Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร

ข่าวบุคลากร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ที่นิสิตมีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการคณะ โดยน้องๆ นิสิต สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

แบบสอบถามความพึงพอใจ สำนักงาน env ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ที่นิสิตมีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการคณะ โดยน้องๆ นิสิต สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลในการให้บริการของสำนักงานเลขานุการฯ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการฯ ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจผู้รับบริการ สำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามในแบบฟอร์มออนไลน์นี้ (กำหนดให้ตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565) ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 วัด

คณะสิ่งแวดล้อม-มมส-ถวายเทียน-2565-1050x525

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 วัด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทานเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดต่างๆ วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน 8 “ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม …

Read More »

(ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทย) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แต่งกายเสื้อทำนุศิลปวัฒนธรรม

(ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทย) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2565

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_9109

วันนี้ 12 เมษายน 2565  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 เมษายน 2565  

Read More »

ภาพและข่าว : อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564

IMG_4877

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย (เลขานุการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 14 (กรรมการ) และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน ลงติดตามประเมินผลการบริหารงานฯ 6 คณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต …

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรมการจัดการความรู้ “การพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ CWIE”

IMG_03988

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ENV 106 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “เรื่องการพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ CWIE” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี  โพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศในกิจกรรม : ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563

Read More »

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข่าว 100120

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมด้วย กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ลงติดตามประเมินผลการบริหารงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม              ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Read More »

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562

IMG_0350

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร ENV1 เวลา 13.30 น. ภาพบรรยากาศการประชุม :   ภาพข่าว : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ภาพและข่าว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น ด้านงานวิจัย และประชุมบุคลากรประจำคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

68273068_757784298010398_4784957415898480640_n

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น ด้านงานวิจัย เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานประชุมบุคลากรประจำคณะ และแสดงความยินดีกับอาจารย์ในฐานะได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย”  ประจำปีการศึกษา 2561 และขอจงมีความเจริญด้วยจตุรพิธพร ทำคุณประโยชน์ในด้านการสร้างสรรค์ปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ประสาระเอ สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล   สังกัดศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี  ศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา (ร้ับแทน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา (รับแทน) “อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย”  ประจำปีการศึกษา 2561 และขอจงมีความเจริญด้วยจตุรพิธพร ทำคุณประโยชน์ในด้านการสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศสืบไป …

Read More »

ประชุมบุคลากร และประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฎิบัติและชี้แจงแผนปฎิบัติราชการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

20190207_102609

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากร, ประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฎิบัติและชี้แจงแผนปฎิบัติราชการ  โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับอาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (คำสั่งที่ 302/2562) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คำสั่งที่ 301/2562) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพงานประชุมบุคลากร และประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฎิบัติและชี้แจงแผนปฎิบัติราชการ :     ภาพท่านประธานร่วมแสดงความยินดี กับอาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง :   ภาพและข่าว : …

Read More »