Breaking News
Home / We can do

We can do

นายภุชคินทร์  คงแสง  (บูม)  (สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  รุ่นที่13)

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  พนักงานธุรการฝ่ายขาย

MP Group (Thailand) Co., Ltd.

เลขทิ่ 12 ซอย นาคนิวาส 12  ถ. นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ทัศนคติที่มีต่อคณะ  ที่มีผลต่อความสำเร็จในสายอาชีพ

  สอนให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในสายวิชาชีพ ที่เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ให้เราเข้าใจได้อย่างดี คณาจารย์และบุคลาการก็เป็นกันเอง มีความเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกคน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คือคณะที่ปลูกจิตสำนึกให้เราตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สร้างนิสิตที่จะไปพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น รู้สึกรักและภาคภูมิใจมากครับ ที่ได้เข้ามาศึกษาในคณะนี้

นางสาวพรนิภา  ตูมโฮม  (แจง)  (สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา  รุ่นที่1)

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  ผู้ช่วยวิจัยสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทัศนคติที่มีต่อคณะ  ที่มีผลต่อความสำเร็จในสายอาชีพ

  จากการเรียนในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถนำมาบูรณาการในการทำงานได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนมาปรับใช้ในการทำงานทางด้านวิจัย และการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอน เป็นการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาถ่ายทอดสู่นิสิตผู้เรียนทั้งในเรื่องสิงแวดล้อม เรื่องของการจัดทำโครงการวิจัย การออกแบบและการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การสำเร็จการศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรศาสตร์ดิฉันสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นสถาบันที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความห่วงใย และความรับผิดชอบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

นางสาวจุฑามาศ  สุทาธรรม  (อุ้ม)  (สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา  รุ่นที่1)

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  คุณครู  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา

โรงเรียนเพชรผ่องพันธู์วิทยา

เลขทิ่174  หมู่7  ตำบอลฆ้องชัย  อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  46000

ทัศนคติที่มีต่อคณะ  ที่มีผลต่อความสำเร็จในสายอาชีพ

  รายวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ มีความสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ สามารถนำความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม นำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้เข้าใจ และเหตุคุณค่าของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

นายอัศวิน  โพธิ์ศรีรัตน์  (สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  รุ่นที่13)

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

บริษัท  วีแคร์  เอ็นไวรอนเมนท์  เซอร์วิส  จำกัด

1/29   ซอยสุภาพงษ์3  แยก8  แขวงประเวศ  10250

ทัศนคติที่มีต่อคณะ  ที่มีผลต่อความสำเร็จในสายอาชีพ

นางสาวกัลยกร  แก่นวิจิตร  (ปู)  (สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  รุ่นที่12)

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  เจ้าหน้าที่ประสานงาน

กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์  สังกัดกระทรวงพลังงาน

555/2  ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็ค  อาคารบี  แขวงจตุจักร  กทม.  10900

ทัศนคติที่มีต่อคณะ  ที่มีผลต่อความสำเร็จในสายอาชีพ

นางสาวรัสวดี  นามบุดดี  (สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  รุ่นที่10)

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  นักวิขาการสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

92  ซอยพหลโยธิน7  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสน  เขตพญาไท  กทม.  10400

ทัศนคติที่มีต่อคณะ  ที่มีผลต่อความสำเร็จในสายอาชีพ

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ให้อะไรกับดิฉันมาก  ให้ทั้งความรู้  ความอดทน  ซึ่งนำมาใช้ในการทำงานที่กรมควบคุมมลพิษ  และได้นำความรู้จากการทำกิจกรรมต่างๆ  ที่ทำการทางคณะฯ  มาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้วย  “การเรียนทำให้เรามีงานทำ  กิจกรรมทำให้เราทำงานเป็น”

นายพัชรพล  ปุเรชะตัง  (แบงค์)  (สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  รุ่นที่13)

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดส่วนแผนงานและทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดมหาสารคาม

