Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต

กิจกรรม : นิสิต

โครงการการประชุมร่วมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะ และมอบงานสโมสรนิสิต 2560

IMG_9358

โครงการการประชุมร่วมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และมอบงานสโมสรนิสิต 2560  ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนอนนับดาวริมภู ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ข่าว/ภาพ: นายชลทิตย์ สีเทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตที่ทำกิจกรรมดีเด่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

IMG_8518

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตที่ทำกิจกรรมดีเด่น

Read More »

พิธี ติดเข็มผูกไทด์ ให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560

IMG_8679

ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ พิธี ติดเข็มผูกไทด์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-3-4 และคณาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต่อเนื่องจากกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_8228

ด้วยองค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น. ณ อาคารพลศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระคุณครูอาจารย์ และขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลมในการศึกษาเลฃ่าเรียนและการใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

Read More »

18051991_10154525337625959_1334870042_n

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ลงภาคสนามในรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการบริการแบบมุ่งเป้า ในการจัดหารูปแบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ในเวลา 6.30-16.30 น. ณ อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการหาบริบทและสภาพปัญหาการจัดการขยะและของเสียอันตราย เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการระดมความคิดเห็นในการจัดรูปแบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป

Read More »

การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต

17992254_1740934142863742_1636540334609614805_n

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายสิทธิ์ เอมดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดอบรม การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต โดยทั้งนี้ ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดส่งตัวแทนนิสิตเข้าอบรม งานสารสนเทศและโสตฯ ต้องขอขอบคุณนิสิตในความร่วมมือมา ณ ที่นี้ครับ           รูปภาพ : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ข่าว : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

Read More »

ภาพบรรยากาศงาน “ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 22 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์”

IMG_3851

รวมภาพบรรยากาศงาน “ราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 22 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์”   รูปภาพ : นางสาวรัชนีกร อ่องอ้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ข่าว : นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวัดไอเสียอุตสาหกรรม”

17571313_10154454726125959_1511150397_o

ในวันที่ 26 มีนาคม เวลา 9.00-16.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวัดไอเสียอุตสาหกรรม” โดยได้รับเชิญวิทยากรจากบริษัท Vcare Environmnet services เพื่อให้นิสิตได้มีโอากาศเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพด้านมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพในอนาคต

Read More »
 
ปิดโหมดสีเทา