Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน

CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน

CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน  

ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยฯ  ได้จัดกิจกรรมสะท้อนบทเรียนการดำเนินการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองตำบลตลาดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีนางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงาน กิจกรรมนี้ อยู่ในโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ภายใต้ชื่อโครงการบูรณาการ  เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะการบัญชีและการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เทศบาลเมืองมหาสารคาม และหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ออกแบบกิจกรรมให้สอดรับแผนการพัฒนาท้องถิ่นและเกิดประโยชน์ร่วมกัน และบูรณาการใช้ทุนท้องถิ่น ทั้งรากฐานความเป็นมาด้านประวัติศาสตร์ของเมืองมหาสารคาม ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน  ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์นำร่อง 12 ชุมชน บรรจุภัณฑ์ ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล ข้อมูลท้องถิ่น สื่อประชาสัมพันธ์   และคู่มือการพัฒนาเรียนรู้ท้องถิ่น  ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของตำบลตลาด  สถานที่ประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนบทเรียนการดำเนินการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการปูพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้กับองค์กรภาคท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่จะเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่สอดรับกับพันธกิจและแผนการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดมหาสารคาม ครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด ความตระหนักถึงคุณค่าและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม  ความเข้มแข็งของชุมชน และการอนุรักษ์และรักษาเพื่อเกิดประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง ตามแนวทางเศรษฐกิจโมเดลใหม่ ในโอกาสนี้ นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลงเพื่อการยกระดับศักยภาพสู่การเป็นองค์กรธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการ U2T for BCG เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการ       ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ และมุ่งสู่การพัฒนาความพร้อมสำหรับการขอการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ทั้งนี้ คาดหวังที่จะผลักดันให้เกิดความความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในอนาคต ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม   สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม  และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อเติมเต็มและเกิดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง จากโครงสร้างพื้นฐานเชิงพื้นที่ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบร่วมกัน

รำ 12 อัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม

https://www.facebook.com/TaladMahasarakham/videos/2157431537773970

แพลตฟอร์มดิจิทัล “ตะลอนตลาด”

https://talontalad.com/

ข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=10370&uf=&qu=

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 18 มกราคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *