Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (ASTW 2020)

101062

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (ASTW 2020) International Student Center (ISC), University of Malaysia (UM) และ Kyushu University, Japan (KU) จะจัดโครงการ ASEAN in Today’s World 2020 เป็นโครงการหลักสูตรระยะสั้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 ณ University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย โดยนิสิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนในหลักสูตร ASEAN Language & Culture (ALC) และ ASEAN …

Read More »

ภาพและข่าว บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานการจัดทำวารสารวิชาการของคณะ

received_540231130064375

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00-17.00 น ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ทางคณะฯ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง บรรณาธิการวารสาร MIJET ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการ ทั่งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานการจัดทำวารสารวิชาการของคณะต่อไป ภาพถ่ายเพิ่มเติม : ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว การศึกษาดูงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2562

71378062_384178739190086_4063708505683525632_n

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว  คณบดีและคณะ อันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงษ์ ปวงสุข ได้เดินทาง เข้าร่วมการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม ที่ โรงเรียน Soongmoon middle school  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และได้ร่วมประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัยกับเครือข่ายครูสิ่งแวดล้อมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี     การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา   จำนวน  4  มหาวิทยาลัยคือ  Kongju national university, Korea national university of education , Suncheon national university และ Mokpo national university ซึ่งจะเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษากับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ต่อไป    นอกจากนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่  Korea …

Read More »

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก

70556437_539330016840921_8029850734679818240_n

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย …

Read More »

ภาพและข่าว โครงการทำบุญประจำปีและกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

71187916_380255859552801_3402248980497694720_n

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญประจำปีและกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน  และมีคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก และในวันดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ถวายภัตราหารเช้าและถวายสังฆทาน ในช่วงเช้า โครงการเสวนาบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ บรรยายพิเศษเรื่อง เสวนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง “เหลียวหน้ามองหลัง 15 ปี สิ่งแวดล้อม” เสวนาวิชาการ เรื่อง ทำอย่างไรให้ได้ “ศาสตราจารย์” ก่อนอายุ 40 ปี โดย – ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการฝึกอบรมระยะสั้น” เรื่อง การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร (Land Use and Agricultural Natural Resources Management) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562

โปสเตอร์ (1)

>>> ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม.pdf <<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 (ตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ เก่า) Tel/Fax: 66 4375 4435 , ภายใน 2726 E-Mail: env@msu.ac.th Twitter : https://www.twitter.com/envmsu Facebook: https://www.facebook.com/env.msu.th/ ที่มาข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าวสัมมนาบุคลากร “โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ บ้านสวนอ่าวไข่บีช รีสอร์ท ตำบลกร่ำ อำเภอแกรง จังหวัดระยอง”

64896826_504197653454604_5566362217881796608_n

โครงการพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562   ณ บ้านสวนอ่าวไข่บีช รีสอร์ท ตำบลกร่ำ อำเภอแกรง จังหวัดระยอง ภาพเพิ่มเติมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18-21 มิ.ย.2562 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  24 มิถุนายน 2562

Read More »

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Untitled

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรข้อกำหนดตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรการตรวจตดิตามภายใน ตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ทั้ง 2 หลักสูตร วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-กำหนดการ_Internal-Adit.pdf<< >>ดาวน์โหลด ใบสมัคร-หลักสูตร-และกำหนดการ_requirements.pdf<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/PHOOPHEECH ข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 เมษายน 2562

Read More »

ภาพวาระการประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 / 2562

20190605_134804

วาระการประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 / 2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่มาภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 มิถุนายน 2562

Read More »

ภาพถ่าย งานประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

61742043_2305278346458879_4702361032973090816_n

การประชุม คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562  วันพุธที่  29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   >>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ-2563.pdf<< >>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ครั้งที่ 1/2562.pdf<< ข้อมูลและภาพถ่าย : ธวัชชัย  บุตรศรี / ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562  

Read More »