Breaking News
Home / งานวิจัย

งานวิจัย

CMARE เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วม Regional Training Workshop on Building Cities Resilience to Climate Change and Disasters

ระหว่างวันที่  8-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาและการปรับตัว (CMARE) ในนามของประเทศไทย  ได้เข้าร่วม Regional Training Workshop on Building Cities Resilience to Climate Change and Disasters ประกอบด้วย ผู้แทนประเทศเนปาล อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และลาว  ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ  the Asian Institute of Technology (AIT), the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), United Nations Development Programme …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เข้าร่วมเป็นเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หรือ Thailand Carbon Neutral Network ซึ่งจัดตั้งโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) เป็นผู้ประสานระหว่างหน่วยงานภายในและนอก รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างกลไกควบคู่กับการวิจัยและการบริการวิชาการ  โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://tcnn.tgo.or.th/ ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /  ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566

Read More »

สื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อเตรียมพร้อมเมืองมหาสารคามสู่การเป็นเมืองยืดหยุ่น (City Resilience) แบบบูรณาการแบบองค์รวม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อสะท้อนบทเรียนแนวทางการพัฒนากลไกสนับสนุนเชิงบูรณาการแบบองค์รวมสู่การเป็นเมืองยืดหยุ่น ภายใต้โครงการ MRC2030 กรณีจังหวัดมหาสารคาม  ที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในฐานะเมืองนำร่อง โดยการสนับสนุนข้อมูลและเทคนิคจากเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience; TNDR) สำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction; UNDRR) และศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ ในการจัดการประชุม มีนายธัญสุต บริหารธนวุฒิ  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เป็นประธาน และผู้บริหาร ประกอบด้วย รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เข้าร่วมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนที่จะบูรณาการเป็นตัวชี้วัดของแต่ละ ส่วนราชการภายใน …

Read More »

ประชุมปรึกษาแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าเพื่อคาร์บอน เครดิต

วันนี้ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  คุรุโคตร และอาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง ได้ร่วมประชุมหารือกับ คุณอภิชาติ คงแป้น ผู้จัดการสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. และคณะทำงาน (ตัวแทน) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมหารือเกี่ยวกับ“การปรึกษาแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิต” ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีวัตถุประสงค์ …

Read More »

CMARE เชื่อมเครือข่ายการบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหม เพื่อบูรณาการความร่วมสหวิทยาการการปรับตัวต่อภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)   ได้ร่วมสัมมนาการเครือข่ายการบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการโดยสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ผ่านการฝึกอบรม เรื่อง “การประสานงานระหว่างพลเรือน-ทหาร ครั้งที่ 9 และการจัดนิทรรศการนวัตกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพลเรือนกับทหารในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมในการตอบโต้ภัยพิบัติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและบูรณาการการทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนและเรียนรู้องค์กรภาคข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ได้แก่  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)   และสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประกอบด้วย บริษัท เอ็นพีซีเซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง ระบบบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมี/น้ำมันรั่วไหล   และการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ชายฝังทะเลของประเทศไทย …

Read More »

อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม “Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient” ณ ประเทศเกาหลีใต้

ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ซึ่งเป็นอาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกจาก UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “Training of Trainers on Urban Resilience and Making Cities Resilient” ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย สูงสุด และมีค่า H-index สูงสุด ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์  สิงห์สีโว, รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี, รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ประสาระเอ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ, อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย สูงสุด และมีค่า H-index สูงสุด ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2565 อ้างอิงจาก>>ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 …

Read More »

ยกระดับศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติตามบริบทพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนและการสอนในรายวิชา  1705442 การวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งต้องสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากท้องถิ่น  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลเมืองมหาสารคามและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเขวาไร่  ภายใต้กิจกรรม “ท้องถิ่นพร้อมใจรับมือภัยพิบัติ” ที่เกิดจากการความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) หน่วยวิจัยพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีเทศบาลเมืองมหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเขวาไร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย นายอำเภอกันทรวิชัย นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วม  โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ Hybrid ประกอบด้วย การดำเนินการ ณ ห้องประชุมของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และผ่านระบบ Zoom Meeting  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก United Nations Office for …

Read More »

CMARE ชูแพลตฟอร์มดิจิทัลหนุนการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยแนวทางสหวิทยาการ 

หน่วยงานปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อแบ่งปันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการวางแผนและจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่เป็นปัญหาระดับชาติที่หลายพื้นที่เผชิญอยู่  โดยการนำเอาแพลตฟอร์มดิจิทัลนำร่องที่ได้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผ่านการจัดการเรียนและการสอน   ซึ่งประกอบด้วย 3 โมดูล ได้แก่ การเฝ้าระวัง (ท้องถิ่น สามารถรับรู้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  และสามารถประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับตนเองให้พร้อมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) การปลดปล่อย (ท้องถิ่น สามารถคำนวณการปลดปล่อยของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ได้จากข้อมูลจากการแบ่งปันของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด)  และยุทธการจัดการ  (ประกอบด้วย  องค์ความรู้ท้องถิ่นจากงานวิจัยแต่ละศาสตร์   ชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการตนเองเพื่อลดการเผาได้  มาตรการทางกฎหมายที่ท้องถิ่นสามารถใช้เป็นกลใกในการบริหารจัดการพื้นที่ของตนเอง  และสื่อสร้างสรรค์ที่พัฒนาจากศาสตร์ต่าง ๆ ช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารข้อมูลที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้)  ทั้งนี้ หน่วยงานปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) พร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดในแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน  ทั้งการจัดอบรม ในรูปแบบ Onsite และ Online  โดยผู้สนใจ …

Read More »

CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน

CMARE นำเอาอัตลักษณ์ตำบลและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองมหาสารคามอย่างยั่งยืน   ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยฯ  ได้จัดกิจกรรมสะท้อนบทเรียนการดำเนินการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองตำบลตลาดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีนางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงาน กิจกรรมนี้ อยู่ในโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ภายใต้ชื่อโครงการบูรณาการ  เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ …

Read More »