Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร

กิจกรรม : บุคลากร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ. 2563

5คิม

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 มกราคม 2564

Read More »

ข้อบังคับ มมส ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

2คิม

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 มกราคม 2564

Read More »

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563

1คิม

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 มกราคม 2564

Read More »

การจัดการข้อมูลฝุ่นละออง ในรูปเว็บไซต์ จากฐานการบูรณาการระหว่างศาสตร์ กรณีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2021-01-15_11-56-37

การจัดการข้อมูลฝุ่นละออง ในรูปเว็บไซต์ จากฐานการบูรณาการระหว่างศาสตร์ กรณีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCDC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการติดตั้งสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก Dustboy แบบทันเหตุการณ์ จำนวน 3 จุด ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง  ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะการบัญชีและการจัดการ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ การวิจัย และการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่มหาวิทยาลัย  และจะติดตั้งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหว เพิ่มอีก 1 จุด  สำหรับเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในส่วนนี้ ได้บูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กจากงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผนวกในโครงการวิจัยของนิสิตระดับ            ปริญญาตรี คือ นายอภิสิทธิ์ สีดาคา นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง การป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 จากการออกกาลังกายกลางแจ้ง ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา …

Read More »

พัฒนาอัตลักษณ์ของพื้นที่นาเชือกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน

00ปก

 พัฒนาอัตลักษณ์ของพื้นที่นาเชือกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน   เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 กลุ่มคนรักนาเชือก ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง 1. การยื่นขออนุญาต ใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ 2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าดูนลำพันและการจัดสร้างปูทูลกระหม่อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ ความก้าวหน้าของการพัฒนาแลนดมาร์คเมืองนาเชือก ณ โรงเรียนนำเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ได้เชิญ ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) เป็นวิทยากรบรรยายและสะท้อนข้อมูลอัตลักษณ์และประเด็นที่ชุมชนต้องพิจารณา สำหรับการพัฒนาพื้นที่ โดยอาศัยทุนเดิมจากฐานการพัฒนาของคณะทำงานหลากหลายทีม ที่ได้ใช้นาเชือก เป็นพื้นที่ดำเนินการ ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้ทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่นาเชือกที่ยั่งยืน ที่ต้องเกิดจากความร่วมมือสหวิทยาการและความร่วมมือของภาคท้องถิ่น ที่ครอบคลุมมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ข่าว/ภาพ: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ          เผยแพร่ข่าวโดย …

Read More »

นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าไปตรวจคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำจังหวัดมหาสารคามและให้คำแนะนำกับการแก้ปัญหาน้ำเสียเแนวทางในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

139226751_404047610867664_3559732617396627668_n

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าไปตรวจคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำจังหวัดมหาสารคามและให้คำแนะนำกับการแก้ปัญหาน้ำเสียเแนวทางในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม    ที่มาข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มกราคม 2564

Read More »

ภาพและข่าว “ประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2564” / (ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภารัตน์ อ่อนก้อน ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

IMG_2032

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม ENV 106 และประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet เวลา 13.30 น  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ประธานได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภารัตน์  อ่อนก้อน ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว : ธวนนท์  เนียมโงน/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 13 มกราคม 2564

Read More »

คณะผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

135769609_769286217011674_8371665618793047381_n

เมื่อวันที่ (6 มกราคม 2564)  เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  นำคณะผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564  ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : ชลทิตย์ สีเทา ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เรื่องการแต่งกายของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เรื่องการแต่งกายของบุคลากร

>>ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เรื่องการแต่งกายของบุคลากร.pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 มกราคม 2563

Read More »

หลักสูตรระยะสั้น

ชื่อหลักสูตร: การออกแบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิด STEM สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ: รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว อีเมล :  singseewo@yahoo.com,  adisak.s@msu.ac.th โทรศัพท์  :  (6643)754434 ภายใน 2725 ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:  ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย:  ครูวิทยาศาสตร์ วันที่อนุมัติหลักสูตร :  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ประวัติการจัดอบรม : ครั้งที่ 1:  29-30 สิงหาคม 2563                                     …

Read More »