Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต

กิจกรรม : นิสิต

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้่นที่ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง หรือบ้านไหมขามเรียง ตั้งอยู่ที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) ที่บูรณาการแบบองค์รวม ทั้งคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) การประเมินนัยสำคัญของปัญหา ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลักดันให้การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นิสิต ยังได้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำ ความเข้มแสง และความดังเสียง โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมา เพื่อเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้ สำหรับป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ สอดรับกับบริบทของปัญหาที่แท้จริง และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจรายวิชา 1705476 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ที่มา: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพและข่าว …

Read More »

ภาพและข่าว : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 10-11 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวิทยากร คือ คุณปัณณธร พรมลี จากบริษัทไอเอสไอ เวิลด์ สไมล์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมโดยรวม : ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรม”ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

วันนี้ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ของการเรียนการสอนรายวิชา 1707 430 วิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.ลิขิต จันทร์แก้ว เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และมีความประสงค์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ขึ้น โดยมีวิทยากร Dr.Liu Wenzhe ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ ดนตรี-สุนทรียศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 …

Read More »

ภาพบรรยากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 16” เมื่อในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(สนามฟ้า)

ภาพบรรยากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 16” เมื่อในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(สนามฟ้า) ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันของนิสิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ                              ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 กันยายน 2565

Read More »

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  ในวันพฤหัสบดีที่  4   สิงหาคม 2565  ระหว่างเวลา  11.00  – 16.30  น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  ประจำปีการศึกษา 2564  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต  ประกอบไปด้วยผู้บริหารอาจารย์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต  ประมาณ  300   คน     ซึ่ง ในปีนี้มีนิสิตที่รับเกียรติบัตรจำนวน  113  คนประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 17  คน นิสิตจิตอาสาช่วยงานสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 8  คน นิสิตต้นแบบช่วยงานในงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ จำนวน  18  คน นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 3.50 …

Read More »

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

วันนี้ 1 กรกฏาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ในปีนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 การจัดกิจกรรม จึงได้มีการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ผ่านระบบอบรมออนไลน์ Webex meeting ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กรกฏาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง ENV 110 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศโดยรวม :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2565

Read More »

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง ENV 110 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30- 16.30 น. (รอบที่ 4) ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มิถุนายน 2564

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  31 พฤษภาคม 2565

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 รับตรงอิสระ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.-10 มิ.ย.2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 รับตรงอิสระ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.-10 มิ.ย.2565 >>>สนใจสมัครเข้าศึกษาClick <<< ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี ติดต่อได้ที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  30 พฤษภาคม 2565 Edit

Read More »