Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร

ข่าวบุคลากร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศขึ้น

เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศขึ้น ณ บ้านนาโคกเขาค้อ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการจัดขึ้นในลักษณะเป็นการสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ประกอบด้วย            1) รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว (คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)           2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)            3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)          4) อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ)          5) …

Read More »

ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15 ( STISWB 2023)

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15 ( STISWB 2023)  ในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และนางสรวงสุดา สิงขรอาสน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมนานาชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15 [International Conference on Science, Technology and Innovation for …

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

วันนี้ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมใจหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อสืบทอดประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมใจหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อสืบทอดประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันนี้ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน โดย เทียนพรรษา คือ เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น สำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา ดังนั้น การหล่อเทียนเพื่อถวายเป็นเทียนพรรษา นับเป็นกิจกรรมที่ดีงาม เพราะนอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้รับความเอิบอิ่มในกุศลบุญที่จะได้เทียนเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการบูชาแล้ว ผลพลอยที่ได้ตามมาคือ ได้แสงสว่างเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณรในการประกอบศาสนกิจในยามราตรี และที่สำคัญ คือ ได้ความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ นับเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ อารีรัตน์ รักษาศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ขอแสดงความยินดี อารีรัตน์ รักษาศิลป์

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566

Read More »

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 วันนี้ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 3  ประจำปี 2566 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566

Read More »

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2566 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566

Read More »

งานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกให้กับ นายพลตรี บุญหล้า ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดงานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึก ให้กับนายพลตรี  บุญหล้า ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อดูแลครอบครัว โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดี ณ ร้านอู๋แซบเวอร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 มีนาคม 2566

Read More »

การแถลงถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น.ที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการแถลงถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แถลงนโยบาย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยพัฒนาคณะอย่างเต็มที่ในทุกมิติ            ซึ่งการแถลงนโยบายในที่ประชุม ทางคณบดีมีการกล่าววิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการทำงานในอีก 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2566-2569) รวมถึงทิศทางการพัฒนาคณะเพื่อช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย พร้องรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และบุคลากร เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขนโยบาย และแนวทางการพัฒนาคณะให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในคณะต่อไป ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ธวนนท์  เนียมโงน / ชลทิตย์ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565

วันนี้ 11 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วม โครงการกฐินสามัคคี กับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการตั้งต้นเงินเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยทาง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯได้ร่วมกันทำบุญถวายต้นเงิน ณ บริเวณตลาดน้อย ส่วนยอดทำบุญกฐินที่ได้ในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะนำไปทอดถวาย ณ วัดดอนยม บ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามต่อไป ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 ตุลาคม 2565

Read More »