Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

1

หลักสูตร วท.บ. และ วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี (ชั้นปี 2 และ 4) และโท บูรณาการร่วมในรายวิชาของหลักสูตร ในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผ่านระบบ E-learning ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้อง B415 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิต ได้พัฒนาความรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมและลงทะเบียนในระบบทั้งหมด จำนวน 75 คน โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 65 คน สำหรับกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านความรู้และการประยุกต์ใช้การใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานและการขยายการนำเอาองค์ความรู้ …

Read More »

สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับชมรมรักษ์ดินโพน และชมรมโนพลาสติก ณ สารคาม ดำเนินการกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

Children’s day 2018 The Student Club of the Faculty of Environment and Resource Studies collaborated with “Termite Soil Conservation Club @ Sarakham” and “No Plastic Club” under the guidance of Dr. Thayukorn Praboomrung and Dr. Jutamas Kaewsuk, respectively. Both professors are faculty members of the Faculty of Environment and Resource …

Read More »

พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตร ประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 405 ชั้น 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

ภาพถ่ายพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตร ประจำปี 2560

Read More »

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

IMG_9934

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร “พัฒนาการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทาง เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิพากษ์เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้   วัตถุประสงค์ 1) …

Read More »

ต้อนรับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

IMG_0681

ต้อนรับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดต้อนรับ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. วิจารณ์ สิมาฉายา เนื่องในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยในโอกาสนี้ ดร. วิจารณ์ สิมาฉายา ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วิชาชีพสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบันและอนาคต” ให้กับนิสิตและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม และเปิดป้ายสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา   Welcoming Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment  On December 13th, 2017, Faculty of Environment and Resource Studies welcomed Permanent Secretary, …

Read More »

มหาสารคาม No Plastic นำร่องลดขยะเริ่มที่ตัวเรา

no plastic

“No Plastic Campaign MSU” becomes public sensation December 8th, 2017 MSU has kicked of “No Plastic Campaign MSU” in year 2017 to promote student empowerment on waste minimization in response to global warming and sustainable environmental management. The campaign has been initiated by Dr. Jutamas Kaewsuk, Dr. Thayukorn Prabamroong and …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ณ พื้นทีต้นน้ำห้วยคะคาง อ. เมือง จ. มหาสารคาม

รูปโครงการ

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ตัวแทนจาก 7 หลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ณ พื้นทีต้นน้ำห้วยคะคาง อ. เมือง จ. มหาสารคาม โครงการฯ มีจุดประสงค์เพื่อเข้าใจประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นที่ต้นน้ำห้วยคะคาง และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ ชุมชนต้นน้ำห้วยคะคาง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่าย

Read More »
ปิดโหมดสีเทา