Breaking News
Home / งานการจัดการความรู้

งานการจัดการความรู้

Home / KM

KM

**คลิกที่หัวข้อ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM)

—————————————————————————————————————–

คำสั่ง/ประกาศ/แผน/ปฏิทิน KM

—————————————————————————————————————–

แนวปฏิบัติที่ดี

🙂 MSU KM Awards 2016

🙂 ด้านการผลิตบัณฑิต

🙂 ด้านการวิจัย

🙂 ด้านอื่นๆ (สนับสนุนพันธกิจหน่วยงาน)

—————————————————————————————————————–

แบบฟอร์มต่างๆ

—————————————————————————————————————–

รายงานผลการดำเนินงาน/สรุปโครงการ KM

—————————————————————————————————————–

เครือข่าย Mini_UKM

—————————————————————————————————————–