Breaking News
Home / ระดับปริญญาตรี / หลักสูตร – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตร – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อปริญญา      ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

Bachelor of Science (Environmental Education)

ชื่อย่อ:   วท.บ. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

B.Sc. (Environmental Education)

ปรัชญา

บัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นผู้มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีความรู้และทักษะในการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สื่อสารสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา มีความสามารถในการบูรณาการ วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อม สามารถถ่ายทอดให้บุคคลมีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและประยุกต์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อความก้าวหน้าทั้งด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

·       ครู อาจารย์

·       นักสื่อสารมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม

·       นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในหน่วยงานรัฐบาล และ เอกชน

·       นักวิจัย เป็นต้น

รายวิชาเอกบังคับ

จริยธรรมสิ่งแวดล้อม, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา, วัฒนธรรมท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม, การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น, การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชน, การประชาสัมพันธ์เบื้องต้นสำหรับสิ่งแวดล้อม, หลักการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม, หลักการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม, การสื่อสารมวลชนสำหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา, เครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา, การผลิตข่าวสิ่งแวดล้อม, การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา, สัมมนาปัญหาสิ่งแวดล้อม, การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์สิ่งแวดล้อม, เทคนิคการสอนและถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา, หลักการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมศึกษา, การผลิตสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา, การวัดและประเมินผลสิ่งแวดล้อมศึกษา, สิ่งแวดล้อมศึกษาภาคสนาม, สัมมนาสิ่งแวดล้อมศึกษา, โครงการวิจัยปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษา, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษา

ปิดโหมดสีเทา