Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

20190326_120616

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพบรรยากาศงานประชุม : ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 มีนาคม 2562

Read More »

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์”

8

ด้วยในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นำนิสิต บุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร กีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ ENV GAMES เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง นิสิต นักศึกษา คณะที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และภาคที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตที่เรียนในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศไทย ให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เกิดความผูกพันระหว่างคณะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อวางรากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาวงการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในแขนงต่าง ๆ ของไทยให้กว้างไกลและเป็นผู้นำในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในปัจจุบันจนถึงอนาคต ในปี …

Read More »

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ“การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม

received_343604239589905

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.62 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ“การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่โครงการตระหนักในแนวคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในชุมชนของตนเอง ทางสาขาวิชา ฯ จะได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนชุมชนจาก ๔ หมู่บ้านนำร่อง และทำการเปิดตลาดนัดรีไซเคิล หมุนเวียน ภาพและข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2562

Read More »

โครงการปัจฉิมนิเทศ และการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ก่อนสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

20190305_091244

วันอังคารที่  5  มีนาคม 2562 เวลา 09.00 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ก่อนสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  หลังจากท่านประธานได้กล่าวเปิดงานในพิธีเสร็จ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้มาร่วมกล่าวให้โอวาทและให้คำแนะนำการปรับตัวในการทำงาน ต่อด้วยการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ขององค์กร แก่นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาจากวิทยากร โดย อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และอบรมให้คำแนะนำเรื่อง “เทคนิคการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ:การหางาน สมัครงาน การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งานทำ” โดยบุคลากรที่มากประสบการณ์ จาก JOBTOPGUN  และต่อเนื่องด้วยกิจกรรม …

Read More »

ถวายผ้าห่มพระธาตุนาดูน

52650524_10213508233516039_3128698471851229184_n

วันวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนิสิตเก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปนมัสการพระธาตุนาดูน นครจำปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกับได้ร่วมกันถวายผ้าห่มพระธาตุ และทำการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆะบูชา เพื่อเป็นพลวปัจจัยให้เกิดผลกรรมดี เกิดความสงบ ความสุข ความดีงามแด่ คณะ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกส่วนตลอดกาลนานเทอญ สาธุ (ตั้ง นะโม 3 จบ ) ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต อิมัง วัตถัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง …

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ฟุตบอลชาย กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 24

IMG_8458

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ฟุตบอลชาย กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 24 ,   โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพบรรยากาศในพิธี:    ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี กับอาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

060262

  เมื่อวันพุธที่  6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากร, ประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฎิบัติและชี้แจงแผนปฎิบัติราชการ  โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับอาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (คำสั่งที่ 302/2562) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คำสั่งที่ 301/2562) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562   …

Read More »

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

20190131_234505

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด ซึ่งได้ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่อง การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ จึงได้มีการจัดงานประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานในงาน โดยในโอกาสนี้ท่านประธานได้กล่าวแนะนำคณะ และประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว ภาพบรรยากาศงานประชุม:   ข้อมูลภาพและข่าว : ศรัญญา มูลจันทร์ และ นายชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

48398373_10157142583558866_6018068231959347200_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (คำสั่ง มมส.ที่ 4841/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561) ข้อมูลข่าว และเผยแพร่ : จิตตรานนท์  จันทะเสน และชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

Read More »

นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น

46767553_211175316441556_6666852226322923520_n (1)

วันที่ 22 พ.ย. 2561 นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้เขาชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่น การจัดการขยะติดเชื้อรวมทั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยการเข้าทัศนศึกษาทำให้นิสิตประสบการณ์ พร้อมกับมีมุมมองใหม่นอกห้องเรียน อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง   ภาพและข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561  

Read More »