Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ราคากลางชุดดูดจ่ายสารละลายแบบปรับปริมาตรได้ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

Read More »

ราคากลางเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อน จำนวน 10 เครื่อง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

Read More »

เสนอชื่อคณบดีสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลข่าว : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อเครื่องวัดการถ่ายเทความร้อนของวัสดุ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

>>ดาวน์โหลด<< ที่มาข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561

Read More »

ผู้บริหารฟาร์มและโรงฟักไข่ ในเครือ CPF เข้าหารือแนวทางแก้ปัญหา การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม ร่วมถึงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 พ.ย. 2561

45524609_583387468760801_8907222157075939328_n

ประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันพุธ ที่ 7 พ.ย. 2561  ผู้บริหารฟาร์มและโรงฟักไข่ ในเครือ CPF เข้าหารือแนวทางแก้ปัญหา การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม ร่วมถึงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์ อ.กนกวรรณ ศุกรนันทน์ และนิสิตระดับปริญญาโท ร่วมเข้าประชุมหารือ ภาพงานประชุม ข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา  ณ วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561

Read More »

เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด >ดาวน์โหลด<< ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561

Read More »

ราคากลางตู้ดูดไอสารระเหยเคมี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ราคากลางตู้ดูดไอสารระเหยเคมี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   >>ดาวน์โหลด<< ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561

Read More »

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด ตาม URL: https://grad.msu.ac.th/admission/index.php?page=master-phd เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ : วรัสชญาน์  ปุราถานัง และนายชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 ตุลาคม 2561    

Read More »

เปิดรับสมัคร..*มีทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

22

เปิดรับสมัครไม่จํากัดวุฒิการศึกษา เน้นการศึกษาแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เหมาะกับทั้งบุคลากรภาครัฐ และเอกชน เช่น ทสจ. อปท. โรงงานอุตสาหกรรม ที่ทํางาน ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับความรู้ให้ทันสมัยและสามารถทํางานวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยที่ ตรงกับปัญหาที่พบในการทํางานได้โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรให้คําปรึกษาอย่าง ใกล้ชิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อ.จุฑามาส แก้วสุข 095-646-6473 หรือ jutamas.k@msu.ac.th เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2561

Read More »
ปิดโหมดสีเทา