Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร

กิจกรรม : บุคลากร

ภาพและข่าว กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 4 กันยายน 2562

20190904_114840

เมื่อวันพุธทืี่ 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ณ วัดป่าดอนสวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ภาพกิจกรรมโดยรวม :  ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 กันยายน 2562  

Read More »

กิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

69540854_733865960394609_8249429752276844544_n

เนื่องด้วยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้นิสิตได้การเรียนรู้จากสถานที่จริง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ ให้ได้มีความรู้ มีโลกทัศน์ทางวิชาการ เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทำงานและสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นฝึกให้มีนิสัยการทำงาน มีทัศนคติที่ดี และมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม 2562 ณ ตำบลวังชมพู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 119 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 9 คน และนิสิตปริญญาตรี จำนวน 104 คน ปริญญาโท 6 คน ปริญาเอก 2 คน ภาพโดยรวม :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่โดย : …

Read More »

ภาพและข่าว คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20190819_100334

ภาพและข่าว : “คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 1 ภาพบรรยากาศโดยรวมในการประเมิน :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 20 สิงหาคม 2562      

Read More »

ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

68753690_609768539429702_1888196897542242304_n

  ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการ  “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และได้เลือกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ซึ่งมีความสำคัญทางนิเวศที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  และคุณค่าที่มีสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์   2.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมกัน พัฒนากลไกในการอนุรักษ์ต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเครือข่ายเยาวชนในท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  3. เพื่อให้นิสิตใหม่ เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะนักสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้และมีทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักแบ่งปันกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้ชีวิตแบบเกื้อหนุนระหว่างผืนป่ากับมนุษย์ และก่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งพิงให้กับสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคต  การดำเนินการครั้งนี้   เป็นความร่วมมือกันของนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รุ่นพี่และนิสิตใหม่)  บุคลากรของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ชาวบ้าน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง  และอาสาสมัครจากประเทศสเปน จาก Udutama Organization จำนวน 180 คน ได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน …

Read More »

บริการวิชาการผ่านงานวิจัยเพื่อชุมชน

67463578_360422234612111_1697397609687154688_n (1)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “CMARE” อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี 2 หัวข้อ ซึ่งได้พัฒนาโจทย์และดำเนินการวิจัยร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของเมืองมหาสารคาม ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในปัจจัยสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อความเสี่ยงต่อการวัณโรค ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปิ้งย่าง รวมถึงการนำไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศ สู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดวัณโรคในเมืองมหาสารคาม” โดย น.ส. ปิยาภรณ์ ชาวอุบล นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ หัวข้อเรื่อง “การคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการปิ้งย่าง โดย AirBeam” โดย น.ส.อรวรรณพร บุญล้อม นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งได้สะท้อนบทเรียนและส่งมอบชุดความรู้ให้กับผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในวันที่ 24 กรกฎาคม …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา – ถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

67421071_408735506655226_7638275491106914304_n

        เมื่อวันอังคารที่  23  กรกฎาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา – ถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมโดยรวม :   ภาพโดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มมส. เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562

Read More »

ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับฟังความก้าวหน้าในการวิจัยจากนิสิตป.ตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

62005962_321261668788919_232399151378202624_n

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 เวลา 10.00-13.00 น. ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับฟังความก้าวหน้าในการวิจัยจากนิสิตป.ตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในการแปรรูปของเสียอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปไบโอดีเซล รวมทั้งเข้าเยื่ยมชมความก้าวหน้าโครงการวิจัยในการแปรรูปเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตระดับปริญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับทุนผ่านโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. และบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมสมทบทุนวิจัย ในการนี้ท่านคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหาร ซีพีเอฟ และร่วมรับฟังการวิจัยด้วย ภาพเพิ่มเติม : ที่มาข้อมูลภาพและข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  13 มิถุนายน 2562

Read More »

ภาพวาระการประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 / 2562

20190605_134804

วาระการประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 / 2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่มาภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 มิถุนายน 2562

Read More »

ภาพถ่าย งานประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

61742043_2305278346458879_4702361032973090816_n

การประชุม คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562  วันพุธที่  29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   >>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ-2563.pdf<< >>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ครั้งที่ 1/2562.pdf<< ข้อมูลและภาพถ่าย : ธวัชชัย  บุตรศรี / ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562  

Read More »

กิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562

170462

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  ผู้บริหาร บุคลากร คณะสิิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณหน้าลานสำนักงานคณะฯ รวมภาพกิจกรรม : สืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 ข้อมูลภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 เมษายน 2562

Read More »