Breaking News
Home / ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร – ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยวิธีการโอนรายวิชาที่ศึกษามาแล้ว
  • เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

  • ระบบปกติ : หน่วยกิตละ 200 บาท : ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ 4,000 บาท
  • ระบบพิเศษ : หน่วยกิตละ 400 บาท : ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ 8,000 บาท