Breaking News
Home / เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะ

10981942_339822786228128_7788366142365856642_o

10959978_335646266645780_7369578804198673919_o

ประวัติ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ . ศ . 2547 และให้สังกัดอยู่กับบัณฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนเป็นครั้งแรกใน 3 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2547 และได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา

ในภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2548 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ขยายการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท ไปที่ศูนย์ฯ อุดรธานีอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับการขยายการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และปัจจุบันกำลังร่างหลักสูตรขึ้นอีก 3 หลักสูตรคือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนานาชาติปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

การเรียนการสอนในหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ศาสตร์จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและส่งเสริมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคอีสาน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในขณะเดียวกันการศึกษาวิจัย การให้บริการสังคม และ การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคง เป็นภารกิจสำคัญของโครงการฯ ไปพร้อมกันด้วย

วัตถุประสงค์

 • ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
 • ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสติปัญญา
 • ให้ความสำคัญกับความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและโลกโดยรวมและดำรงชีวิตด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

“สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสุขของมวลมนุษยชาติ” (สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสุขของมนุษยชาติ)

วิสัยทัศน์

“คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางความร่วมมือการพัฒนาการสอนและการวิจัยของสถาบันสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง”

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลรับใช้สังคมไทยและสากล
 • ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสรรค์สร้างนวัตกรรม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
 • ให้การบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อาทิ เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาการจัดการมลพิษด้านต่าง ๆ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและชุมชน เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ร่วมจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย เชื่อมโยงสู่อาเซียน

ค่านิยม

 • SMART = “จริงใจ ถ่อมตน มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ รับผิดชอบ คิดรอบคอบ”
 • S = Sincerity ความจริงใจ
 • M = Modest   ความอ่อนน้อม
 • A = Aspiration ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 • R = Resposibility ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • T = Thoughtfulness ความคิดรอบคอบ

นโยบาย

 • นโยบายของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการการวิจัยและการบริการให้ได้คุณภาพที่ดีและมีคุณภาพ
 • การขยายการจัดการศึกษาด้านชุมชนและองค์กรภาครัฐรวมทั้งในภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ตราประจำคณะ

ENV-logo_opacity

สีเขียวอ่อน

 

การจับกุม

ดอกไม้ประจำคณะฯ “ช่อประดู่ป่า”

ความหลากหลายทางชีวภาพ 137910-1

ปิดโหมดสีเทา