Breaking News
Home / บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมอบรม ผ่านเครือข่าย TNDR และ UNDRR “ก่อร่างสร้างเมืองรีซิเลียนซ์”

เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 นี้ ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ได้เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการหัวข้อ “ท้องถิ่นกับการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และ Making Cities Resilience 2030 (MCR2030)” ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience หรือ TNDR)  กับองค์การสหประชาชาติ  United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องการสร้าง Resilience ของท้องถิ่น โดยเฉพาะการวางแผนบริหารจัดการและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคี พร้อมแนะนำ MCR2030 แนวคิดและเครื่องมือสำหรับการก่อร่างสร้างเมืองรีซิเลียนซ์ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน …

Read More »

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565

Read More »

สัญญาการรับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ตามพันธกิจของศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565

Read More »

แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ตามพันธกิจของศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565

Read More »

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมบริการวิชาการความร่วมมือสหวิทยาการ โครงการการยกระดับเกษตรกรพื้นที่ดินเค็มน้ำกร่อยบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การยกระดับเกษตรกรพื้นที่ดินเค็มน้ำกร่อยบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยรับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของเยาวชน ให้มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ ดิน น้ำ และอากาศ ที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม องค์ความรู้ ทักษะการใช้เครื่องมือการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การตีความผล และการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน โดยจัดทำเป็นคู่มือหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาความรู้และความเข้าใจดิน น้ำ อากาศ ของเยาวชน สำหรับการปรับตัวของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีชุมชนบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ที่ยังต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคการศึกษาในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่องค์รวมและได้รับประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการชุมชนและคณะอาจารย์ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปาที่เทศบาลตำบลหนองตูม (ทต. หนองตูม) อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับศักยภาพของระบบผลิตน้ำประปาชุมชนบ้านปลาบู่ที่ยังพบปัญหาสีและความขุ่น ให้คุณภาพน้ำสอดรับกับเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และสามารถรองรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ผ่านการสนับสนุนของกลไกการปกครองส่วนท้องถิ่น และการนำอัตลักษณ์ของชุมชน “ปลาบู่” มาเป็นกลไกและพัฒนาเป็นถังขยะจักสานขนาดใหญ่รูปทรงปลาบู่ บูรณาในรูปศิลปะ …

Read More »

DNA ระดับตำบลและชุมชน: กลไกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเมืองควบคู่กับการท่องเที่่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ต.ตลาด

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง ได้ร่วมเรียนรู้และระดมสมองจากผู้นำชุมชน 31 ชุมชน คณะทำงานทั้งในสถาบันการศึกษาและเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยได้สกัดเป็น DNA ระดับตำบลและชุมชน นำร่อง 12 ชุมชน เพื่อสะท้อนคุณค่าแห่งรากฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของตำบลตลาด ให้เกิดการรับรู้และภาคภูมิใจ และเกิดการเชื่อมโยงถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม โดยได้จัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูล ดังนี้ คลิกที่ลิงค์>>> https://www.facebook.com/watch/?v=1048076579148250 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

Read More »

บ้านไหมขามเรียง: วิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นองค์กรธุรกิจตามแนวทางการใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้บูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการทั้งภายในและต่างคณะ และหน่วยงานเครือข่ายภายนอก เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “การใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Economy Model) เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม” ซึ่งมุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถบริหารจัดการองค์กรของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ตามแนวทางเศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Economy Model) โดยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เป็นวัตถุดิบสำหรับการย้อมสีธรรมชาติอย่างยั่งยืน การสร้างอัตลักษณ์และสะท้อนผ่านตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่แทรกแนวคิดการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อม (Ecodesign) ซึ่งเน้นการลดการใช้พลาสติก และการจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันด้านการตลาด โดยได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ผู้สนใจ สามารถทำความรู้จักองค์กรธุรกิจแห่งนี้ ตามลิงก์นี้ https://www.facebook.com/watch/?v=621046442765838 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

Read More »

U2T ตำบลตลาด สะท้อน DNA ระดับตำบลและชุมชน เพื่อผลักดันการท่องเที่ยววิถีวัฒธรรมและเรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การสร้างรายได้ชุมชน

U2T ตำบลตลาด สะท้อน DNA ระดับตำบลและชุมชน เพื่อผลักดันการท่องเที่ยววิถีวัฒธรรมและเรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การสร้างรายได้ชุมชน   คณะดำเนินการ โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กรณีตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หรือ U2T ตำบลตลาด โดยมีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองสวัสดิการสังคม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักช่างเทศบาลเมืองมหาสารคาม และผู้รับจ้างภาคบัณฑิตจบใหม่และภาคประชาชน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น  ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีการสื่อสาร และนวัตกรรมระบบการจัดการข้อมูลท้องถิ่น  และ 2) พัฒนาสินค้า บริการชุมชน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง และทักษะด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และการตลาด ด้วยอัตลักษณ์และเรื่องราวของพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …

Read More »

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมบริการวิชาการ เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สุ่ธุรกิจชุมชนสีเขียว

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา   นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมบริการวิชาการ  ในฐานะผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนเพื่อการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตต่ำ   ภายใต้โครงการความยั่งยืนในทองปฏิบัติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จัดโดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  เพื่อให้ความรู้  สร้างความตระหนัก และปฏิบัติใช้ จากการรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ 8 กลุ่มอาชีพ  โดยได้ยกตัวอย่างการชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางที่เป็นไปได้ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในแต่ละผลิตภัณฑ์ชุมชน  ครอบคลุมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุหรือของเสียจากกระบวนการผลิตในรูปผลิตภัณฑ์ใหม่  ซึ่งกลุ่มอาชีพผู้เข้าร่วม ได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยสอดรับกับแนวคิดของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  อาทิเช่น ปุ๋ยหมักจากเศษกก กระเป๋าจากเศษผ้า และเครื่องประดับจากเศษผ้าฝ้าย/ไหม  เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่บูรณาการภายใต้การจัดการเรียนและการสอนในรายวิชา 1705476  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการฝึกทักษะให้กับผู้เรียน  และมีมุมมองในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมกับองค์กรธุรกิจชุมชน  โดยท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชน  สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดนี้ …

Read More »

CMARE ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคณะ ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวด ACAQLE Symposium

CMARE ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคณะ ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวด ACAQLE Symposium หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ในฐานะผู้ประสานของเครือข่ายภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย (Thailand Consortium for Atmospheric Research; TCAR) และสนับสนุนองค์ความรู้และการบูรณาการสหวิทยาการ เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศในระดับพื้นที่  ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตทุกทีม ผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ที่ได้เข้าส่งผลงานประกวดโครงการ   American Corners Air Quality Learning Empowerment Symposium ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมฟูร่ามาเชียงใหม่ (รอการยืนยัน) ประกอบด้วย 4 โครงการ  คือ 1. การประเมินและทำนายความเข้มข้นของปริมาณฝุ่น PM2.5 โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinal-5P ด้วย Machine …

Read More »