Breaking News
Home / ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตร – ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  • สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

  • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,000 บาท ค่า