Breaking News
Home / บริการวิชาการ / ข่าว-บริการวิชาการ / ทุนด้านบริการวิชาการ

ทุนด้านบริการวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้ทุนอุดหนุนจากโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้ทุนอุดหนุนจากโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้ง 2 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน (SEER) โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต-ขึ้นเม็ดปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ชุมชนและวัสดุเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน  (ลำดับ 21)  โดยบูรณาการความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีและคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) โครงการยกระดับชุมชนโพธิ์ศรี1 เป็นองค์กรธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ลำดับ 14)  โดยบูรณาการความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 …

Read More »

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565

Read More »

สัญญาการรับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ตามพันธกิจของศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565

Read More »

แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ตามพันธกิจของศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565

Read More »

ขอแสดงความยินดีนักวิจัยในโอกาสได้รับทุน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต นักวิจัย สังกัดศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ/นิเวศวิทยาทางน้ำ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในโครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางละมุงบนทางหลวงหมายเลข 3 กม. 132+430 จ.ชลบุรี โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน 60,000 บาท ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มีนาคม 2564

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ สังกัดศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน/ศูนย์บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก    กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการ “ผลของอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ต่อศักยภาพการให้ก๊าซมีเทนทางชีวเคมี ธาตุอาหารรอง และอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่มีต่อการดำเนินระบบย่อยเศษผักผลไม้แบบแบบไร้ออกซิเจน” งบประมาณ 140,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการ “การเพิ่มมูลค่าของของเสียชีวภาพ สำหรับการผลิตพลังงานสะอาดจากก๊าซมีเทน เพื่อการเพื่อการพัฒนาทางสังคมและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม” งบประมาณ 300,000 บาท   ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2564

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย อาจารย์ ดร.นันทณัฐ ศรีประเสริฐ ได้รับทุนสนับสนุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทุนสนับสนุนจาก กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นันทณัฐ ศรีประเสริฐ  สังกัดศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน/ศูนย์บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการ “ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักผักตบชวาร่วมกับเศษอาหารเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของระบบการย่อยในสภาวะไม่ใช้ออกซิเจนภายใต้อุณหภูมิและภาระบรรทุกสารอินทรีย์ปานกลาง : ผลของการปรับสภาพผักตบขวาด้วยความร้อนและอัตราการผสมวัตถุดิบ” งบประมาณ 550,000 บาท กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีงบประมาณ 2564 ในโครงการ “การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักเศษอาหารร่วมกับมูลสุกร” งบประมาณ 140,000 บาท   ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2564

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอทุนบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2564

>>>ดาวน์โหลดประกาศ .pdf<<< >>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม<<<แบบขอรับทุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ-เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการ_2564_71263 เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 ธันวาคม 2563

Read More »

ข่าวประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย (รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย (รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ : >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลและที่มาข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 มีนาคม 2563   

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ซึ่งร่วมขับเคลื่อนพันธกิจทั้งวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ  โดยมีนักวิจัยผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะยกระดับศักยภาพของชุมชน ให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อม สังคม และสุขภาวะที่ดีต่อผู้สูงวัย ผ่านการนำเอาองค์ความรู้จากบทเรียนวิจัย/การบริการวิชาการวิชาการ สู่การบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนและการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตไปพร้อมกัน ซึ่งสามารถเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของ 3 สาขาวิชา ร่วมถึงการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแก่ชุมชนและสังคม โดยผลลัพธ์หลัก คือ การเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ ที่สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จนมีความเข้มแข็งและสามารถเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้หรือขยายผลไปยังชุมชนอื่นได้  และเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50,000 บาท   เพื่อสนับสนุนศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือของ               3 สาขาวิชา โดยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการของคณะฯ ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณวรัสชญาน์ ปุราถานัง เจ้าหน้าที่วิจัยและบริการวิชาการ …

Read More »