Breaking News
Home / Uncategorized

Uncategorized

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology สำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมติดต่อ อาจารย์จุฑามาส แก้วสุข (ห้อง 203) ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 Exchange program at Kyoto Institute of Technology. For those who are interested, please contact Ajan Jutamas Kaewsuk (Room 203) by November 25, 2019 Application period …

Read More »

ภาพและข่าว การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

IMG_0404

การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ประชุม ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ: ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ซ้อมนิสิตต้นแบบ นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 30 คน อาจารย์บุคลากร 20 คน ในระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. 62 ณ อาคารพลศึกษา มมส. เวลา 16.30-20.00 น.

IMG_0119

ภาพบรรยากาศ : ซ้อมนิสิตต้นแบบ. นิสิตคณะ. 30. คน อาจารย์บุคลากร. 20. คน. ระหว่างวันที่ 6-7 พ. ย. 62 ณ อาคารพลศึกษา มมส. เวลา. 16.30-20.00 น. ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 พฤษจิกายน 2562  

Read More »

ภาพและข่าว บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานการจัดทำวารสารวิชาการของคณะ

received_540231130064375

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00-17.00 น ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ทางคณะฯ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง บรรณาธิการวารสาร MIJET ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการ ทั่งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานการจัดทำวารสารวิชาการของคณะต่อไป ภาพถ่ายเพิ่มเติม : ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2562

Read More »

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก

70556437_539330016840921_8029850734679818240_n

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย …

Read More »

ภาพและข่าว โครงการทำบุญประจำปีและกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

71187916_380255859552801_3402248980497694720_n

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญประจำปีและกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน  และมีคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก และในวันดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ถวายภัตราหารเช้าและถวายสังฆทาน ในช่วงเช้า โครงการเสวนาบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ บรรยายพิเศษเรื่อง เสวนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง “เหลียวหน้ามองหลัง 15 ปี สิ่งแวดล้อม” เสวนาวิชาการ เรื่อง ทำอย่างไรให้ได้ “ศาสตราจารย์” ก่อนอายุ 40 ปี โดย – ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ …

Read More »

ภาพและข่าว กีฬาตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 ณ วันที่ 7 กันยายน 2562

กีฬาตองอ่อน

เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคารพลศึกษา และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันของนิสิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ ประธานกล่าวเปิดงาน “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ภาพกิจกรรมโดยรวม : >>>ภาพเพิ่มเติม ตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการทำบุญประจำปีและกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศาสตร์

วันครบรอบคณะ ป้ายไวนิล

>>>กำหนดการ .pdf<<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 (ตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ เก่า) Tel/Fax: 66 4375 4435 , ภายใน 2726 E-Mail: env@msu.ac.th Twitter : https://www.twitter.com/envmsu Facebook: https://www.facebook.com/env.msu.th/ ที่มาข้อมูล : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 กันยายน 2562

Read More »

กิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

69540854_733865960394609_8249429752276844544_n

เนื่องด้วยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้นิสิตได้การเรียนรู้จากสถานที่จริง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ ให้ได้มีความรู้ มีโลกทัศน์ทางวิชาการ เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทำงานและสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นฝึกให้มีนิสัยการทำงาน มีทัศนคติที่ดี และมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม 2562 ณ ตำบลวังชมพู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 119 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 9 คน และนิสิตปริญญาตรี จำนวน 104 คน ปริญญาโท 6 คน ปริญาเอก 2 คน ภาพโดยรวม :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่โดย : …

Read More »

ภาพและข่าว คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20190819_100334

ภาพและข่าว : “คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 1 ภาพบรรยากาศโดยรวมในการประเมิน :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 20 สิงหาคม 2562      

Read More »