Breaking News
Home / เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะ

10981942_339822786228128_7788366142365856642_o

10959978_335646266645780_7369578804198673919_o

ประวัติ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ . ศ . 2547 และให้สังกัดอยู่กับบัณฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนเป็นครั้งแรกใน 3 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2547 และได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา

ในภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2548 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ขยายการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท ไปที่ศูนย์ฯ อุดรธานีอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับการขยายการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และปัจจุบันกำลังร่างหลักสูตรขึ้นอีก 3 หลักสูตรคือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนานาชาติปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

การเรียนการสอนในหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและส่งเสริมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคอีสาน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในขณะเดียวกันการศึกษาวิจัย การให้บริการสังคม และ การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคง เป็นภารกิจสำคัญของโครงการฯ ไปพร้อมกันด้วย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สังคม – วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 • เพื่อส่งเสริมบทบาทของมนุษย์ให้มีความรัก ความห่วงใย และ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกโดยรวม และดำรงชีวิตด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

          “สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสุขของมวลมนุษยชาติ”

          (Good Environment is the Foundation for Sustainable Development and Happiness of Mankind)

 

วิสัยทัศน์

 •  เป็นสถาบันการศึกษาสิ่งแวดล้อมชั้นนำของอาเซียน
  (A leading academy for environmental studies in ASEAN)

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลรับใช้สังคมไทย และสากล
  (To produce graduates with professional skills in environmental technology, environmental management and natural resources, and environmental education, conforming to the requirement of professional standards of both undergraduates and postgraduates, and building human resource for Thailand and international communities)
 • ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสรรค์สร้างนวัตกรรม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
  (To research by exploring new knowledge, innovation, and application of knowledge and technology for the benefits of conservation, restoration, and solutions to environmental problems in Thailand and ASEAN countries)
 • ให้การบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อาทิ เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาการจัดการมลพิษด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและชุมชน เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  (To deliver technical services for public and private agencies and including communities within Thailand and foreign countries, these include, for instances, environmental quality examinations, environmental impact assessment, consultations on pollution abatement and management, building capacity of organization and community etc.)
 • ร่วมจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจใน อัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย เชื่อมโยงสู่อาเซียน
  (To collaborate activities on art and culture preservation by promoting organization’s staff to be proud of Thai identity, tradition, and culture uniqueness connecting to ASEAN community)

ค่านิยมองค์กร

 • SMART = “จริงใจ ถ่อมตน มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ รับผิดชอบ คิดลุ่มลึก”
 • S = Sincerity เป็นองค์กร แห่งความจริงใจ เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อถือได้
 • M = Modest เป็นองค์กร ที่อ่อนน้อม ถ่อมตัว พอเพียง
 • A = Aspiration เป็นองค์กร ที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 • R = Responsibility เป็นองค์กร ที่รับผิดชอบต่อสังคม
 • T = Thoughtfulness เป็นองค์กร แห่งรากปัญญา ส่งเสริมนวัตกรรมความคิดอย่างแยบคาย ลุ่มลึก

นโยบาย

 • สนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและของประเทศ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัย และการใช้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
 • การขยายการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ตราประจำคณะ

ENV-logo_opacity

สีเขียวตองอ่อน สีประจำคณะ

 

Capture

ดอกไม้ประจำคณะฯ “ช่อประดู่ป่า “

biodiversity-137910-1