Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร

กิจกรรม : บุคลากร

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

IMG_9934

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้   วัตถุประสงค์ 1) …

Read More »

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 4 กันยายน 2560

IMG_8741

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน  พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานในนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ราชกาลที่ 9) วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม **************************************************************** ภาพบรรยากาศในงานมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

Read More »

ภาพบรรยากาศงานประกันคุณภาพการศึกษา

IMG_8024

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.

Read More »

ภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 11 สิงหาคม 2560

IMG_7972

โครงการปฐมนิเทศนิสิตรนะดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2560

Read More »

ภาพบรรยากาศ ” พิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย เข้าสู่หอสรง 3 องค์ 3 รุ่น ” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_7216

ภาพบรรยากาศ ” พิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย เข้าสู่หอสรง 3 องค์ 3 รุ่น ” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 คณาจารย์และบุคลากร ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย เข้าสู่หอสรง 3 องค์ 3 รุ่น ในเวลา 09.00 น. ณ บริเวณหอพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เขตพื้นที่ในเมือง โดยเริ่มต้นเดินขบวนจากบริเวณ แขวงการทาง (5 แยก) เข้าสู่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  

Read More »

ภาพบรรยากาศ “การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560”

IMG_6449

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560” เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันระกว่างบุคลากรภายในคณะ โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดชก กล่าวเปิดงาน  

Read More »

ขอต้อนรับผู้แทนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

IMG_6390

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย คณบดี ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง และคณะผู้บริหารฯ ต้อนรับผู้แทนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Read More »

งานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

1719

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมในงานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและเป็นกันเองของเหล่าชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนหนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพ

IMG_6255

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ คณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการในกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนหนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรีพร วัชรินทรชัย มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

Read More »
ปิดโหมดสีเทา