Breaking News
Home / ข้อมูลงานวิจัย

ข้อมูลงานวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ร่วมกับโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม เพื่อผลักดันสู่ Zero-Waste School

82223847_1249256488604344_6296137157870354432_n

หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ร่วมกับโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม เพื่อผลักดันสู่ Zero-Waste School ขอแสดงความยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ที่ได้รับโอกาสด้านการให้บริการวิชาการ ในการพัฒนาระบบจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สู่การเป็น Zero-Waste School อย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อก้าวสู่การเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจร  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท เพื่อการดำเนินการดังกล่าว ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 มกราคม 2563

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ในโอกาศที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ในศูนย์วิจัย ในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกอบด้วย โครงการหัวข้อเรื่อง  1) การศึกษาแหล่งที่มา ลักษณะ และการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกจากน้ำเสียชุมชน 2) การสะสมของสารไกลโฟเซตและการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืชผักทางการเกษตร 3) การสะสมของไมโครพลาสติกของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแม่น้ำชีตอนบน  4) การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของปูนขาวร้อนที่ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม และ 5) การดูดซับซึมสีเมทิลลีนบูลขจากสารละลายโดยใช้ถ่านกัมมันต์เชิงแม่เหล็ก ข่าว:  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา ณ วันที่ : 25 ธันวาคม 2562

Read More »