Breaking News
Home / การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 11 เดือน

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบข้อมูลและ ติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (KPI) ระดับคณะ รอบ 11 เดือน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 34) ภาพการประชุม :                      ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »

ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 15

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มกราคม 2564

Read More »

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 มกราคม 2564

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรม “การประชาสัมพันธ์ชาวสิ่งแวดล้อม ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจรภายใต้โครงการจราจร”

ประมวลภาพกิจกรรม : “การประชาสัมพันธ์ชาวสิ่งแวดล้อม ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจรภายใต้โครงการจราจร” ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว ภาพ : รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 256

Read More »

ภาพและข่าว : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนจากกองคลังและพัสดุและสำนักตรวจสอบภายในเข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวาระสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ENV 106 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงานประชุมต้อนรับ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนจากกองคลังและพัสดุและสำนักตรวจสอบภายในเข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวาระสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์“โครงการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการพบหน่วยงาน” ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจขั้นตอนการวิธีการดำเนินงานตามระเบียบด้านการวิจัย และแนวทางการขับเคลื่อนด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศ และนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา ในการสนับสนุนให้การดำเนินงานของนักวิจัยในหน่วยงานให้บรรลุเป้าประสงค์ และสามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน ภาพและบรรยากาศงานประชุม :     ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ภาพถ่าย : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์ โดยวิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  เวลา 09:00 – 12:00 น.  ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และออนไลน์ Zoom Meeting     ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 มิถุนายน 2563  

Read More »

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    >>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำแผนการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>> แผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>> นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการประหยัดน้ำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> นโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> นโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาข้อมูล/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา    

Read More »

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และขั้นตอนการใช้งานในระบบต่างๆ

การเรียนออนไลน์ผ่าน Google G Suit สำหรับนิสิต การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Micrsosoft Team สำหรับนิสิต ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Teams Desktop App การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดย G Suite for Education Google Form สำหรับการทำข้อสอบออนไลน์ Google Classroom สำหรับบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Meet สำหรับการสอน หรือประชุมออนไนลน์ การใช้งานโปรแกรมแชร์หน้าจอ teamviewer แบบย่อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom การใช้งาน Google Drive -บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความประสงค์ใช้บริการ Office 365 & Microsoft Teams ให้ทุกท่านทดลอง Login เข้าใช้งานได้ที่ https://ccservice.msu.ac.th/msu_office365.php ตามคำแนะนำที่หน้าเว็บ หากเข้าใช้งาานไม่ได้ ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ไว้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขให้เป็นลำดับต่อไป …

Read More »

กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เบื้องต้นและฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่สำคัญต่อการปฎิบัติงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เบื้องต้นและฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่สำคัญต่อการปฎิบัติงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว/ภาพ :  ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 ตุลาคม 2562

Read More »

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

>>ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.pdf<< ข้อมูล : เจ้าหน้าที่ธุรการ ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562

Read More »