Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สั่งสมหล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน”

117771028_932611733887795_5120157805361829931_n

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สั่งสมหล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน” ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส ภาพบรรยากาศในงาน : ข้อมูลข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  16 สิงหาคม 2563

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

116455547_377394179893907_63838850001501123723_n

  ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  นายพาทิศ สิทธิโชติ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ผศ.ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29  กรกฏาคม 2563

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ปีการศึกษา 2563

20200707_131738

   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 ปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่  (7 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยใช้การเชื่อมต่อระบบการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นภุมริน 12 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)  – นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

ขอแสดงความยินดี อย่างยิ่งกับ 2 นิสิตต้นแบบของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

107794840_322524885441733_2281702994727473036_n

ขอแสดงความยินดี อย่างยิ่งกับ 2 นิสิตต้นแบบของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกคน คือ 1.นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้รับกิตติบัตร ผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2.นางสาวปิยะธิดา ดวงจันทร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้รับรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU For All จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีด้วย ในรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ขอชื่นชมยินดีและรักษาชื่อเสียงเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป      ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9  กรกฏาคม 2563

Read More »

Big Cleaning Day “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

วันสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกัน COVID-19 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2563  โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติงาน และบริเวณรอบๆ เพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะกับการจัดการเรียน การสอน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี แสดงถึงความสามัคคี มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม :   ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9  มิถุนายน …

Read More »

ภาพและข่าว : “หารือความร่วมมือด้านการจัดการการเรียนอการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ” เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563

87459760_158290201813472_6510386155412783104_n

หารือความร่วมมือด้านการจัดการการเรียนอการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะ ได้เข้าพบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เพื่อปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับสถาบันในการจัดทำโครงการภาคสนามเพื่อช่วยท้องถิ่นในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือความร่วมมือ ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างคณะ ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพถ่าย: ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 

Read More »

ภาพและข่าวงานเสวนาทางวิชาการ “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน: เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนากระบวนการทางสังคม” ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

20200217094036_IMG_5586

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ Institute for Thermal Power Engineering, Zhejiang University (มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง), สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน: เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระบวนการทางสังคม” (Thailand Waste to Energy 2020) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ทั้งในเชิงเทคนิค กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ ตลอดจนแนวคิดการพัฒนากระบวนการทางสังคมของท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ในเชิงเทคนิค เชิงวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ หากมีโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนที่เราอยู่อาศัย โดยการเสวนาได้เชิญชวนผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีบทบาทในการบริหารปกครองท้องถิ่นและมีอำนาจตัดสินใจในท้องถิ่น ได้เข้ามาเรียนรู้และรับทราบข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากลหลายสาขาร่วมบรรยายและร่วมเสวนาทางวิชาการ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการด้านพลังงานและการจัดการขยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ …

Read More »

ถวายผ้าห่มพระธาตุนาดูน 7 กุมภาพันธ์ 2563

20200207_204929

วันวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนิสิตเก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปนมัสการพระธาตุนาดูน นครจำปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกับได้ร่วมกันถวายผ้าห่มพระธาตุ และทำการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆะบูชา เพื่อเป็นพลวปัจจัยให้เกิดผลกรรมดี เกิดความสงบ ความสุข ความดีงามแด่ คณะ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกส่วนตลอดกาลนานเทอญ สาธุ (ตั้ง นะโม 3 จบ ) ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต อิมัง วัตถัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง …

Read More »

ภาพและข่าว “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษา” เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563

บริการงานวิชาการ สกลนคร_200204_0029

เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการณ์ โดยการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพและกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ทางด้านกระบวนการเรียนรู้ หลักการศาสตร์ของพระราชากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ และในกิจกรรมก็ได้ มีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม  มาให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มศักยภาพ   ภาพบรรยากาศกิจกรรม : เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ป่า ดิน น้ำ) ข้อมูลและภาพ : สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา / อ. สุรศักดิ์ แก้วงาม เรียบเรียงและเผยแพร่ข่าวโดย   : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563

Read More »

ภาพและข่าว”พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

83248640_3509702202433527_372455075668295680_n

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ชั้น 2 ห้อง 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้จัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการนิสิตสัมพันธ์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 233 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ จำนวน 8 คน นิสิตจำนวน 200 คน และศิษย์เก่า จำนวน 25 คน ภาพกิจกรรม : ภาพและข่าว :  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา / อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่ข่าวโดย  : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 มกราคม …

Read More »