Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

วันที่ 8 พ.ย. 2561 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล

45754827_2180086805590931_2301406999486660608_n

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล ประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันที่ 8 พ.ย. 2561 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล นอกจากนี้ยังได้เขาชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การฝังกลบ และการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยการเข้าทัศนศึกษาทำให้นิสิตประสบการณ์ พร้อมกับมีมุมมองใหม่นอกห้องเรียน อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง ภาพถ่าย : ข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

Read More »

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-754435 สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รับสมัครนิสิต 2561 ป โท ป เอก

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาที่เปิดรับ     – สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา     – สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน      – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://grad.msu.ac.th/admission สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ http://grad.msu.ac.th/admission สมัครด้วยตัวเอง 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ. สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาสารคาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-754435 สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ …

Read More »

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 6 กันยายน 2561

20180907_104342

กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ภาพข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ 7 กันยายน 2561       

Read More »

มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” วันที่ 6 กันยายน 2561

41262330_2288481487833076_1696223825189928960_o

มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. องค์การนิสิต ร่วมกับ สโมสรนิสิต และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” จัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป ภาพข่าว : แสงเทียน …

Read More »

ทีมสิ่งแวดล้อมและไอที เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะระดับประเทศ

S__56344741

ทีมสิ่งแวดล้อมและไอที เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะระดับประเทศ   นิสิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยนายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล     นายณัฐพงษ์ ชินอาจ นายจรูญศักดิ์ สังข์ด่านจาก นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบถุงผ้าหลากคุณประโยชน์  และดร.จุฑามาส แก้วสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งมีแนวคิด ที่จะผลักดันให้เกิดการลดการใช้ขยะพลาสติกที่ต้นทาง โดยเริ่มจากตนเอง จึงได้พัฒนาถุงผ้าที่มีความแปลกใหม่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งนี้ได้ผสมผสานมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมในการออกแบบ การเลือกวัตถุดิบที่แฝงการสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ ทีม มมส ได้เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 ในชื่อผลงาน “ถุงผ้ามายากล”  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดในรูปหนังสั้น (https://www.facebook.com/singpraditdeqp/videos/294745791334553/?fref=mentions) การประกวดครั้งนี้  ผลงานของทีม มมส ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เป็นหนึ่งใน 66 ผลงาน จากทั้งหมด 101 ผลงานจากทั่วประเทศ โดยผู้แทนนิสิต นายจรูญศักดิ์ สังข์ด่านจาก พร้อมด้วย …

Read More »

คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีิสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญจาก อบจ.จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในงาน โครงการคัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561

38936170_283436665574377_2201688579111911424_n

  วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีิสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญจาก อบจ.จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในงาน โครงการคัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ท่านผู้ว่่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมี อปท.ในจังหวัดมหาสารคามร่วมกว่า 142 แห่ง ในงานนี้ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอ ข้อมูลบริบทการจัดการของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และแขกผู้ร่วมงานด้วย ภาพข่าวโดย : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา ลงข่าว ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

Read More »

ดร. ธายุกร พระบำรุง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิเทรรศการภาพถ่ายและการเสวนามุมกล้องเมื่อมองขยะวายร้าย และ มายด์ฮีโร่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561

1533546364833

อาจารย์เข้าร่วมแสดงภาพถ่าย “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร. ธายุกร พระบำรุง ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิเทรรศการภาพถ่ายและการเสวนามุมกล้องเมื่อมองขยะวายร้าย และ มายด์ฮีโร่ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย ดร. ธายุกร ได้นำเสนอผลงาน ภายใต้ชื่อ “เสื่อม” ถ่าย ณ วัดขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ เผยแพร่ข่าวโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอริกา พฤฒิกิตติ และนายชลทิตย์ สีเทา ลงข่าว ณ วันที่ : 8 สิงหาคม 2561  

Read More »

โครงการปฐมนิเทศนิสิต และการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการปฐมนิเทศนิสิตและการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ  ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสารกำหนดการ  >>>>Click<<<<< ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา เมื่อว้ันที่ : 2 สิงหาคม 2561      

Read More »

ในวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Prof. Akitoshi Edagawa คณบดี Graduate School of Global Arts, Tokyo University of Arts ให้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตคนอีสาน

11

ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บรรยายพิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Prof. Akitoshi Edagawa คณบดี Graduate School of Global Arts, Tokyo University of Arts ให้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตคนอีสาน เรื่อง “Roles of Mor Lam, a Traditional Art of Northeast Thailand, in the Lifestyle of Isan People” ให้คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารับฟัง รวมทั้งพบปะเสวนาทางวิชาการระหว่างอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย Tokyo …

Read More »

การพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างตัวแทนจาก Changwon National University, South Korea กับ ตัวแทนผู้บริหารและหลักสูตรฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

33386581_2148150548547507_5026473726284136448_n

การพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างตัวแทนจาก Changwon National University, South Korea กับ ตัวแทนผู้บริหารและหลักสูตรฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนผู้บริหารและหลักสูตรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Associate Prof. Dae-Woon Jeong คณบดี School of Civil, Environmental and Chemical Engineering และ Prof. Gyu-Tae Seo จาก Changwon National University, South Korea โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอริกา พฤฒิกิตติ ได้กล่าวแนะนำคณะ และผู้เข้าร่วมทุกท่านได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน รวมทั้งความเป็นไปได้ในการร่วมพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานและเทคโนโลยีบำบัดน้ำ ทั้งนี้ คาดว่าพันธะความร่วมมือดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเร็ว ๆ นี้ Discussion …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา