Breaking News
Home / Uncategorized

Uncategorized

ใบลาสำหรับบุคลากร

ใบลาตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบบฟอร์มการลา,แบบฟอร์มทั่วไป อ้างอิงจาก กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบลาออนไลน์ (ทดลองใช้ช่วงพัฒนาระบบ)

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อและทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา Bilateral State Scholarship

>>หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อและทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา-Bilateral-State-Scholarship.pdf<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2562

Read More »

ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

20190301_134016

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดประชุมชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>หนังสือ ประชุมประชุมชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2<< >>หนังสือ แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals”<< ภาพงานประชุม ภาพข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ฟุตบอลชาย กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 24

IMG_8458

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ฟุตบอลชาย กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 24 ,   โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพบรรยากาศในพิธี:    ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ประชุมบุคลากร และประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฎิบัติและชี้แจงแผนปฎิบัติราชการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

20190207_102609

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากร, ประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฎิบัติและชี้แจงแผนปฎิบัติราชการ  โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับอาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (คำสั่งที่ 302/2562) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คำสั่งที่ 301/2562) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพงานประชุมบุคลากร และประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฎิบัติและชี้แจงแผนปฎิบัติราชการ :     ภาพท่านประธานร่วมแสดงความยินดี กับอาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง :   ภาพและข่าว : …

Read More »

ราคากลางชุดดูดจ่ายสารละลายแบบปรับปริมาตรได้ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561

Read More »

เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด >ดาวน์โหลด<< ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561

Read More »

เปิดรับสมัคร..*มีทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

22

เปิดรับสมัครไม่จํากัดวุฒิการศึกษา เน้นการศึกษาแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เหมาะกับทั้งบุคลากรภาครัฐ และเอกชน เช่น ทสจ. อปท. โรงงานอุตสาหกรรม ที่ทํางาน ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับความรู้ให้ทันสมัยและสามารถทํางานวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยที่ ตรงกับปัญหาที่พบในการทํางานได้โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรให้คําปรึกษาอย่าง ใกล้ชิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : อ.จุฑามาส แก้วสุข 095-646-6473 หรือ jutamas.k@msu.ac.th เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2561

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะ และขอความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

เผยแพร่โดย : นายชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2561

Read More »