Breaking News
Home / งานวิจัย

งานวิจัย

20200217094036_IMG_5586

ภาพและข่าวงานเสวนาทางวิชาการ “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน: เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนากระบวนการทางสังคม” ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ Institute for Thermal Power Engineering, Zhejiang University (มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง), สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน: เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระบวนการทางสังคม” (Thailand Waste to Energy 2020) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ทั้งในเชิงเทคนิค กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ ตลอดจนแนวคิดการพัฒนากระบวนการทางสังคมของท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ในเชิงเทคนิค เชิงวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ หากมีโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนที่เราอยู่อาศัย โดยการเสวนาได้เชิญชวนผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีบทบาทในการบริหารปกครองท้องถิ่นและมีอำนาจตัดสินใจในท้องถิ่น ได้เข้ามาเรียนรู้และรับทราบข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากลหลายสาขาร่วมบรรยายและร่วมเสวนาทางวิชาการ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการด้านพลังงานและการจัดการขยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ …

Read More »
82223847_1249256488604344_6296137157870354432_n

หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ร่วมกับโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม เพื่อผลักดันสู่ Zero-Waste School

หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ร่วมกับโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม เพื่อผลักดันสู่ Zero-Waste School ขอแสดงความยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ที่ได้รับโอกาสด้านการให้บริการวิชาการ ในการพัฒนาระบบจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สู่การเป็น Zero-Waste School อย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อก้าวสู่การเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจร  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท เพื่อการดำเนินการดังกล่าว ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 มกราคม 2563

Read More »
81817617_2454895991494646_5151798857641754624_n

คุณภาพน้ำของสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ หลังจากโครงการ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ (กลุ่มตุ้มโฮมแก้วิกฤต)”

คุณภาพน้ำของสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ หลังจากโครงการ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ (กลุ่มตุ้มโฮมแก้วิกฤต)” สมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุณแม่อรพันธุ์ วงศ์กาไสย ภายใต้การสนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ (กลุ่มตุ้มโฮมแก้วิกฤต)” ขึ้นในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ (HS-217) ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ โดยผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 200 คน เพื่อร่วมฟื้นฟูคุณภาพน้ำ โดยการโยน KM Ball และน้ำสมุนไพร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มาจากชุดความรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานและได้ถูกนำไปใช้แก้วิกฤตในหลายพื้นที่ ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำของสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ ซึ่งพบว่า มีคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 และต้องฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาความสกปรกและกลิ่น …

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ซึ่งร่วมขับเคลื่อนพันธกิจทั้งวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ  โดยมีนักวิจัยผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะยกระดับศักยภาพของชุมชน ให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อม สังคม และสุขภาวะที่ดีต่อผู้สูงวัย ผ่านการนำเอาองค์ความรู้จากบทเรียนวิจัย/การบริการวิชาการวิชาการ สู่การบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนและการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตไปพร้อมกัน ซึ่งสามารถเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของ 3 สาขาวิชา ร่วมถึงการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแก่ชุมชนและสังคม โดยผลลัพธ์หลัก คือ การเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ ที่สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จนมีความเข้มแข็งและสามารถเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้หรือขยายผลไปยังชุมชนอื่นได้  และเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50,000 บาท   เพื่อสนับสนุนศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือของ               3 สาขาวิชา โดยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการของคณะฯ ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณวรัสชญาน์ ปุราถานัง เจ้าหน้าที่วิจัยและบริการวิชาการ …

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นสร้างระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัด “โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยในด้านงบประมาณให้บุคลากร ได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการของคณะฯ ที่มีความสามารถมีโอกาสพัฒนางานวิจัยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในเวทีนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยของนักวิจัยและหน่วยปฏิบัติการวิจัยของคณะฯ สู่สากล สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมวิจัยในหน่วยปฏิบัติการวิจัยภายใต้กำกับของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยงานวิจัยเป็นแนวทางหนึ่ง ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อไป จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะฯ ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่คุณวรัสชญาน์ ปุราถานัง เจ้าหน้าที่วิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>>-แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนนำเสนอผลงานวิชาการ.doc ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิขาการ เอกสาร:  grant4publ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา ณ วันที่ : 25 ธันวาคม …

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ทุนสนับสนุนวิจัยแก่นักวิจัยในแต่ละศูนย์วิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นสร้างระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัด “โครงการสนับสนุนการวิจัย” สนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยในด้านงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยสังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการของคณะฯที่มีความสามารถมีโอกาสในการพัฒนางานวิจัย  รวมถึงการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักวิจัยและวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมวิจัยในศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ปฏิบัติการวิจัยภายใต้กำกับของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยงานวิจัยเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน ให้นำกระบวนการวิจัยมาบูรณาการสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่  ทั้งด้านความรู้และเครื่องมือ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือแก้ไขปัญหาของคณะฯ และสามารถใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561  จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักวิจัยในแต่ละศูนย์วิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่คุณวรัสชญาน์ …

Read More »
79943050_999330867116436_7625377030007160832_n

สรรหาผู้สมควร ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว เพื่อยกย่องคนดีแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมหาสารคาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) สถาบันลูกโลกสีเขียว  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในการสรรหา เพื่อส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการร่วมเดินหน้าสานต่อภารกิจค้นหา ยกย่อง ชื่นชม และให้กำลังใจแก่คนทำดีและมีอุดมการณ์มั่นคงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างความดี ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางในชุมชนและสังคม โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประเภทชุมชน บุคคล กลุ่มเยาวชน งานเขียน ความเรียงเยาวชน สื่อมวลชน และสิปปนนท์ เกตุทัตฯ  โดยหากสนใจ สามารถขอรับรายละเอียดได้ที่ ดร.ธายุกร พระบำรุง  เบอร์โทร 0894019294  อีเมล thayukorn.p@msu.ac.th หรือทางเว็บไซต์  https://www.greenglobeinstitute.com/Frontend/Home.aspx ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา ณ วันที่ : 25 …

Read More »

นักวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บจม. ปตท.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จตุพร เทียรมา อาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และคณะผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 641,916 บาท ให้ดำเนินการวิจัยใน “โครงการประเมินมูลค่าการบริการของระบบนิเวศป่าชายเลน ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี พื้นที่แปลงปลูก FPT29 และ FPT29/3 ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า-คลองคอย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ระยะเวลา 4 เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2562) ข่าว:  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา ณ วันที่ : 25 ธันวาคม 2562

Read More »

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับทุนวิจัยจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด จำนวน 700,000 บาท  ให้ดำเนินการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการรองรับของเขื่อนลำปาวและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง” ระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2563) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการรองรับของเขื่อนลำปาว  2) ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง และ 3) จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนรอบเขื่อนลำปาว ข่าว:  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์  สีเทา ณ วันที่ : 25 ธันวาคม 2562

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ สนับสนุนการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานแบบให้เปล่า

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการตามความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านความรู้และทักษะ ผ่านการจัดการความรู้  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับต้นทุนของพื้นที่และหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  จึงได้จัดสรรงบประมาณ 20,000 บาท ไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนหน่วยงานและชุมชน ที่มีความต้องการขอรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะกลุ่ม/หรือตามที่แจ้งความประสงค์ ผ่านการดำเนินการของศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 3) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 4) ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน 5) ศูนย์สหวิทยาการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 6) ศูนย์บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 7) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ8) หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาและการปรับตัว  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรัสชญาน์ ปุราถานัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ เบอร์โทร  043-754435 อีเมล researchinfo.fers@msu.ac.th ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่โดย …

Read More »