Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร

กิจกรรม : บุคลากร

ภาพและข่าว : “วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 17 ปี”

ภาพและข่าววันคล้ายวันสถาปนา-2564

  วันนี้ 17 กันยายน 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 17 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้จุดธูปไหว้สักการะศาลพระภูมิและพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณใกล้ลานจอดยานพาหนะบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และในครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ จึงได้จัดทำ Google Forms เพื่อเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมกิจกรรมลงนามแสดงความยินดี และอวยพรออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ตามคำสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมอวยพร  ภาพข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ชลทิตย์ สีเทา     ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 11 เดือน

241307038_944864662774755_1585017859222756331_n

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 11 เดือน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 34) ภาพการประชุม :                      ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »

เทศบาลตำบลนาเชือก เข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่

ความร่วมมือสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา คุณเพิ่มพล ไกรวงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก              อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางเข้าพบปะ เพื่อหารือในประเด็นการจัดการขยะ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในพื้นที่ ร่วมกับ 2 หน่วยงาน คือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  พร้อม ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  และรองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ หารือ และหาแนวทางร่วมกัน โดยผลจากการหารือนั้น ได้ระบุถึงความสำคัญของข้อมูลขยะในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นหาวิธีการกำจัดขยะในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ร่วมกัน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และควรดำเนินการไปร่วมกับมิติการพัฒนาพื้นที่ในด้านอื่น ๆ ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลการวิเคราะห์จุดอ่อน …

Read More »

ภาพและข่าว : ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”(แบบออนไลน์)

ภาพและข่าวอบรมหลักสูตรระยะสั้น แบบ 2 (1)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”  ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1)  รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว (2)  รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา (3)  ผศ.ดร.จุไรรัตน์  คุรุโคตร (4)  มีคุณครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ในกิจกรรรมดังกล่าวนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในสายออนไลน์จำนวน  24 คน และใหผู้เข้าร่วมในห้องประชุม จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน โดยในกิจกรรมช่วงแรก รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว ประธานศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”  พร้อมกล่าวต้อนรับและกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมอบรม และในช่วงที่สองจึงเริ่มเข้าสู่การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ  …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “อบรม EdPEx” ในระหว่างวันทืี่ 16,17 และ 24 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet

งาน อาจารย์แต ปิ๋มใหม่

ขอเชิญบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “อบรม EdPEx” ในระหว่างวันทืี่ 16,17 และ 24 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet ลิงค์เข้าร่วม : วันจันทร์, 16 สิงหาคม · 8:15am ถึง 4:30pm ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/ouk-ourr-vqs หรือโทร: ‪(US) +1 707-726-6438‬ PIN: ‪402 851 856‬# วันอังคาร, 17 สิงหาคม · 1:00 ถึง 3:00pm ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/tio-bwyz-mmg หรือโทร: ‪(US) +1 970-439-1212‬ PIN: ‪641 288 …

Read More »

CMARE สร้างหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแพร่ระบาดของโควิด19 สู่การเป็นยุวผู้ประกอบการ

229617045

เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับนักวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แบบสหวิทยาการ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ปี 2 ต่อเนื่องจากโครงการ “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นสำหรับเยาวชน สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” ปี 1 ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของครูและเยาวชนโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจสถานะปัจจุบันด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และการประกอบอาชีพ รวมถึงรับทราบการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพดินและน้ำ ที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศ  และสามารถสกัดคุณค่าของภูมิทรัพยากรธรรมชาติ  สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ สอดรับกับการผลักดันสู่เศรษฐกิจโมเดลใหม่ (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG)  และสามารถวิเคราะห์ตลาดและทำแผนการตลาดได้   ร่วมกับการใช้ระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือ ในพัฒนาศักยภาพของเยาวชน  สำหรับเตรียมพร้อมสู่การเป็นยุวผู้ประกอบการ รวมถึงการขยายผลการดำเนินการไปยังโรงเรียนในเครือข่ายที่สนใจ  โดยจะจัดให้มีกิจกรรมสะท้อนบทเรียนของโรงเรียนนำร่อง และการสาธิตการใช้ระบบข้อมูล ผ่่านการอบรมออนไลน์อีกครั้ง  เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในตำบลโคกก่อและอำเภอนาเชือก ซึ่งรายละเอียดของคู่มือหลักสูตรท้องถิ่นครอบคลุมไว้แล้ว …

Read More »

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564

IMG_5240

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  ประจำปี 2564 ด้วยระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 5 สิหาคม 2564

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2564

ถวายเทียน 2564

เมื่อวันนี้ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2564 และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือนิสิตในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ สำนักงานอธิการบดีชั่วคราว อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จำกัดจำนวนในพิธีไม่เกิน 10 คน) ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายแก่วัดจำนวน 5 วัด ประกอบไปด้วย วัดมหาชัย พระอารามหลวง …

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

กิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564

เมื่อวันที่  13  กรกฏาคม 2564 ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม  ” การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ”  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับในครั้งนี้ และได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินหลักสูตร ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ เป็นประธานกรรมการ  รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต และ อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        ที่มา ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา/ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่ข่าวโดย …

Read More »

ภาพและข่าว : อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564

IMG_4877

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย (เลขานุการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 14 (กรรมการ) และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานฯ 6 คณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต …

Read More »