Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2565

Read More »

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 และ 11 กันยายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณบดี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้ 1. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประธาน 2. ผศ.ดร.ทพญ.รัชฏา ฉายจิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) กรรมการ 3. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ 4. ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ การตรวจประเมินครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รับคำแนะนำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและดำเนินงาน ตามพันธกิจของคณะต่อไป …

Read More »

ภาพและข่าว : “กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฏาคม 2565  เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร/ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และบรรยายสรุปผล การดำเนินงานโดยภาพรวมของหลักสูตรในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม ENV 106 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศกิจกรรมโดยรวม  :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าว : “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่”

วันนี้ 8 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2565

Read More »

เชิญร่วมอบรม “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่”

ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 มิถุนายน 2565

Read More »

เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม EdPEx pdf ดาวน์โหลด

>>>เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม EdPEx pdf ดาวน์โหลด<<<   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 กันยายน 2564

Read More »

ภาพและข่าว : ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”(แบบออนไลน์)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”  ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1)  รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว (2)  รศ.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา (3)  ผศ.ดร.จุไรรัตน์  คุรุโคตร (4)  มีคุณครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ในกิจกรรรมดังกล่าวนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในสายออนไลน์จำนวน  24 คน และใหผู้เข้าร่วมในห้องประชุม จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน โดยในกิจกรรมช่วงแรก รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว ประธานศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์”  พร้อมกล่าวต้อนรับและกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมอบรม และในช่วงที่สองจึงเริ่มเข้าสู่การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ  …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “อบรม EdPEx” ในระหว่างวันทืี่ 16,17 และ 24 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet

ขอเชิญบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “อบรม EdPEx” ในระหว่างวันทืี่ 16,17 และ 24 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet ลิงค์เข้าร่วม : วันจันทร์, 16 สิงหาคม · 8:15am ถึง 4:30pm ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/ouk-ourr-vqs หรือโทร: ‪(US) +1 707-726-6438‬ PIN: ‪402 851 856‬# วันอังคาร, 17 สิงหาคม · 1:00 ถึง 3:00pm ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/tio-bwyz-mmg หรือโทร: ‪(US) +1 970-439-1212‬ PIN: ‪641 288 …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ และการจัดการขยะชุมชนในประเทศจีน (Waste to Energy and MSW Management in China) ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ และการจัดการขยะชุมชนในประเทศจีน (Waste to Energy and MSW Management in China) บรรยายโดย Professor Xiaodong Li อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Zhejiang University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๐ – ๑๑:๐๐ น. การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าห้องสัมมนา ผ่านระบบ Zoom https://docs.google.com/forms/d/1pptzuZScce7qfSnpLSe8kLnwqEa7med41HO6dKq-5zM/edit ที่มา ภาพและข่าว: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 กรกฏาคา 2564

Read More »

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม สัญจรสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น

 วันที่ 14 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00-12.00 น. ลิ้งค์งานประชุมสัญจรสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รูปแบบออนไลน์ >>>    https://meet.google.com/ovf-uzaw-xtd รหัสเข้าร่วมงานประชุม : ovf-uzaw-xtd >>>pdf ดาวน์โหลด<<< >>>doc.ดาวน์โหลด<<< ที่มา ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 มิถุนายน 2564

Read More »