Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้่นที่ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง หรือบ้านไหมขามเรียง ตั้งอยู่ที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) ที่บูรณาการแบบองค์รวม ทั้งคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) การประเมินนัยสำคัญของปัญหา ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลักดันให้การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นิสิต ยังได้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำ ความเข้มแสง และความดังเสียง โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมา เพื่อเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้ สำหรับป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ สอดรับกับบริบทของปัญหาที่แท้จริง และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจรายวิชา 1705476 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ที่มา: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพและข่าว …

Read More »

DNA ระดับตำบลและชุมชน: กลไกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเมืองควบคู่กับการท่องเที่่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม ต.ตลาด

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง ได้ร่วมเรียนรู้และระดมสมองจากผู้นำชุมชน 31 ชุมชน คณะทำงานทั้งในสถาบันการศึกษาและเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยได้สกัดเป็น DNA ระดับตำบลและชุมชน นำร่อง 12 ชุมชน เพื่อสะท้อนคุณค่าแห่งรากฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของตำบลตลาด ให้เกิดการรับรู้และภาคภูมิใจ และเกิดการเชื่อมโยงถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม โดยได้จัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูล ดังนี้ คลิกที่ลิงค์>>> https://www.facebook.com/watch/?v=1048076579148250 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

Read More »

บ้านไหมขามเรียง: วิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นองค์กรธุรกิจตามแนวทางการใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้บูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการทั้งภายในและต่างคณะ และหน่วยงานเครือข่ายภายนอก เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “การใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Economy Model) เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม” ซึ่งมุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถบริหารจัดการองค์กรของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ตามแนวทางเศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Economy Model) โดยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เป็นวัตถุดิบสำหรับการย้อมสีธรรมชาติอย่างยั่งยืน การสร้างอัตลักษณ์และสะท้อนผ่านตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่แทรกแนวคิดการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อม (Ecodesign) ซึ่งเน้นการลดการใช้พลาสติก และการจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันด้านการตลาด โดยได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ผู้สนใจ สามารถทำความรู้จักองค์กรธุรกิจแห่งนี้ ตามลิงก์นี้ https://www.facebook.com/watch/?v=621046442765838 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าว : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 10-11 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวิทยากร คือ คุณปัณณธร พรมลี จากบริษัทไอเอสไอ เวิลด์ สไมล์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมโดยรวม : ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรม”ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

วันนี้ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ของการเรียนการสอนรายวิชา 1707 430 วิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.ลิขิต จันทร์แก้ว เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และมีความประสงค์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ขึ้น โดยมีวิทยากร Dr.Liu Wenzhe ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ ดนตรี-สุนทรียศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สนับสนุนกิจกรรม Green Youth

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ปรึกษาของชมรมสานฝันคนสร้างป่า พร้อมด้วย นายสุนทร สุขกำปัง และ นายอภิสิทธิ์ ปัดลา นิสิตผู้แทนชมรมฯ โดยมีอาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ในระดับมาตรฐานเหรียญทองแดง จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ข่าว: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 กันยายน 2565

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2565

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2566

📣คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2566📌 20-26 ก.ย.65 นี้ มมส เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบ 1 #Portfolio #โครงการเด็กดีมีที่เรียน 💥#คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์💥 #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 📌สมัครทาง https://admission.msu.ac.th/#🔸️ สอบถามการเข้าศึกษา ป.ตรี ม.มหาสารคาม ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377 🔸️ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 โปสเตอร์ :: นายชลทิตย์ สีเทา ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน …

Read More »

ภาพบรรยากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 16” เมื่อในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(สนามฟ้า)

ภาพบรรยากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 16” เมื่อในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(สนามฟ้า) ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันของนิสิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ                              ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 กันยายน 2565

Read More »

ภาพและข่าว : “วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 18 ปี”

  วันนี้ 16 กันยายน 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 18 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดงานทำบุญตักบาตร และจุดธูปไหว้สักการะศาลพระภูมิและพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณใกล้ลานจอดยานพาหนะบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และในครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ จึงได้จัดทำ Google Forms เพื่อเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมกิจกรรมลงนามแสดงความยินดี และอวยพรออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ตามคำสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมอวยพร ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 กันยายน 2565

Read More »