Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต

กิจกรรม : นิสิต

วันที่ 8 พ.ย. 2561 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล

45754827_2180086805590931_2301406999486660608_n

นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล ประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันที่ 8 พ.ย. 2561 นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล นอกจากนี้ยังได้เขาชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การฝังกลบ และการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยการเข้าทัศนศึกษาทำให้นิสิตประสบการณ์ พร้อมกับมีมุมมองใหม่นอกห้องเรียน อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง ภาพถ่าย : ข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

Read More »

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 6 กันยายน 2561

20180907_104342

กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ภาพข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ 7 กันยายน 2561       

Read More »

มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” วันที่ 6 กันยายน 2561

41262330_2288481487833076_1696223825189928960_o

มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. องค์การนิสิต ร่วมกับ สโมสรนิสิต และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” จัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป ภาพข่าว : แสงเทียน …

Read More »

คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีิสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญจาก อบจ.จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในงาน โครงการคัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561

38936170_283436665574377_2201688579111911424_n

  วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีิสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญจาก อบจ.จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ในงาน โครงการคัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ท่านผู้ว่่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมี อปท.ในจังหวัดมหาสารคามร่วมกว่า 142 แห่ง ในงานนี้ นิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอ ข้อมูลบริบทการจัดการของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และแขกผู้ร่วมงานด้วย ภาพข่าวโดย : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา ลงข่าว ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

Read More »

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Toronto ประเทศแคนาดา เข้าร่วมฝึกงานวิจัย ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 10 สิงหาคม

ใช้มนส่วน Click

นิสิตฝึกงานจากประเทศแคนาดา Miss Danielle Reid นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Toronto ประเทศแคนาดา เข้าร่วมฝึกงานวิจัย ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 10 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์ Astrud Lea Beringer คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้ดูแลระหว่างดำเนินกิจกรรมในประเทศไทย  The Intern Student from Canada  Miss Danielle Reid, the Master student from University of Toronto, Canada has registered in summer research internship program hosted by the …

Read More »

โครงการปฐมนิเทศนิสิต และการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการปฐมนิเทศนิสิตและการจัดให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ  ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสารกำหนดการ  >>>>Click<<<<< ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา เมื่อว้ันที่ : 2 สิงหาคม 2561      

Read More »

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_2874

วันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 มีนาคม 2561 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันมหกรรมสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณ ลานหน้าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประธานเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้และ ทักษะในการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง และมุ่งเน้นให้นิสิตแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างชั้นปีด้าน สิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1707 114 สิ่งแวดล้อมทางศิลปะและวัฒนธรรม 1707 215 วัฒนธรรมท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม และ 1707 442 ศึกษา ภูมิปัญญาอีสาน มีผู้เข้าร่วมงาน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2, 3เรียนในรายวิชา ดังกล่าว …

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิต หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

28125290_774770696066666_368957347_o

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีมอบ ใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ให้แก่นิสิต จำนวน 65 คน ทั้งนี้ ผู้แทนจาก อบก. เป็นผู้มอบ โดยมี ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ดร.ชฤพนธ์ เจริญสุข ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก อบก. ตลอดจนเป็นเกียรติในพิธีและแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว ภาพเพิ่มเติม: https://goo.gl/BS5ABZ ข่าว: ดร.ธายุกร พระบำรุง ภาพ: คุณธนาวัฒน์ …

Read More »

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 (วันซ้อมใหญ่)

พิธีภ่ายภาพรวม2560

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (วันซ้อมใหญ่)  มีรายละเอียดต่อไปนี้  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

Read More »

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ (12 ธันวาคม 2560)

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ (12 ธันวาคม 2560) (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

Read More »
ปิดโหมดสีเทา