Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร

กิจกรรม : บุคลากร

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 5  ประจำปี 2566 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 ธันวาคม 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะ จากมหาวิทยาลัยอิน (INTI University) ประเทศมาเลเซีย และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะ จากมหาวิทยาลัยอิน (INTI University) ประเทศมาเลเซีย และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับ Prof.Lee Shiou Yih ผู้แทนจากคณะ Health & Life Sciences มหาวิทยาลัยอินติ (INTI University) ประเทศมาเลเซีย โดยในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อม อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ ตามด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ กับเจ้าหน้าที่ของคณะ และ Prof.Lee Shiou Yih ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอินติ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเดช เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล เพื่อแนะนำทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคีเครือข่ายพร้อมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น …

Read More »

เปิดโลกทัศน์และมุมมอง เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในสายงานด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เปิดโลกทัศน์และมุมมอง เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในสายงานด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ในวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2566  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ  สำรวจโอกาสและทักษะทางวิชาชีพ เชื่อมโยงทฤษฎีกับสาระที่หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติในบริบทการทำงานจริง ครอบคลุมถึงการรวบรวมประเด็น เพื่อปรับปรุงสาระรายวิชาของหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดรับกับโจทย์ปัญหาที่ท้าทายในปัจจุบัน  อีกทั้งช่วยให้เข้าใจรูปแบบองค์กรและวัฒนธรรมทางธุรกิจ และเป็นข้อมูลในเลือกอาชีพตามความสนใจของนิสิต  และแสวงหาโอกาสในการบูรณาการความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการของหลักสูตรในอนาคต ตลอดจนการฝึกประสบการณ์ของนิสิต โครงการนี้ มีคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม โดยสถานที่ศึกษางาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง ในประเด็นที่ท้าทาย ได้แก่  อุตสาหกรรมการรีไซเคิล ประเภทอลูมิเนียม  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ   การกำจัดขยะอันตรายและขยะติดเชื้อและเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด  การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมและการจัดการ   ข้อร้องเรียน อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและคาร์บอนเครดิต การบริหารจัดการโครงการท่าเรือมาบตาพุด เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการวิจัยด้านสัตว์ทะเล ผลกระทบของมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านสัมพันธภาพที่ดีด้านสายอาชีพระหว่างนิสิตปัจจุบันและรุ่นพี่ศิษย์เก่า  ซึ่งเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และพัฒนาตนเองให้เติบโตในสายอาชีพที่มั่นคง ขอขอบคุณ บริษัท …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกันทำความสะอาดชายหาด เพื่อลดผลกระทบจากขยะพลาสติก

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกันทำความสะอาดชายหาด เพื่อลดผลกระทบจากขยะพลาสติก

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกันทำความสะอาดชายหาด เพื่อลดผลกระทบจากขยะพลาสติก ในวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยิสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 นิสิต ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยเก็บขยะที่ชายหาดนางรำ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากกิจกรรม  พบว่า มีขยะจำนวนมาก  โดยเฉพาะพลาสติก ซึ่งมีที่มาจากการทิ้งขยะบนบกและการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง โดยนักท่องเที่ยวไม่มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อชีวิตทะเลและระบบนิเวศทางทะเล เช่น การเสียชีวิตของสัตว์ทะเลจากขยะพลาสติก และการเกิดไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในระบบอาหารที่มีมนุษย์เป็นผู้ได้รับผลกระทบเอง หากไม่มีการจัดการอย่างถูกต้อง  โดยเทกองไว้ จะปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 1.0388 kgCO2eq/กิโลกรัมของขยะ โดยการจัดการขยะที่ถูกต้องตามสุขาภิบาล สามารลดการปล่อยเหลือ 0.7933 kgCO2eq/กิโลกรัมของขยะ และหากมีการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ก็จะสามารถลดการปล่อยได้มากขึ้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าของขยะและลดผลกระทบได้ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่ จำเป็นต้องกำหนดมาตรการจัดการขยะที่เน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมดำเนินการและกำหนดเป้าหมาย เช่น การลดขยะต้นทาง การให้ความรู้  การคัดแยกขยะ และการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า  เพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวิงนิเวศอย่างยั่งยืน  กิจกรรมนี้ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วม โครงการกฐินสามัคคี กับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการตั้งต้นเงินเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยทาง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯได้ร่วมกันทำบุญถวายต้นเงิน ณ บริเวณตลาดน้อย ส่วนยอดทำบุญกฐินที่ได้ในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะนำไปทอดถวาย ณ วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามต่อไป ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาภาคสนามชีววิทยาทางการอนุรักษ์และสุขภาวะของโลก ครั้งที่ 12 (The 12th Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human-Environment Interface)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาภาคสนามชีววิทยาทางการอนุรักษ์และสุขภาวะของโลก ครั้งที่ 12 (The 12th Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human-Environment Interface)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Center for Global Field Study; and WaNPRC, University of Washington, USA ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาภาคสนามชีววิทยาทางการอนุรักษ์และสุขภาวะของโลก ครั้งที่ 12 (The 12th Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human-Environment Interface) ขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2566 ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบัน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ และรศ.ดร.ธวัดชัย ธานี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในปีนี้ เป็นการจัด Annual Field Course …

