Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 29 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566

Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ Work Process

วันนี้ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ Work Process โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยากร คือ คุณกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัด กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ Work Process เพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงการจัดทำ Work Process ที่ผ่านมา ทราบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำ Work Process ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Read More »

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศในงาน : เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางสรวงสุดา  สิงขรอาสน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นแนวทางให้นิสิตสามารถวางแผนเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จะนำไปใช้ ในการสมัครงาน และการประกอบอาชีพได้ตรงตามวิชาชีพ   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย นิสิต ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 85 คน    ได้แก่  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน  25  คน   นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน  และ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต …

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเรียนรวม ENV 110

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /นาย ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2565

Read More »

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 และ 11 กันยายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณบดี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้ 1. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประธาน 2. ผศ.ดร.ทพญ.รัชฏา ฉายจิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) กรรมการ 3. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ 4. ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ การตรวจประเมินครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รับคำแนะนำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและดำเนินงาน ตามพันธกิจของคณะต่อไป …

Read More »

ภาพและข่าว : “กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฏาคม 2565  เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร/ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และบรรยายสรุปผล การดำเนินงานโดยภาพรวมของหลักสูตรในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม ENV 106 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศกิจกรรมโดยรวม  :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าว : “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่”

วันนี้ 8 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2565

Read More »

เชิญร่วมอบรม “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่”

ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 มิถุนายน 2565

Read More »

เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม EdPEx pdf ดาวน์โหลด

>>>เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม EdPEx pdf ดาวน์โหลด<<<   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 กันยายน 2564

Read More »