Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต

กิจกรรม : นิสิต

ภาพและข่าว โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

67147027_393682511286130_4708823455515017216_n

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานบุคลากร และประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชาร่วมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศโดยรวม : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพโดย :สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มมส. เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562

Read More »

กิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms)

59747872_2320629178202435_4055287350421356544_n

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการในการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งได้ ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-4พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 6 คน และนิสิต จำนวน 114 คน ภาพบรรยากาศกิจกรรม : ที่มาภาพและข้อมูลข่าว : อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562

Read More »

มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”

58689432_10217677677147788_529636821273935872_n

มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตอาสาที่จะพัฒนาและ รับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 9 คณะ ได้แก่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะบัญชีและการจัดการ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5. …

Read More »

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ PPTV องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (Radio Thailand)

55881665_270343163842537_9112640817821908992_n

วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสารมวลชนสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  ผศ.ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี ผศ.ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร และผศ.ดร.น้ำทิพย์  คำแร่  เป้าหมายหลักของการศึกษาดูงานเป็นไปตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  (Changing Education Paradigms) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ จากการศึกษาดูงานทำให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลของสื่อต่างๆ สถานที่เข้าศึกษาดูงาน คือ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (Radio Thailand) กำหนดการศึกษาดูงาน 27 มีนาคม 2562  เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ และวัดไชยวัฒนาราม 28 มีนาคม …

Read More »

นิสิตชั้นปีที่3 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับทรัพยากร ที่ บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในวันที่ 18-22 มีนาคม 2562

290362

ภาพบรรยากาศในการภาคสนาม:บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562   >>ภาพและวีดีโอเพิ่มเติม << https://www.facebook.com/Moredream45810 ข้อมูลภาพและข่าว : ชญานนท์ สวัสดิ์ผล เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 มีนาคม 2562

Read More »

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์”

8

ด้วยในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นำนิสิต บุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 “ทุ่งบางเขนเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร กีฬานิสิต นักศึกษา สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ ENV GAMES เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่าง นิสิต นักศึกษา คณะที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และภาคที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตที่เรียนในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศไทย ให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เกิดความผูกพันระหว่างคณะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อวางรากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาวงการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในแขนงต่าง ๆ ของไทยให้กว้างไกลและเป็นผู้นำในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในปัจจุบันจนถึงอนาคต ในปี …

Read More »

โครงการปัจฉิมนิเทศ และการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ก่อนสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

20190305_091244

วันอังคารที่  5  มีนาคม 2562 เวลา 09.00 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ก่อนสำเร็จการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  หลังจากท่านประธานได้กล่าวเปิดงานในพิธีเสร็จ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้มาร่วมกล่าวให้โอวาทและให้คำแนะนำการปรับตัวในการทำงาน ต่อด้วยการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ขององค์กร แก่นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาจากวิทยากร โดย อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และอบรมให้คำแนะนำเรื่อง “เทคนิคการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ:การหางาน สมัครงาน การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งานทำ” โดยบุคลากรที่มากประสบการณ์ จาก JOBTOPGUN  และต่อเนื่องด้วยกิจกรรม …

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ฟุตบอลชาย กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 24

IMG_8458

  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” ฟุตบอลชาย กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 24 ,   โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับนิสิตที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพบรรยากาศในพิธี:    ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น

46767553_211175316441556_6666852226322923520_n (1)

วันที่ 22 พ.ย. 2561 นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้เขาชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่น การจัดการขยะติดเชื้อรวมทั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยการเข้าทัศนศึกษาทำให้นิสิตประสบการณ์ พร้อมกับมีมุมมองใหม่นอกห้องเรียน อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง   ภาพและข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561  

Read More »

ประกวดขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

46507214_2075202212791615_5321603821367984128_n

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “โฮมฮีตฮอยฮุ่งเฮือง 20 เมืองแดนอีสาน สืบตำนานจุดประทีปพุทธบูชาสารสินธุ์ เฉลิมราชย์ 66 พรรษา ธ คงอยู่เพื่อแผ่นดิน 50 ปีเหลืองเทาถิ่นทองเฉลิมฉลองวัฒนา” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่ รางวัลการประกวดกระทงเล็ก ก่อนที่จะนำนิสิต บุคลากร และผู้ร่วมงานลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพข่าว : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน …

Read More »