ทัศนคติที่มีต่อคณะ  ที่มีผลต่อความสำเร็จในสายอาชีพ

  โลกยุคโลกาภิวัฒน์ การพัฒนาประเทศชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจย่อมต้องควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กลายเป็นวัฒนธรรมสากลไปแล้ว บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมยังค่อนข้างขาดแคลน คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส. คือฐานการผลิตนักสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความสามารถอีกทั้งเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างยั่งยืน

นางสาววันทนี  ชิณวงษ์  (นิด)  (สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  รุ่นที่13)

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  เจ้าหน้าที่แลป

โรงไฟฟ้าตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์  Tang  Sae  Viang  Green  Power

71/2  หมู่7  ตำบลโนนค้อ  อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีษะเกษ  33250

ทัศนคติที่มีต่อคณะ  ที่มีผลต่อความสำเร็จในสายอาชีพ

  ในการใช้ชีวิตเป็นนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯเป็นระยะเวลา 4 ปีที่ผ่าน หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะทำให้เราได้รู้จักการปรับตัวในการเข้าสังคม เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ในการฝึกวินัย ความรับผิดชอบในการเรียน สิ่งสำคัญคือหลักสูตรการเรียนการสอน  หากเราไม่มีวินัยและความมรับผิดชอบในการเรียนอาจมีผลส่งให้เรามีปํญหาในการทำงานได้ -ในการทำงานนั้นจะต้องพบกับปํญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงาน  จึงจะทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จ  ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ค่อยอบรมสั่งสอน ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี  จนทำให้ประสบความเร็จในเรื่องการเรียนและการทำงาน

  นายนัฐพล สวาสนา การจัดการสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากร รุ่นที่: 5

 

ตำแหน่งงาน:ผู้จัดการสถานีบริการ

ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่:บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ประจำอยู่สาขาศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ที่อยู่ 176 ม. 7 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี)

ทัศนคติที่มีต่อคณะ  ที่มีผลต่อความสำเร็จในสายอาชีพ

  สอนในห้องเรียนก็ได้ความรู้ เเละก็ไม่สู้ได้ลงมือทำจริงๆ เเละเราสามารถลองผิด ลองถูกได้ อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้ ในเชิงทฤษฎี เเละเชิงปฏิบัติได้มากเลยครับ ผมสามารถนำมาปรับใช้ในสายงานได้หลายอย่าง เด็กสิ่งเเวดล้อมทำได้อยู่เเล้วครับ!!

  นางสาวฟ้านิดา สุวิเศษ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รุ่นที่:  5

 

ตำแหน่งงาน: : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม(ดูแลในส่วนของ Waste Management)

ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่:บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) 678 ซ.ที.เจ.ซี ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ทัศนคติที่มีต่อคณะ  ที่มีผลต่อความสำเร็จในสายอาชีพ

  สอนในห้องเรียนก็ได้ความรู้ เเละก็ไม่สู้ได้ลงมือทำจริงๆ เเละเราสามารถลองผิด ลองถูกได้ อาจารย์ทุกท่านให้ความรู้ ในเชิงทฤษฎี เเละเชิงปฏิบัติได้มากเลยครับ ผมสามารถนำมาปรับใช้ในสายงานได้หลายอย่าง เด็กสิ่งเเวดล้อมทำได้อยู่เเล้วครับ!!

  นายมนตรี ผลสินธ์ ชื่อเล่น แม็ค เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 13

ตำแหน่งงาน: : ผู้ช่วยวิจัย

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทัศนคติที่มีต่อคณะ  ที่มีผลต่อความสำเร็จในสายอาชีพ

  ในปัจจุบัน คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงเนื่องจากการปนเปื้อนสารมลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลหะหนักซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ การบูรณาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน นับเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนสืบไป คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารม คือหนึ่งในผู้ผลิตนักสิ่งแวดล้อม  เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการป้องกัน แก้ไขปัญา และอนุรักษ์ เพื่อสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  ขอบคุณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่คณะ หรือหน่วยงานที่สอนเราแค่ในตำรา แต่ที่แห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่คอยอบรมสั่งสอนเด็กคนหนึ่งจนมีวันนี้ได้