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  รายละเอียดโครงการ click …

Read More »

Site visit by the Thai Environmental Cooperation Foundation to determine the sustainable development potential of Dun Lamphan Project Model

ดูนลำพัน

Site visit by the Thai Environmental Cooperation Foundation to determine the sustainable development potential of Dun Lamphan Project Model On August 29th, the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University (MSU) in cooperation with Walai Rukhavej Botanical Research Institute, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Tourism and …

Read More »

ประกาศผู้ที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563

124475271_1817325081776299_3753859812680584968_n

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 2-22 ตุลาคม 2563 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563

Read More »

แผนที่เดินดิน “กินอยู่รู้ดี” แหล่งข้อมูลร้านค้า เมนูแนะนำ และการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สู่ BCG Model

123694671_728925424642417_4263427141466383173_n

แผนที่เดินดิน  “กินอยู่รู้ดี” แหล่งข้อมูลร้านค้า  เมนูแนะนำ และการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สู่ BCG Model หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ได้บูรณาการกิจกรรมการจัดการเรียนและการสอน ในรายวิชา 1705373  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สู่การบริการวิชาการเพื่อชุมชน  โดยได้สำรวจข้อมูลการให้บริการอาหาร/เครื่องดื่มและสถานะการจัดการสิ่งแวดล้อมของร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 183 ร้าน  พร้อมทั้งรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อสร้างมูลค่า และได้นำข้อมูลที่ได้ มาจัดทำเป็นแผนที่ดิจิทัล  “กินอยู่รู้ดี” เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค ในการเข้าถึงร้านค้า/เครื่องดื่มต่าง ๆ รอบๆ พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจฐานราก  ผ่านการสื่อสารเมนูอาหารที่ได้รับความนิยมของร้านอาหารไปยังกลุ่มผู้บริโภคทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงการให้รายละเอียดการเดินทางไปยังร้านค้า โดยอาศัยข้อมูลจาก Google Map และการสนับสนุนการลดขยะ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนามุมมองนิสิต ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบการบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมกัน  ผู้สนใจ  สามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ดิจิทัลได้ที่นี้  https://bit.ly/36cC5Wl ข่าว: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพ: นิสิต  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ข่าวโดย …

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรมการจัดการความรู้ “การพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ CWIE”

IMG_03988

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ENV 106 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “เรื่องการพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ CWIE” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี  โพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศในกิจกรรม : ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563

Read More »

การให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย ในรูปเครือข่าย

123193756_385595299306809_2764592918707345711_n

สมัชชาพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมสะท้อนบทเรียนของเครือข่าย ซึ่งรวมถึงการจัดเสวนาและจัดนิทรรศการ  ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บ้านสวนซุมแซง หมู่ 7 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  โดยมี ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในฐานะเครือข่ายส่วนของสถาบันการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเชื่อมการสนับสนุนไปยังศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/หน่วยบริการวิชาการ  สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ในด้านการให้บริการวิชาการและวิจัย โดยปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภค  เป็นสาเหตุให้เกษตรกร ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเกษตรกร ผู้ผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภค การขยายตัวของผู้ประกอบการ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มาขอจดทะเบียนกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 250 แห่ง กระจายทั่วทุกอำเภอ จากการสุ่มตรวจสารเคมีอันตรายตกค้างในผักและผลไม้ 10 ชนิด ที่จำหน่ายในตลาดสด 2 แห่ง ของจังหวัดมหาสารคาม คือ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามและตลาดเกษตร พบว่า ผักที่นิยมบริโภคทั้ง 10 ชนิด …

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ ยินดีต้อนรับ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 4 พ.ย.2563

IMG_0322

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ENV 106 เวลา 13.30 น  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ประธานได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในการประชุม :   ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน …

Read More »

โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค”

IMG_8874

    โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  ภายใต้ชื่อโครงการ “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค” ด้วย สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับอีก 3 สโมสรนิสิต คือ สโมสรนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ และสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ได้เข้าร่วมประกวดขบวนแห่ขบวนลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อโครงการ “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค”   โดยได้รับมอบหมาย ตรีมงานภาคกลาง  ในการเข้าการประกวดดังกล่าว และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาพบรรยากาศในงาน :  เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาในโครง “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของ มูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ

>>>ดาวน์โหลด.pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563

Read More »

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ

>>>ดาวน์โหลด.doc<<< >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 ตุลาคม 2563

Read More »