Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

CMARE ร่วมบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรบ้านปลาบู่ เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

242662291_1548869242127037_4100778545785333775_n

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ได้ร่วมสะท้อนบทเรียนการดำเนินงาน ในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรบ้านปลาบู่  เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป้าที่ 13 ในโครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งนำทีม โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบส่วนของข้อมูลการใช้น้ำ คุณภาพน้ำ และการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกิจกรรมด้านการเกษตร  ประกอบด้วยข้อมูลบทเรียนของชุมชน ความต้องการของชุมชน และข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการปรับตัวที่สอดรับกับข้อจำกัดของพื้นที่นี้ รวมถึงความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนสู่การเป็นยุวนักสืบสายน้ำ เพื่อเป็นต้นกล้าให้กับท้องถิ่น นอกจากยังได้มอบโปสเตอร์ระบบการจัดการขยะเขิงบูรณาการ ภาคครัวเรือน  ให้กับผู้นำชุมชน ซึ่งได้เชื่อมโยงถึงการคัดแยกเศษอาหาร เพื่อเป็นวัสดุในการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมัก สำหรับใช้ในการทำเกษตร และปูโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป ข่าว: …

Read More »

สร้างบทเรียนให้กับท้องถิ่น โดยพลังเยาวชนและชุมชน สู่การฟื้นแผ่นดินเพื่อการทำสวนผักริมอ่างห้วยค้อ

241362601_603528517334634_7401939271439140233_n

เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ  หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ริมอ่างห้วยค้อ โดยมีคุณวิลาวรรณ พิพัฒน์ชัยกร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของพี่น้องเกษตรกรบ้านหนองแสง บ้านเห็ดใคร และบ้านห้วยหลาว ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (พัทยา1 และ 2) และส่งเสริมวิถีชีวิตการเกษตรริมอ่าง ที่พึ่งพาธรรมชาติ และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ โดยครูรัชนี เปาะศิริ ได้ขยายการจัดการเรียนและการสอน ในหลักสูตรท้องถิ่น  สหวิทยาการ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนำร่องที่มีความสนใจและพร้อมพัฒนาตนเอง  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสื่อสร้างการเรียนรู้ ในการตรวจสอบคุณภาพดินเบื้องต้นหรือนาฬิกาดิน โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE  ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์   …

Read More »

ภาพและข่าว : ศูนย์วิจัยด้านสิ่งเเวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Center for research on Environmental Education for Sustainable Development : CREESE) คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ” รุ่นที่ 2

อบรมคณบดีรุ่น 2

ศูนย์วิจัยด้านสิ่งเเวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Center for research on Environmental Education for Sustainable Development : CREESE) คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 18 กันยายน 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม google meet โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว, รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร ,อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อ่อนก้อนและคุณครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้สนใจเข้ารับอบรม ประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาวิทยศาสตร์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เเละนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม …

Read More »

CMARE พัฒนาผังระบบการจัดการมูลฝอยเชิงบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและระบุหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

180964 2

เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พัฒนา Infographic  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านขยะ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้ก่อขยะ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ต่อการลดและจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้รับประโยชน์ร่วมกัน สู่การสร้างสังคมปลอดขยะและคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้ ได้บูรณาการบทเรียนจากงานวิจัยระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การพัฒนาระบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง” นิสิตวิจัย: นางสาวขัติยานี  ยืนยิ่ง และนางสาวสุภัสรา  ชิ้นงูเหลือม หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นฐานในการพัฒนาแนวทางครั้งนี้  ซึ่งประกอบด้วย ระบบการจัดการขยะเชิงบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  สำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียน ครัวเรือน ตลาด (ใช้กรณีตลาดน้อย เป็นฐาน)  หน่วยงานระดับคณะ และพุทธสถาน ดาวน์โหลดฟรี https://drive.google.com/drive/folders/10HwaadP6HZbM5VSbg5YGcBhEyhvDBcSu?usp=sharing ที่มา: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ดร.ธายุกร พระบำรุง …

Read More »

ภาพและข่าว : “วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 17 ปี”

ภาพและข่าววันคล้ายวันสถาปนา-2564

  วันนี้ 17 กันยายน 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 17 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้จุดธูปไหว้สักการะศาลพระภูมิและพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณใกล้ลานจอดยานพาหนะบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และในครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ จึงได้จัดทำ Google Forms เพื่อเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมกิจกรรมลงนามแสดงความยินดี และอวยพรออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ตามคำสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมอวยพร  ภาพข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ชลทิตย์ สีเทา     ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้ชื่อโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณครู New Normal” และโครงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมนิสิตที่เสียสละต่อส่วนรวมของคณะ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)

ข่าวไหว้ครู 2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้ชื่อโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณครู New Normal” และโครงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมนิสิตที่เสียสละต่อส่วนรวมของคณะ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)  และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ในวันที 16 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.30 น. โดยในกิจกรรมมีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตร (ออนไลน์) และรับมอบทุนการศึกษา ดังนี้ มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตเรียนดีเยี่ยม จำนวน 39  คน ประกอบไปด้วย นิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาจำนวน 30 คน  นิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1  คน และนิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน มอบเกียรติบัตรแก่กรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตต้นแบบ ในการฝึกซ้อมบัณฑิตฯ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 11 เดือน

241307038_944864662774755_1585017859222756331_n

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 11 เดือน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 34) ภาพการประชุม :                      ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นสาขาต่างๆ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “MSU ALUMNI INSPIRATION”

แบบรวม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นสาขาต่างๆ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “MSU ALUMNI INSPIRATION” ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่   11  กันยายน  2564 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แบบออนไลน์)  ในที่นี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีศิษย์เก่าทีเข้ารับรางวัลรวม   5  ด้าน ดังนี้ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ได้แก่ นางสาวรสลิน  อินทรรุจิกุล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ได้แก่ พันตำรวจโท ดร.เดช นิมิตร  ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น ได้แก่ นางพรรณพร  บุญเทศ  ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. …

Read More »

เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม EdPEx pdf ดาวน์โหลด

edpex

>>>เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม EdPEx pdf ดาวน์โหลด<<<   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 กันยายน 2564

Read More »

เทศบาลตำบลนาเชือก เข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่

ความร่วมมือสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา คุณเพิ่มพล ไกรวงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก              อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางเข้าพบปะ เพื่อหารือในประเด็นการจัดการขยะ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในพื้นที่ ร่วมกับ 2 หน่วยงาน คือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  พร้อม ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  และรองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ หารือ และหาแนวทางร่วมกัน โดยผลจากการหารือนั้น ได้ระบุถึงความสำคัญของข้อมูลขยะในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นหาวิธีการกำจัดขยะในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ร่วมกัน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และควรดำเนินการไปร่วมกับมิติการพัฒนาพื้นที่ในด้านอื่น ๆ ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลการวิเคราะห์จุดอ่อน …

Read More »