Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิจารณ์ขอบเขตงาน ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ขอให้วิจารณ์ภายในวันที่ 22-27 พ.ย.2562

>>>ไฟล์เอกสาร.pdf<<< >>>TOR.pdf<<< >>>ราคากลาง.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>เอกสาร.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology สำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมติดต่อ อาจารย์จุฑามาส แก้วสุข (ห้อง 203) ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 Exchange program at Kyoto Institute of Technology. For those who are interested, please contact Ajan Jutamas Kaewsuk (Room 203) by November 25, 2019 Application period …

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก UMAP Student Connection Online Project (USCO) Exchange program between universities in Asia-Pacific

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก UMAP Student Connection Online Project (USCO) Exchange program between universities in Asia-Pacific สำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ให้กรอกเอกสารดังนี้ This program is available for those who is enrolling bachelor and master degree. To apply, please submit these following document at Ajan Jutamas Kaewsuk (Room 203) ใบสมัครพร้อม (Application form) ใบแสดงผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุด ฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 1 …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 >>>ประกาศทุนนำเสนอผลงาน-หลักสูตร-วท.ม.และ-ปร.ด.-การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน-งบ-63.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :   ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2562

Read More »

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

73140600_3061415690598833_7053298767843295232_n

  วันที่ 11 ตุลาคม 2562 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม (สกสว.) ได้มาสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ วิจัยในการแปรรูปเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐ์ศาสตร์หมุนเวียน(Circular Economy) โดยมีนางสาวสุวนันท์ เจือคำนิสิตระดับปริญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ เป็นผู้รับทุนภายใต้การดำเนินการของ สกว. และบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมสมทบทุนวิจัย ข่าว/ภาพ:  ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2562

Read More »

CMARE จัดเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางการรับมือ Climate Change ด้วยการบูรณาการระหว่างศาสตร์

73472660_2514507475537013_172536653120798720_n

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (Climate Change Mitigation and Adaptation Research Unit; CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจากหลายศาสตร์ ทั้งร่วมสถาบัน ต่างสถาบัน และต่างประเทศ เพื่อผลิตผลงานวิจัยสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่มีคุณภาพและผลกระทบ (Impact) สูงต่อสังคม รวมถึงการถ่ายทอด การพัฒนากลไกในการเพิ่มศักยภาพของต้นทุนมนุษย์ การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ และการผลักดันสู่นโยบายที่พร้อมปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จะจัดให้มีการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ทิศทางและการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้: จากงานวิจัยสู่การพัฒนาศักยภาพ”  ในโอกาสพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562  เวลา 11:00-12.00 น. ณ …

Read More »

ประกาศทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

>>>เอกสารดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2562

Read More »

ประกาศทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

>>>เอกสารดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2562

Read More »

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓ เอกสารดาวน์โหลด : >>>click<<< ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย แบบหนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินในสาธารณรัฐประชาชนจีน แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ ข้อมูลข่าวโดย : อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 ตุลาคม 2562

Read More »