Breaking News

ทุนบริการวิชาการ 64

ขอแสดงความยินดีนักวิจัยในโอกาสได้รับทุน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต นักวิจัย สังกัดศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ/นิเวศวิทยาทางน้ำ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในโครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุงบนทางหลวงหมายเลข 3 กม. 132+430 จ.ชลบุรี โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน 60,000 บาท ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มีนาคม 2564

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ สังกัดศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน/ศูนย์บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก    กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการ “ผลของอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ต่อศักยภาพการให้ก๊าซมีเทนทางชีวเคมี ธาตุอาหารรอง และอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่มีต่อการดำเนินระบบย่อยเศษผักผลไม้แบบแบบไร้ออกซิเจน” งบประมาณ 140,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการ “การเพิ่มมูลค่าของของเสียชีวภาพ สำหรับการผลิตพลังงานสะอาดจากก๊าซมีเทน เพื่อการเพื่อการพัฒนาทางสังคมและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม” งบประมาณ 300,000 บาท   ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2564

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย อาจารย์ ดร.นันทณัฐ ศรีประเสริฐ ได้รับทุนสนับสนุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทุนสนับสนุนจาก กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นันทณัฐ ศรีประเสริฐ  สังกัดศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน/ศูนย์บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการ “ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักผักตบชวาร่วมกับเศษอาหารเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของระบบการย่อยในสภาวะไม่ใช้ออกซิเจนภายใต้อุณหภูมิและภาระบรรทุกสารอินทรีย์ปานกลาง : ผลของการปรับสภาพผักตบขวาด้วยความร้อนและอัตราการผสมวัตถุดิบ” งบประมาณ 550,000 บาท กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการ “การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักเศษอาหารร่วมกับมูลสุกร” งบประมาณ 140,000 บาท   ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2564

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอทุนบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2564

>>>ดาวน์โหลดประกาศ .pdf<<< >>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม<<<แบบขอรับทุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ-เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการ_2564_71263 เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 ธันวาคม 2563

Read More »