Breaking News
Home / Uncategorized

Uncategorized

ภาพและข่าวงานเสวนาทางวิชาการ “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน: เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนากระบวนการทางสังคม” ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

20200217094036_IMG_5586

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ Institute for Thermal Power Engineering, Zhejiang University (มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง), สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน: เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระบวนการทางสังคม” (Thailand Waste to Energy 2020) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ทั้งในเชิงเทคนิค กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ ตลอดจนแนวคิดการพัฒนากระบวนการทางสังคมของท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ในเชิงเทคนิค เชิงวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ หากมีโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนที่เราอยู่อาศัย โดยการเสวนาได้เชิญชวนผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีบทบาทในการบริหารปกครองท้องถิ่นและมีอำนาจตัดสินใจในท้องถิ่น ได้เข้ามาเรียนรู้และรับทราบข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากลหลายสาขาร่วมบรรยายและร่วมเสวนาทางวิชาการ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการด้านพลังงานและการจัดการขยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ …

Read More »

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)      : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน) ภาษาไทย (ชื่อย่อ)       : ปร.ด. (นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน) ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  : Doctor of Philosophy (Innovation for Environmental Technology and Energy Management) ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ)   : Ph.D. (Innovation for Environmental Technology and Energy Management) ปรัชญา หลักสูตรมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะในการค้นคว้า และการทำวิจัย                ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการพลังงานในบริบทของท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา …

Read More »

ถวายผ้าห่มพระธาตุนาดูน 7 กุมภาพันธ์ 2563

20200207_204929

วันวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนิสิตเก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปนมัสการพระธาตุนาดูน นครจำปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกับได้ร่วมกันถวายผ้าห่มพระธาตุ และทำการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆะบูชา เพื่อเป็นพลวปัจจัยให้เกิดผลกรรมดี เกิดความสงบ ความสุข ความดีงามแด่ คณะ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกส่วนตลอดกาลนานเทอญ สาธุ (ตั้ง นะโม 3 จบ ) ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต อิมัง วัตถัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง …

Read More »

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (์NRCT – NRF) ประจำปี 2563

>>> pdf ที่ <<< ข่าว: อ. ดรจุฑามาสแก้วสุข เผยแพร่ข่าวโดย: ชลทิตย์สีเทา ณ วันที่: 9 มกราคม 2563  

Read More »

ภาพและข่าว : วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 51 ปี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

IMG_1200

ภาพและข่าว : วันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ ได้แก่ การมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น รางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี ข่าวและภาพ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ธวนนท์  เนียมโงน …

Read More »

นิสิตแลกเปลี่ยน “การบริหารจัดการน้ำ โดยใช้แบบจำลอง SWAT” ณ ประเทศจีน

78926113_1047209568953069_2511517662895407104_n

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ พลทำ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนกลุ่มวิจัย  ในหัวข้อเรื่อง  “Application of SWAT Model to Investigate Runoff in Relation to Agricultural Land Changes: Case Study of Lam Takong River Basin”  ซึ่งได้ศึกษาร่วมกับ นายถิรวัฒน์   ตรีนัย ในหลักสูตรเดียวกัน ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  เพื่อไปพัฒนาศักยภาพด้านการทำการจำลองและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ณ Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research,  Chinese …

Read More »

ภาพและข่าว : คณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_1363

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ในชื่อโครงการศึกษาดูงาน (Study Visit Program) โดยคณะผู้ร่วมประกอบด้วยคณบดี อาจารย์ และนิสิตเวียดนามจำนวน 35 คน  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นประธานผู้กล่าวต้อนรับเปิดโครงการ และร่วมถ่ายภาพพร้อมมอบของที่ระลึก ต่อจากนั้น ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ MRCES  ได้เรียนเชิญประธานหลักสูตร และตัวแทน ร่วมพบปะคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแนะนำการเรียนการสอน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตร การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน และเยี่ยมชมสาขาวิชา การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ผลงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในกิจกรรม : ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 ธันวาคม …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563″สมัครรอบที่ 1 Portfolio (โครงการต่างๆ)”/”สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน”

แบรนเนอร์สมัครเรียนCopy

  โครงการเด็กดีมีที่เรียน “Good students with Learning Project” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้แก่หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>กองบริการการศึกษา click<< ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน “Good students with Learning Project”)  >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :กองบริการการศึกษา /ข่าวสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 ธันวาคม 2562  

Read More »

ภาพและข่าว “โครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 – 2562”

IMG_0637

เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 – 2562 ซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อย 2 วัน คือวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ -ในช่วงเช้า ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ต่อจากนั้นเป็นการชมวิดีทัศน์“การฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาบัตร ฯ  แนะนำข้อปฏิบัติด้านการแต่งกายและเครื่องแต่งกาย ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาฯ และสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ประธานคณะกรรมการฝ่าย ฝึกซ้อมฯ -ช่วงบ่าย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต …

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology สำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมติดต่อ อาจารย์จุฑามาส แก้วสุข (ห้อง 203) ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 Exchange program at Kyoto Institute of Technology. For those who are interested, please contact Ajan Jutamas Kaewsuk (Room 203) by November 25, 2019 Application period …

Read More »