Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการฝึกอบรมระยะสั้น” เรื่อง การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร (Land Use and Agricultural Natural Resources Management) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562

โปสเตอร์ (1)

>>> ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม.pdf <<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 (ตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ เก่า) Tel/Fax: 66 4375 4435 , ภายใน 2726 E-Mail: env@msu.ac.th Twitter : https://www.twitter.com/envmsu Facebook: https://www.facebook.com/env.msu.th/ ที่มาข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าวสัมมนาบุคลากร “โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ บ้านสวนอ่าวไข่บีช รีสอร์ท ตำบลกร่ำ อำเภอแกรง จังหวัดระยอง”

64896826_504197653454604_5566362217881796608_n

โครงการพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562   ณ บ้านสวนอ่าวไข่บีช รีสอร์ท ตำบลกร่ำ อำเภอแกรง จังหวัดระยอง ภาพเพิ่มเติมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18-21 มิ.ย.2562 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  24 มิถุนายน 2562

Read More »

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Untitled

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรข้อกำหนดตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรการตรวจตดิตามภายใน ตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ทั้ง 2 หลักสูตร วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf<< >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/PHOOPHEECH ข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 เมษายน 2562

Read More »

ภาพวาระการประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 / 2562

20190605_134804

วาระการประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 / 2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่มาภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 มิถุนายน 2562

Read More »

ภาพถ่าย งานประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

61742043_2305278346458879_4702361032973090816_n

การประชุม คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562  วันพุธที่  29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   >>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ-2563.pdf<< >>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ครั้งที่ 1/2562.pdf<< ข้อมูลและภาพถ่าย : ธวัชชัย  บุตรศรี / ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562  

Read More »

โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครการ แก่สโมสรนิสิตคณะฯ เพื่อมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากศาสตร์

20190529_094545

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครงการแก่สโมสรนิสิต คณะฯ เพื่อมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตสโมสรคณะฯ ได้รับความรู้การจัดโครงการกิจกรรม เช่น ระเบียบเงินรายได้ว่าด้วยการบริหารโครงการกิจกรรมนิสิต และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการกิจกรรมนิสิต เป็นต้น ภาพประกอบในงาน : >>โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครการ แก่สโมสรนิสิตคณะฯ.pdf<< ที่มาภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Untitled

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรข้อกำหนดตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรการตรวจตดิตามภายใน ตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ทั้ง 2 หลักสูตร วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf<< >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/PHOOPHEECH ข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 เมษายน 2562

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdPEx 200 โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน/หลักสูตรเท่านั้น สัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันศุกร์,และเสาร์ ระยะเวลา 2 วัน รุ่นที่ 16 : วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2561 รุ่นที่ 17 : วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561

เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา วันทืี่เผยแพร่ : 15 มิถุนายน 2561

Read More »

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม “ขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนา Gov-Connect Robotic Scenario” และหลักสูตร “บริหารภาครัฐ 4.0”

91

 แนบ 34.pdf

Read More »