Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-บัณฑิตศึกษา

ข่าว-บัณฑิตศึกษา

ประกาศ : เรื่อง การผ่อนปรนชั่วคราวให้นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายและระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าดำเนินการในห้องปฎิบัติการเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ก่อนจบการศึกษา ฉบับที่ 8

ประกาศ ฉบับที่ 8

ข้อมูลและข่าว :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนกาญจน์ ไพศาลพงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงาน ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019

9999

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนกาญจน์ ไพศาลพงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงาน ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2562 เพื่อร่วมระดมสมองกับเยาวชนจากประเทศ ASEAN+3 เพื่อหาทางออกด้านปัญหาขยะทะเล งานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Congratulations to Tanakarn Paisanpong! Our student in master program. She got selected to participate in ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019 in …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาพปลาย ปีการศึกษา 2558

sshot-2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาพปลาย ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา …

Read More »

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

sshot-2

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา … ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย

Read More »

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประชุมวิชการและผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปีล่าสุด

sshot-2

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการประชุมวิชการและผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปีล่าสุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา …

Read More »

รายวิชาลงทะเบียนหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา

sshot-2

รายวิชาลงทะเบียนหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Read More »

รายวิชาลงทะเบียนหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

sshot-2

รายวิชาลงทะเบียนหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Read More »