Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร

กิจกรรม : บุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ในโอกาศที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน  ในศูนย์วิจัย สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกอบด้วย โครงการหัวข้อเรื่อง  1) การศึกษาแหล่งที่มา ลักษณะ และการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกจากน้ำเสียชุมชน 2) การสะสมของสารไกลโฟเซตและการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืชผักทางการเกษตร 3) การสะสมของไมโครพลาสติกของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแม่น้ำชีตอนบน  4) การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของปูนขาวร้อนที่ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม และ 5) การดูดซับซึมสีเมทิลลีนบูลขจากสารละลายโดยใช้ถ่านกัมมันต์เชิงแม่เหล็ก >>>pdf.ดาวน์โหลด<<< ข่าว:  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 ธันวาคม 2562

Read More »

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน สนับสนุนโดยบริษัท ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

2

ขอแสดงความยินดีกับนายอดิศักดิ์ เขียวแข้ และนายวัชร ประโหมด นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความเป็นได้ในการผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่น โดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์” ภายใต้ความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันวิจัยวลัยรุกเวช และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส. และนางสาวพรลัดดา บุตตะโม และนางสาวอาทิตยา โสภณ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม” ภายใต้ความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันวิจัยวลัยรุกเวชและศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มมส.  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในส่วนการเก็บข้อมูลภาคสนามและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อท้องถิ่น จาก บริษัท ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (Travel Technology Services Co., Ltd.) จำนวน 50,000 บาท ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน  หัวข้อเรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน …

Read More »

ภาพและข่าว : วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 51 ปี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

IMG_1200

ภาพและข่าว : วันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ ได้แก่ การมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น รางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี ข่าวและภาพ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ธวนนท์  เนียมโงน …

Read More »

ภาพและข่าว : คณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_1363

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ในชื่อโครงการศึกษาดูงาน (Study Visit Program) โดยคณะผู้ร่วมประกอบด้วยคณบดี อาจารย์ และนิสิตเวียดนามจำนวน 35 คน  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นประธานผู้กล่าวต้อนรับเปิดโครงการ และร่วมถ่ายภาพพร้อมมอบของที่ระลึก ต่อจากนั้น ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ MRCES  ได้เรียนเชิญประธานหลักสูตร และตัวแทน ร่วมพบปะคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแนะนำการเรียนการสอน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตร การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน และเยี่ยมชมสาขาวิชา การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ผลงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในกิจกรรม : ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 ธันวาคม …

Read More »

วิจารณ์ขอบเขตงาน ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ขอให้วิจารณ์ภายในวันที่ 22-27 พ.ย.2562

>>>ไฟล์เอกสาร.pdf<<< >>>TOR.pdf<<< >>>ราคากลาง.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>เอกสาร.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ภาพและข่าว การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

IMG_0404

การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ประชุม ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ: ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

Read More »

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562

IMG_0350

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร ENV1 เวลา 13.30 น. ภาพบรรยากาศการประชุม :   ภาพข่าว : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ภาพและข่าว กิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี

20191101_145131

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ ได้นำบุคลากรภายในหน่วยงานข้าร่วม กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพกิจกรรม : ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤษจิกายน 2562

Read More »

กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เบื้องต้นและฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่สำคัญต่อการปฎิบัติงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

73198775_648963972297903_4711677396858699776_n

กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เบื้องต้นและฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่สำคัญต่อการปฎิบัติงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว/ภาพ :  ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 ตุลาคม 2562

Read More »