Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิต หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

28125290_774770696066666_368957347_o

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีมอบ ใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ให้แก่นิสิต จำนวน 65 คน ทั้งนี้ ผู้แทนจาก อบก. เป็นผู้มอบ โดยมี ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก อบก. ตลอดจนเป็นเกียรติในพิธีและแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว ภาพเพิ่มเติม: https://goo.gl/BS5ABZ ข่าว: ดร.ธายุกร พระบำรุง ภาพ: คุณธนาวัฒน์ …

Read More »

กิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์คำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ปก120261

กิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์คำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST2017

27504134_1983648211649740_5223725524704043135_o (1)

อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICIST2017 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบโล่ขอบคุณ ในโอกาสที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี, ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น, คณาจารย์และนิสิตปริญญาเอกสาขา ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ In recognition as a co-organizer for the 6th Internationnal Conference on Integration of …

Read More »

คืนสู่เหย้า 20 ปี ขอเชิญศิษย์เก่าเทคโนโล่ยีสิ่งแวดล้อม แเละผู้ที่สนใจร่วมงาน 10 กุมภาพันธ์ 2561

27497356_10211238572747048_447645664_n

ประกาศข่าว วันที่ : 30 มกราคม 2561 ที่มา  : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

1

หลักสูตร วท.บ. และ วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี (ชั้นปี 2 และ 4) และโท บูรณาการร่วมในรายวิชาของหลักสูตร ในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผ่านระบบ E-learning ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้อง B415 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิต ได้พัฒนาความรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมและลงทะเบียนในระบบทั้งหมด จำนวน 75 คน โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 65 คน สำหรับกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านความรู้และการประยุกต์ใช้การใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานและการขยายการนำเอาองค์ความรู้ …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับชมรมรักษ์ดินโพน และชมรมโนพลาสติก ณ สารคาม ดำเนินการกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

Children’s day 2018 The Student Club of the Faculty of Environment and Resource Studies collaborated with “Termite Soil Conservation Club @ Sarakham” and “No Plastic Club” under the guidance of Dr. Thayukorn Praboomrung and Dr. Jutamas Kaewsuk, respectively. Both professors are faculty members of the Faculty of Environment and Resource …

Read More »

พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตร ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 405 ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

ภาพถ่ายพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตร ประจำปี 2560

Read More »

ต้อนรับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

IMG_0681

ต้อนรับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดต้อนรับ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. วิจารณ์ สิมาฉายา เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยในโอกาสนี้ ดร. วิจารณ์ สิมาฉายา ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วิชาชีพสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบันและอนาคต” ให้กับนิสิตและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม และเปิดป้ายสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา   Welcoming Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment  On December 13th, 2017, Faculty of Environment and Resource Studies welcomed Permanent Secretary, …

Read More »

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 (วันซ้อมใหญ่)

พิธีภ่ายภาพรวม2560

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (วันซ้อมใหญ่)  มีรายละเอียดต่อไปนี้  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

Read More »
ปิดโหมดสีเทา