Breaking News
Home / การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 11 เดือน

241307038_944864662774755_1585017859222756331_n

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 11 เดือน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 34) ภาพการประชุม :                      ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »

ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 15

covid ฉบับที่15

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มกราคม 2564

Read More »

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563

1คิม

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 มกราคม 2564

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรม “การประชาสัมพันธ์ชาวสิ่งแวดล้อม ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจรภายใต้โครงการจราจร”

131405410_960047711068821_521462670210718537_n

ประมวลภาพกิจกรรม : “การประชาสัมพันธ์ชาวสิ่งแวดล้อม ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจรภายใต้โครงการจราจร” ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว ภาพ : รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 256

Read More »

ภาพและข่าว : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนจากกองคลังและพัสดุและสำนักตรวจสอบภายในเข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวาระสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

IMG_0595

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ENV 106 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงานประชุมต้อนรับ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนจากกองคลังและพัสดุและสำนักตรวจสอบภายในเข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวาระสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์“โครงการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบหน่วยงาน” ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจขั้นตอนการวิธีการดำเนินงานตามระเบียบด้านการวิจัย และแนวทางการขับเคลื่อนด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศ และนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา ในการสนับสนุนให้การดำเนินงานของนักวิจัยในหน่วยงานให้บรรลุเป้าประสงค์ และสามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน ภาพและบรรยากาศงานประชุม :     ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรมการจัดการความรู้ “การพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ CWIE”

IMG_03988

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ENV 106 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “เรื่องการพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ CWIE” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี  โพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศในกิจกรรม : ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563

Read More »

IMG_6106

ภาพถ่าย : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์ โดยวิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  เวลา 09:00 – 12:00 น.  ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และออนไลน์ Zoom Meeting     ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 มิถุนายน 2563  

Read More »

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประหยัดไฟ มีQRcode

    >>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำแผนการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>> แผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>> นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการประหยัดน้ำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> นโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> นโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาข้อมูล/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา    

Read More »

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และขั้นตอนการใช้งานในระบบต่างๆ

การเรียนออนไลน์ผ่าน Google G Suit สำหรับนิสิต การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Micrsosoft Team สำหรับนิสิต ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Teams Desktop App การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดย G Suite for Education Google Form สำหรับการทำข้อสอบออนไลน์ Google Classroom สำหรับบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Meet สำหรับการสอน หรือประชุมออนไนลน์ การใช้งานโปรแกรมแชร์หน้าจอ teamviewer แบบย่อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom การใช้งาน Google Drive -บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความประสงค์ใช้บริการ Office 365 & Microsoft Teams ให้ทุกท่านทดลอง Login เข้าใช้งานได้ที่ https://ccservice.msu.ac.th/msu_office365.php ตามคำแนะนำที่หน้าเว็บ หากเข้าใช้งาานไม่ได้ ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ไว้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขให้เป็นลำดับต่อไป …

Read More »

กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เบื้องต้นและฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่สำคัญต่อการปฎิบัติงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

73198775_648963972297903_4711677396858699776_n

กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เบื้องต้นและฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่สำคัญต่อการปฎิบัติงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว/ภาพ :  ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 ตุลาคม 2562

Read More »