Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-บริการวิชาการ

ข่าว-บริการวิชาการ

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายสาขาบริการวิชาการรางวัลดีเด่น จากงานประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

69677553_529684971109946_2625678572227919872_n

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายสาขาบริการวิชาการรางวัลดีเด่น จากงานประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ชื่อผลงาน โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อบต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ในงานนี้นิสิตได้รับเชิญให้ ไปแสดง เซิงขยะอีสานสามัคคี ซึ่งเป็นเพลงเซิ้งที่นิสิตแต่งขึ้นมาเพื่อรณรงค์หลัก 3Rs ในพิธีปิดงานด้วย ภาพและข่าว : ภาพและข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา  ณ วันที่ : 11 กันยายน 2562

Read More »

สรุปงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม “งานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ม่ีการจัดงาน วาระการประชุมฝ่ายบทความวิชาการ และสรุปงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ภาพบรรกาศในงานประชุม : ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562

Read More »

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 The 2nd National Environmental Conference

S__8929422-671x1024

http://www.tshe.org/the-2nd-national-environmental-conference/ เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2562  

Read More »