Breaking News
Home / Uncategorized

Uncategorized

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566

Read More »

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ENV 106 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดต้อนรับคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์บุคลากรในคณะฯ รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและการดำเนินงานเชิงรุกของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรับฟังถึงปัญหาและชี้แจงแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาคณะรวมถึงการขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียต่อไป ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566

Read More »

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2566 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566

Read More »

ภาพและข่าว”กิิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศ”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 ถึง 16.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างใหอาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ ได้มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงการสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศที่ผ่านมา ทราบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศ ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ธวนนท์  เนียมโงน / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 เมษายน 2566

Read More »

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้ 1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555 https://pd.msu.ac.th/pd6/file/aadasdasdgfgghssvhioadsuh.pdf 1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 https://pd.msu.ac.th/pd6/file/1of5TldQYFsUskL03TSm.pdf 1.3 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 https://pd.msu.ac.th/pd6/file/txZyddwoPMiH3uCy5Ojy.pdf 1.4 ประกาศ ก.บ.ล. เรื่อง …

Read More »