Read More »

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุดเจ๋ง ใช้ Soft Power เสริมชุมชนศิลปวัฒนธรรม ข้าวเม่าโพธิ์ศรีและรักษ์สิ่งแวดล้อม

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุดเจ๋ง ใช้ Soft Power เสริมชุมชนศิลปวัฒนธรรม ข้าวเม่าโพธิ์ศรีและรักษ์สิ่งแวดล้อม

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุดเจ๋ง ใช้ Soft Power เสริมชุมชนศิลปวัฒนธรรม ข้าวเม่าโพธิ์ศรีและรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ชู Soft Power เป็นกลไกสร้างการเรียนรู้สู่การรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนายอนันต์ บุญมาชัย และนางสาวศศิณัฎฐ์ ศรีบุญเรือง นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการทักษะที่ตนเองรักและมีความเชี่ยวชาญ  สู่การบูรณาการและถ่ายทอดในรูปแบบท่าฟ้อนรำ ในบทเพลง 12 อัตลักษณ์เมืองมหาสารคามที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ U2T ตำบลตลาด พร้อมด้วยผู้แทนนิสิตของหลักสูตรฯ ที่ได้บูรณาการในรายวิชา 1705353 เทคโนโลยีการบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย เพื่อเสริมทักษะการบ่งชี้วัตถุอันตราย สารเคมี และของเสียอันตรายในกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน  โดยการสนับสนุนจากโครงการการยกระดับชุมชนโพธิ์ศรี1 เป็นองค์กรธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลตลาด อ.เมืองมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม  ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือหลายศาสตร์ ซึ่งมี ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการแบบบูรณากา  เพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 …

Read More »

คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่  28 กันยายน 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุ จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบแหวนทองคำที่ระลึก และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ หลังจากนั้นบุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงาน ได้มอบดอกไม้ ของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ภาพและข่าว …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศขึ้น

เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศขึ้น ณ บ้านนาโคกเขาค้อ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการจัดขึ้นในลักษณะเป็นการสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ประกอบด้วย            1) รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว (คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)           2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)            3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)          4) อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ)          5) …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ เสริมพลังเทศบาลนครพิษณุโลกและการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเป็นพี้เลี้ยง เพื่อพัฒนาเมืองยืดหยุ่น (City Resilience)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)/อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) มหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการ SECRA และ โครงการ FOUNTAIN ภายใต้การสนับสนุนของโปรแกรม ERASMUS+ จาก EU) และเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR)  ในฐานะวิทยากรกระบวนการ  ในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การบูรณาการสู่การสร้างเมืองยืดหยุ่น (MCR2030) ตามแนวทางสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน” สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี  นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน และในกิจกรรม ประกอบด้วย  การกล่าวปฐมบท  “บทบาทความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการกับการพัฒนาเมืองสู่เมืองที่ลดความเสี่ยงภัยอย่างยั่งยืน”  โดย …

Read More »