Breaking News
Home / สื่อการสอน/อบรม

สื่อการสอน/อบรม

ภาพและข่าว : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 10-11 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวิทยากร คือ คุณปัณณธร พรมลี จากบริษัทไอเอสไอ เวิลด์ สไมล์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมโดยรวม : ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2565

Read More »

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 และ 11 กันยายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณบดี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้ 1. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประธาน 2. ผศ.ดร.ทพญ.รัชฏา ฉายจิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) กรรมการ 3. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ 4. ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ การตรวจประเมินครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รับคำแนะนำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและดำเนินงาน ตามพันธกิจของคณะต่อไป …

Read More »

ภาพและข่าว : “กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฏาคม 2565  เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร/ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และบรรยายสรุปผล การดำเนินงานโดยภาพรวมของหลักสูตรในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม ENV 106 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศกิจกรรมโดยรวม  :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565

Read More »