Breaking News
Home / Uncategorized

Uncategorized

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 5  ประจำปี 2566 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 ธันวาคม 2566

Read More »

กิจกรรม “กระทงเวียนกะเทอล์” กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรม "กระทงเวียนกะเทอล์" กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรม “กระทงเวียนกะเทอล์” กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอบพระคุณนายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นอย่างสูงค่ะ…ที่ให้ความสนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรม “กระทงเวียนกะเทอล์” กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปี 1 ปี 2 เสนอแนวคิด ที่อยากรักษาวัฒนธรรมการลอยกระทงเอาไว้ แต่ยังคงรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ โดยการทำกระทงเวียน กระทงทำจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ผูกเชือกที่กระทง ร่วมลอยกันฟรี ลอยแล้ว นำกลับ มาเวียนลอยใหม่ …สิ้นสุดกิจกรรมเราจะนำกระทงไปทำปุ๋ยต่อไป ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะ จากมหาวิทยาลัยอิน (INTI University) ประเทศมาเลเซีย และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะ จากมหาวิทยาลัยอิน (INTI University) ประเทศมาเลเซีย และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับ Prof.Lee Shiou Yih ผู้แทนจากคณะ Health & Life Sciences มหาวิทยาลัยอินติ (INTI University) ประเทศมาเลเซีย โดยในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อม อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ ตามด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ กับเจ้าหน้าที่ของคณะ และ Prof.Lee Shiou Yih ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอินติ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเดช เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล เพื่อแนะนำทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคีเครือข่ายพร้อมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น …

Read More »

เปิดโลกทัศน์และมุมมอง เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในสายงานด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เปิดโลกทัศน์และมุมมอง เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในสายงานด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ในวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2566  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ  สำรวจโอกาสและทักษะทางวิชาชีพ เชื่อมโยงทฤษฎีกับสาระที่หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติในบริบทการทำงานจริง ครอบคลุมถึงการรวบรวมประเด็น เพื่อปรับปรุงสาระรายวิชาของหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดรับกับโจทย์ปัญหาที่ท้าทายในปัจจุบัน  อีกทั้งช่วยให้เข้าใจรูปแบบองค์กรและวัฒนธรรมทางธุรกิจ และเป็นข้อมูลในเลือกอาชีพตามความสนใจของนิสิต  และแสวงหาโอกาสในการบูรณาการความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการของหลักสูตรในอนาคต ตลอดจนการฝึกประสบการณ์ของนิสิต โครงการนี้ มีคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม โดยสถานที่ศึกษางาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง ในประเด็นที่ท้าทาย ได้แก่  อุตสาหกรรมการรีไซเคิล ประเภทอลูมิเนียม  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ   การกำจัดขยะอันตรายและขยะติดเชื้อและเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด  การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมและการจัดการ   ข้อร้องเรียน อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและคาร์บอนเครดิต การบริหารจัดการโครงการท่าเรือมาบตาพุด เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการวิจัยด้านสัตว์ทะเล ผลกระทบของมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านสัมพันธภาพที่ดีด้านสายอาชีพระหว่างนิสิตปัจจุบันและรุ่นพี่ศิษย์เก่า  ซึ่งเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และพัฒนาตนเองให้เติบโตในสายอาชีพที่มั่นคง ขอขอบคุณ บริษัท …

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 ::ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 28 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 ::ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ งานทุน แนะแนวและสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต มมส ::หลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา 1.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ ที่มีชื่อของผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุนการศึกษา 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของผู้ขอรับทุนการศึกษา 3.ใบรับรองความประพฤติ 4.ผลการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา 5.ใบสมัครขอรับทุนฯ พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของผู้เสนอขอรับทุนฯ ::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th/ หรือ https://sa.msu.ac.th/ประกาศรับสมัครนิสิตเพ-31/ ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / อาทิตย์  หาญเสมอ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกันทำความสะอาดชายหาด เพื่อลดผลกระทบจากขยะพลาสติก

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกันทำความสะอาดชายหาด เพื่อลดผลกระทบจากขยะพลาสติก

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกันทำความสะอาดชายหาด เพื่อลดผลกระทบจากขยะพลาสติก ในวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยิสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 นิสิต ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยเก็บขยะที่ชายหาดนางรำ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากกิจกรรม  พบว่า มีขยะจำนวนมาก  โดยเฉพาะพลาสติก ซึ่งมีที่มาจากการทิ้งขยะบนบกและการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง โดยนักท่องเที่ยวไม่มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อชีวิตทะเลและระบบนิเวศทางทะเล เช่น การเสียชีวิตของสัตว์ทะเลจากขยะพลาสติก และการเกิดไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในระบบอาหารที่มีมนุษย์เป็นผู้ได้รับผลกระทบเอง หากไม่มีการจัดการอย่างถูกต้อง  โดยเทกองไว้ จะปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 1.0388 kgCO2eq/กิโลกรัมของขยะ โดยการจัดการขยะที่ถูกต้องตามสุขาภิบาล สามารลดการปล่อยเหลือ 0.7933 kgCO2eq/กิโลกรัมของขยะ และหากมีการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ก็จะสามารถลดการปล่อยได้มากขึ้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าของขยะและลดผลกระทบได้ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่ จำเป็นต้องกำหนดมาตรการจัดการขยะที่เน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมดำเนินการและกำหนดเป้าหมาย เช่น การลดขยะต้นทาง การให้ความรู้  การคัดแยกขยะ และการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า  เพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวิงนิเวศอย่างยั่งยืน  กิจกรรมนี้ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วม โครงการกฐินสามัคคี กับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการตั้งต้นเงินเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยทาง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯได้ร่วมกันทำบุญถวายต้นเงิน ณ บริเวณตลาดน้อย ส่วนยอดทำบุญกฐินที่ได้ในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะนำไปทอดถวาย ณ วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามต่อไป ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566

Read More »

ภาพข่าว “คณะกรรมการคัดเลือก นิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส.” ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพข่าว "คณะกรรมการคัดเลือก นิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส." ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพข่าว “คณะกรรมการคัดเลือก นิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส.” ประจำปีการศึกษา 2566 >>pdf ดาวน์โหลด<<<   ภาพข่าว “คณะกรรมการคัดเลือก นิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส.” ประจำปีการศึกษา 2566 ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / อาทิตย์  หาญเสมอ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566

Read More »

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา "มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)" ประจำปีการศึกษา 2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / อาทิตย์  หาญเสมอ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 – บาท ประเภททุน รายปี ระยะเวลาการสมัคร วันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาบันทึกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต ss.msu.ac.th หรือส่งด้วยตนเองที่งานทุน แนะแนวและสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต มมส ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต https://sa.msu.ac.th หรือ https://sa.msu.ac.th/ประกาศรับสมัครนิสิตเพ-30/ ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566

Read More »