Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ อารีรัตน์ รักษาศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ขอแสดงความยินดี อารีรัตน์ รักษาศิลป์

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ที่ได้รับรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL ประจำปีการศึกษา 2565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล “นิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL” ประจำปีการศึกษา 2565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล “นิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL” ประจำปีการศึกษา 2565 นางสาวนิรัชชา ก่อศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 มิถุนายน 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย สูงสุด และมีค่า H-index สูงสุด ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์  สิงห์สีโว, รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี, รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ประสาระเอ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ, อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย สูงสุด และมีค่า H-index สูงสุด ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2565 อ้างอิงจาก>>ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 …

Read More »

CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน

CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน   ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยฯ  ได้จัดกิจกรรมสะท้อนบทเรียนการดำเนินการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองตำบลตลาดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีนางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงาน กิจกรรมนี้ อยู่ในโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ภายใต้ชื่อโครงการบูรณาการ  เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมืองฯ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมืองฯวันนี้ (17 มกราคม 2566) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมสะท้อนบทเรียนการดำเนินการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองตำบลตลาดอย่างยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง โดยมี นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางพิชชาภัสร์  ธีรศาสตรานนท์  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นำองค์กรภาคท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม   ดร.ธายุกร  พระบำรุง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 การรายงานตัวบัณฑิต เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัว ตรวจ RFID ตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจวัดไข้ บริเวณหน้าอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php… ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /นาย ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 ธันวาคม …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล คนดี ศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 ธันวาคม 2565

Read More »

‘เด็กปั้นปุ๋ย’ ผลงานเยาวชนในโครงการ”ปั้น ปลูก คิดส์” สู่โรงผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชุมชน

‘เด็กปั้นปุ๋ย’ ความสำเร็จของโครงการ “ปั้น ปลูก คิด(ส์) by Tollway Green way” การประกวดโครงงานเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สู่โรงผลิตปุ๋ยอัดเม็ดของชุมชนบ้านหนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เพื่อประโยชน์ของชุมชนและเพื่อสิ่งแวดล้อม.เยาวชนและคนรุ่นใหม่เป็นพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างยิ่ง โดยบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) ได้ยึดหลักดำเนินธุรกิจควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง .ล่าสุด ได้จัดทำโครงการ CSR Tollway Contest ภายใต้หัวข้อ “ปั้น ปลูก คิด(ส์) by Tollway Green Way” โดยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยการคิดค้นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถปฏิบัติได้จริง มีเหตุผลรองรับ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่อยู่ในชุมชนและชาวบ้าน พร้อมชิงทุนอาสาพัฒนาชุมชนรวมกว่า 150,000 บาท โครงการนี้มีผู้ส่งเข้าประกวดกว่า 200 โครงการ และคัดเลือกผลงานเหลือเพียง 10 …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สนับสนุนกิจกรรม Green Youth

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ปรึกษาของชมรมสานฝันคนสร้างป่า พร้อมด้วย นายสุนทร สุขกำปัง และ นายอภิสิทธิ์ ปัดลา นิสิตผู้แทนชมรมฯ โดยมีอาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ในระดับมาตรฐานเหรียญทองแดง จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ข่าว: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 กันยายน 2565

Read More »