Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

20190326_120616

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพบรรยากาศงานประชุม : ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 มีนาคม 2562

Read More »

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์”

8

ด้วยในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นำนิสิต บุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร กีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ ENV GAMES เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง นิสิต นักศึกษา คณะที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และภาคที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตที่เรียนในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศไทย ให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เกิดความผูกพันระหว่างคณะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อวางรากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาวงการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในแขนงต่าง ๆ ของไทยให้กว้างไกลและเป็นผู้นำในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในปัจจุบันจนถึงอนาคต ในปี …

Read More »

ด้วยทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้ง กับครอบครัวเมาะราษี ที่สูญเสียบุตรสาวอันเป็นที่รักยิ่ง คือนางสาวรัฐชิตา เมาะราษี (น้องแบม)

น้องแบม

ด้วยทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง  อีกครั้ง กับครอบครัวเมาะราษี  ที่สูญเสียบุตรสาวอันเป็นที่รักยิ่ง คือนางสาวรัฐชิตา เมาะราษี  หรือที่เพื่อนๆ พี่ๆเรียก น้องแบม ซึ่งก็เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสองสามวันที่ผ่านมา ทางคณะสิ่งแวดล้อมได้ให้กำลังใจครอบครัวเมาะราศี ไม่ได้ขาด โดยท่านคณบดี รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยได้มีการกำกับติดตามตั้งแต่วันที่น้องแบม ประสบเหตุ ได้แจ้งในส่วนทีเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลทันที โดยในวันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม  2562  รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว  นำบุคลากร นิสิต เข้าร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแบม ที่บ้านเหล่ากล้วย ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด   และในวันจันทร์ที่  18  มีนาคม 2562  ก็ได้นำคณาจารย์ บุคลากร นิสิตจำนวน 50 กว่าชีวิต ร่วมฟังสวดอภิธรรม ด้วย และในวันนี้ …

Read More »

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ“การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม

received_343604239589905

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.62 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ“การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่โครงการตระหนักในแนวคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในชุมชนของตนเอง ทางสาขาวิชา ฯ จะได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนชุมชนจาก ๔ หมู่บ้านนำร่อง และทำการเปิดตลาดนัดรีไซเคิล หมุนเวียน ภาพและข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2562

Read More »

โครงการปัจฉิมนิเทศ และการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ก่อนสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

20190305_091244

วันอังคารที่  5  มีนาคม 2562 เวลา 09.00 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ก่อนสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  หลังจากท่านประธานได้กล่าวเปิดงานในพิธีเสร็จ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้มาร่วมกล่าวให้โอวาทและให้คำแนะนำการปรับตัวในการทำงาน ต่อด้วยการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ขององค์กร แก่นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาจากวิทยากร โดย อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และอบรมให้คำแนะนำเรื่อง “เทคนิคการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ:การหางาน สมัครงาน การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งานทำ” โดยบุคลากรที่มากประสบการณ์ จาก JOBTOPGUN  และต่อเนื่องด้วยกิจกรรม …

Read More »

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยวิจัย ณ Maynooth University ประเทศไอร์แลนด์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

web2

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อและทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา Bilateral State Scholarship

>>หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อและทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา-Bilateral-State-Scholarship.pdf<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์>> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองอาคารสถานที่ จำนวน 3 อัตรา

>>หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองอาคารสถานที่ จำนวน 3 อัตรา<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2562

Read More »

ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

20190301_134016

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดประชุมชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>หนังสือ ประชุมประชุมชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2<< >>หนังสือ แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals”<< ภาพงานประชุม ภาพข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »

ถวายผ้าห่มพระธาตุนาดูน

52650524_10213508233516039_3128698471851229184_n

วันวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนิสิตเก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปนมัสการพระธาตุนาดูน นครจำปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกับได้ร่วมกันถวายผ้าห่มพระธาตุ และทำการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆะบูชา เพื่อเป็นพลวปัจจัยให้เกิดผลกรรมดี เกิดความสงบ ความสุข ความดีงามแด่ คณะ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกส่วนตลอดกาลนานเทอญ สาธุ (ตั้ง นะโม 3 จบ ) ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต อิมัง วัตถัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง …

Read More »