Breaking News
Home / ข้อมูลงานวิจัย / ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย

About env@msu.ac.th

Check Also

82223847_1249256488604344_6296137157870354432_n

หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ร่วมกับโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม เพื่อผลักดันสู่ Zero-Waste School

หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ร่วมกับโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม เพื่อผลักดันสู่ Zero-Waste School ขอแสดงความยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ที่ได้รับโอกาสด้านการให้บริการวิชาการ ในการพัฒนาระบบจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สู่การเป็น Zero-Waste …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *