Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ภาพและข่าว โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

67147027_393682511286130_4708823455515017216_n

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานบุคลากร และประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชาร่วมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศโดยรวม : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพโดย :สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มมส. เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว การติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

65909167_1603463533118441_6464803306723082240_n

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีกำหนดการติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมด้วย กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานฯ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะได้จัดเตรียมให้การต้อนรับอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารย์ตามวันเวลาดังกลท่าว และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ และชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน ภาพ/ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /  https://www.facebook.com/MahasarakhamUni/  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ …

Read More »

ภาพและข่าวสัมมนาบุคลากร “โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ บ้านสวนอ่าวไข่บีช รีสอร์ท ตำบลกร่ำ อำเภอแกรง จังหวัดระยอง”

64896826_504197653454604_5566362217881796608_n

โครงการพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562   ณ บ้านสวนอ่าวไข่บีช รีสอร์ท ตำบลกร่ำ อำเภอแกรง จังหวัดระยอง ภาพเพิ่มเติมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18-21 มิ.ย.2562 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  24 มิถุนายน 2562

Read More »

พิธีลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Korea Ministry of Environment as Waste to Energy-Recycling Human Resource Development Center, Changwon National University ประเทศเกาหลี

64501533_618970331920198_4518286044700868608_n

พิธีลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Korea Ministry of Environment as Waste to Energy-Recycling Human Resource Development Center, Changwon National University ประเทศเกาหลี พิธีลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดี กับ Korea Ministry of Environment as Waste to Energy-Recycling Human Resource Development Center, Changwon National University ประเทศเกาหลี โดย Asst Prof.Dr. Dae-Woon Jeong, Director       …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ

62053369_2728398217174732_8564953000622161920_o

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ 13 สถาบันที่ร่วมจัดประชุม ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่าสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ,คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม), โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ,สมาคมศิษย์เก่าสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ . โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย และโรงเรียนบ้านป่าใต้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว …

Read More »

61796325_2270367569957782_2727829077963571200_n

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินิ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒        เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๔๖๒ ด้วยงานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินิ  และได้เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียนทุกคณะ/หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง และหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ภาพถ่าย : พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่มาภาพและข่าว :รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  3 มิถุนายน 2562  

Read More »

โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครการ แก่สโมสรนิสิตคณะฯ เพื่อมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากศาสตร์

20190529_094545

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครงการแก่สโมสรนิสิต คณะฯ เพื่อมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตสโมสรคณะฯ ได้รับความรู้การจัดโครงการกิจกรรม เช่น ระเบียบเงินรายได้ว่าด้วยการบริหารโครงการกิจกรรมนิสิต และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการกิจกรรมนิสิต เป็นต้น ภาพประกอบในงาน : >>โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครการ แก่สโมสรนิสิตคณะฯ.pdf<< ที่มาภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดงาน “The 3rd International Workshop entited “Environmental Technology and the Optimizatio of Natural Resources towards Sustainable AEC ”

DSC_0201

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดงาน “The 3rd International Workshop entited “Environmental Technology and the Optimizatio of Natural Resources towards Sustainable AEC ”  โดยมีคณาจารย์และนิสิต จำนวน 40 คน ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัย Can Tho ประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมในงาน ภาพบรรยากาศในงาน : ที่มาภาพและข่าว : …

Read More »

ข่าวและภาพ -พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)

received_678383929278736

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ วันนี้ (25 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (College of Environment and Natural Resources) และวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (College of Agriculture) มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Associate Professor Dr.Nguyen Van Cong คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และ Associate …

Read More »

ข่าวและภาพ“งานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562”

61285257_343565979692104_1402465607084933120_n

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท)  ได้ดำเนินการจัด งานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals” ดำเนินการเปิดงาน ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ (HS-217)ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวต้อนรับงานประชุมทางวิชาการฯ และกล่าวรายงานการจัดงานประชุมวิชาการฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี ประธานคณะทำงานจัดประชุมวิชาการฯ   และ ได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา …

Read More »