Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-บุคคล

กิจกรรม-บุคคล

ภาพข่าว”การประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบออนไลน์ ″

20200513_141222

วาระการประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น ผ่านระบบออนไลน์ ภาพบรรยากาศการประชุม : ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563

Read More »

ภาพและข่าว กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 4 กันยายน 2562

20190904_114840

เมื่อวันพุธทืี่ 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ณ วัดป่าดอนสวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ภาพกิจกรรมโดยรวม :  ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 กันยายน 2562  

Read More »

โครงการปฐมนิเทศนิสิต และการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการปฐมนิเทศนิสิตและการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ  ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสารกำหนดการ  >>>>Click<<<<< ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา เมื่อว้ันที่ : 2 สิงหาคม 2561      

Read More »

การเสนอวิสัยทัศน์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

IMG_4457

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดให้มีการนำเสนอ แสดงวิสัยทัศน์ สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมฯ

Read More »

อ.ดร.นงนภัส เที่ยงกมล ได้รับรางวัล Best Paper

vbn

ในวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 อ.ดร.นงนภัส เที่ยงกมล เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่า ซึ่งได้รับรางวัล Best Paper จากจำนวนบทความที่ส่งเข้าพิจารณาทั้งหมด ประมาณ 70 บทความ บทความวิจัยที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมที่ดีที่สุด และการนำเสนอยอดเยี่ยม เรื่อง Model of Environmental Conservation Behavior of Agriculturist

Read More »

บุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล

IMG_4078 (Copy)

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ลานชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณบดีและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_3853

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างเป็นทางการ โดยมี คณะผู้บริหารร่วมทั้งบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมแสดงความยินดี

Read More »

คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา

IMG_3800 (Copy)

ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2559 คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

Read More »

คณบดีและบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

IMG_3678 (Copy)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี คณะผู้บริหารร่วมทั้งบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมแสดงความยินดี

Read More »

อ.ดร.คนธรส ขาวเมืองน้อย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ

20160429_152021 [800x600]

ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 อ.ดร.คนธรส ขาวเมืองน้อย ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบข้อริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekhong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders) ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อม จากผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (LMI-Forum) ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 กับนักวิชาการ นักวิจัย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐบาลจากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประชุม

Read More »