Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร

กิจกรรม : บุคลากร

กิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562

170462

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  ผู้บริหาร บุคลากร คณะสิิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณหน้าลานสำนักงานคณะฯ รวมภาพกิจกรรม : สืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 ข้อมูลภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 เมษายน 2562

Read More »

ถวายผ้าห่มพระธาตุนาดูน

52650524_10213508233516039_3128698471851229184_n

วันวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนิสิตเก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปนมัสการพระธาตุนาดูน นครจำปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกับได้ร่วมกันถวายผ้าห่มพระธาตุ และทำการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆะบูชา เพื่อเป็นพลวปัจจัยให้เกิดผลกรรมดี เกิดความสงบ ความสุข ความดีงามแด่ คณะ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกส่วนตลอดกาลนานเทอญ สาธุ (ตั้ง นะโม 3 จบ ) ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต อิมัง วัตถัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง …

Read More »

บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20181123_092013

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ และร่วมกันทำกิจกรรม ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ข้อมูลภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561 ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม

Read More »

โครงการปฐมนิเทศนิสิต และการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการปฐมนิเทศนิสิตและการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ  ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสารกำหนดการ  >>>>Click<<<<< ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา เมื่อว้ันที่ : 2 สิงหาคม 2561      

Read More »

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_2874

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณ ลานหน้าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประธานเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้และ ทักษะในการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง และมุ่งเน้นให้นิสิตแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างชั้นปีด้าน สิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1707 114 สิ่งแวดล้อมทางศิลปะและวัฒนธรรม 1707 215 วัฒนธรรมท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม และ 1707 442 ศึกษา ภูมิปัญญาอีสาน มีผู้เข้าร่วมงาน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2, 3เรียนในรายวิชา ดังกล่าว …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.

Untitled1111

ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยรรยงค์ อินทร์ม่วง นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวัตถุประสงค์การพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจพันธกิจและผลการปฏิบัติงานของคณะ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค และแสวงหาช่องทางส่งเสริมพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตและสังคมต่อไป   Welcome Advisory Committee on Mahasarakham University Affairs On the Saturday 10th March 2018 at 11.00 AM, Asst. Prof. Dr. Yanyong Inmuong, Dean of the Faculty of Environment and …

Read More »

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

IMG_9934

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้   วัตถุประสงค์ 1) …

Read More »

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 4 กันยายน 2560

IMG_8741

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน  พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานในนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ราชกาลที่ 9) วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม **************************************************************** ภาพบรรยากาศในงานมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

Read More »

ภาพบรรยากาศงานประกันคุณภาพการศึกษา

IMG_8024

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.

Read More »