Breaking News
Home / การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประชุมคณะหน่วยงาน เพื่อมอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์  กองแผนงาน จึงใคร่ขอให้คณะ-หน่วยงาน ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมจัดส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่งบประมาณกองแผนงานที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน โทร. 1231

  • – คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561ACP_PDF 2_file_document
  • – แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561ACP_PDF 2_file_document
  • – แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ACP_PDF 2_file_document
  • – ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายACP_PDF 2_file_document
  • – ตารางสรุปกรอบวงเงินประมาณการรายรับ และ เงินสะสมACP_PDF 2_file_document
  • – ตารางสรุปการจัดสรรคืนเงินรายได้โครงการบริการวิชาการและการวิจัย ร้อยละ 10ACP_PDF 2_file_document


  • วันที่ประกาศ : 7 เมษายน 2560, 13:39 น.  อ่าน 138 ครั้ง  โดย นายนพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป