Breaking News
Home / สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

ผศ.ดร.ธวัดชัย ธานี ชื่อ – นามสกุล : รศ.ดร.ธวัดชัย ธานี

ตำแหน่งบริหาร : -ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล : tawatchai5@hotmail.com

โทรศัพท์ : (6643)754435 ภายใน 2734

ห้อง : ENV 203

อาจารย์ ฝัน ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล : sunantha18@yahoo.com

โทรศัพท์ : (6643)754435 ภายใน 2734

ห้อง : ENV 203

อ ชื่อ – นามสกุล : รศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ

ตำแหน่งบริหาร : -รองศาสตราจารย์

อีเมล : jittima.p@msu.ac.th

โทรศัพท์ : (6643)754435 ภายใน 2733

ห้อง : ENV 203

ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ ชื่อ – นามสกุล : อ.ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ

ตำแหน่งบริหาร : -อาจารย์

อีเมล : penkhae.t@msu.ac.th

โทรศัพท์ : (6643)754435 ภายใน 2733

ห้อง : ENV 203

อ.ดร.จตุพร เทียรมา ชื่อ – นามสกุล : อ.ดร.จตุพร เทียรมา

ตำแหน่งบริหาร : -อาจารย์

อีเมล : jatuporn.t@msu.ac.th

โทรศัพท์ : (6643)754435 ภายใน 2734

ห้อง : ENV 203

อ.ดร.มนตรี พิมพ์ใจ ชื่อ – นามสกุล : อ.ดร.มนตรี พิมพ์ใจ

ตำแหน่งบริหาร : -อาจารย์

อีเมล : montree_ae@hotmail.com

โทรศัพท์ : (6643)754435 ภายใน 2734

ห้อง : ENV 203

อ.อารีรัตน์ รักษาศิลป์ ชื่อ – นามสกุล : อ.อารีรัตน์ รักษาศิลป์

ตำแหน่งบริหาร : -อาจารย์

อีเมล : areerat.k@msu.ac.th

โทรศัพท์ : (6643)754435 ภายใน 2733

ห้อง : ENV 203

ชื่อ – นามสกุล :

ตำแหน่งบริหาร :

อีเมล :

โทรศัพท์ :

ห้อง :