Breaking News
Home / งานวิจัย

งานวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมผลักดันชุมชนและเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศ

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมผลักดันชุมชนและเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Harmony I โรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort กรุงเทพมหานคร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดทำและให้บริการข้อมูลภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินการของกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานภาพของการดำเนินงานด้านแบบจำลองภูมิอากาศและข้อมูลภูมิอากาศ ณ ปัจจุบัน และหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิอากาศและการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองภูมิอากาศและข้อมูลภูมิอากาศ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  องค์กรระหว่างประเทศ  พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและให้บริการข้อมูลภูมิอากาศของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 57 คน ทั้งนี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จะเป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการและผู้ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองภูมิอากาศและข้อมูลภูมิอากาศภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อผลักดันให้เกิดชุมชนและเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศ ผ่านกลไกการดำเนินการของกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย …

Read More »
คณะสิ่งแวดล้อมฯ เสริมศักยภาพของครู(รักษ์)ถิ่น สู่การบูรณาการการจัดการเรียนและการสอนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

คณะสิ่งแวดล้อมฯ เสริมศักยภาพของครู(รักษ์)ถิ่น สู่การบูรณาการการจัดการเรียนและการสอนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 ณ ห้อง ED1219 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบูรณาการทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับนักศึกษา จำนวน 31 คนผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ครู เมื่อสำเร็จการศึกษาในจังหวัด ต่าง ๆ ได้แก่  หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น เลย  บึงกาฬ หนองบัวลำภู และมหาสารคาม ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์) ถิ่น ปีการศึกษา 2566 จัดโดยฝ่ายการศึกษาและการบริการวิชาการ (รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ …

Read More »
เวทีหารือทางวิชาการ สะท้อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นไปได้ สำหรับการจัดการมลพิษทางน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เวทีหารือทางวิชาการ สะท้อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นไปได้ สำหรับการจัดการมลพิษทางน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง ENV110 และ Zoom Meeting คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ประเด็น “การจัดการมลพิษทางน้ำเชิงนโยบายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากบทเรียนสู่ความท้าทาย” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ให้ความเห็นและมุมมองทางวิชาการ กิจกรรมนี้ ดำเนินรายการและสรุปโดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) และมีนักวิจัยจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วม ได้แก่ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ  ดร.นันทนัฐ  ศรีประเสริฐ  และนักวิจัย จากหน่วยงานภายนอก  ทั้งนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของน้ำ  ประกอบด้วย 1) ภาพรวมสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  2) การจัดการทรัพยากรน้ำปัจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผศ.ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต …

Read More »
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สื่อสารกลไกเพื่อสนับสนุนการจัดการฝุ่นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับพื้นที่แบบสหวิทยาการและชูการผนึกกำลังเครือข่ายสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนด้านวิจัยและนวัตกรรมให้กับท้องถิ่น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สื่อสารกลไกเพื่อสนับสนุนการจัดการฝุ่นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับพื้นที่แบบสหวิทยาการและชูการผนึกกำลังเครือข่ายสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนด้านวิจัยและนวัตกรรมให้กับท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ออคิด  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ได้รับมอบหมายให้ร่วมสื่อสารบทเรียนการดำเนินการ ในประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ PM2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”  ในประเด็นข้อข้องใจที่ 4: จะบูรณาการการจัดการฝุ่นละออง PM2.5 กับการรับมือสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไรดี?  จัดโดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศและภูมิอากาศ (Hub of Talents on Air  Pollution and Climate, HTAPC) สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  โดยครอบคลุมเนื้อหา องค์ความรู้บางส่วนจากงานวิจัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในปัจจุบัน ระบบสารสนเทศนำร่อง เพื่อสนับสนุนการเข้าใจบริบทพื้นที่ (www.dustinfo4all.com )  แนวทางเลือกเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบูรณาการการบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมในชุมชน  …

Read More »
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนเมืองมหาสารคามสู่การเป็นเมืองริซีเลียนซ์ต่อภัยพิบัติเชิงบูรณาการ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนเมืองมหาสารคามสู่การเป็นเมืองริซีเลียนซ์ต่อภัยพิบัติเชิงบูรณาการ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนด้านเทคนิคจากสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction; UNDRR) และเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience) พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนเมืองมหาสารคามสู่การเป็นเมืองริซีเลียนซ์ต่อภัยพิบัติเชิงบูรณาการ โดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้แทนภาคท้องถิ่น ในการถอดบทเรียนการสร้างเมืองรีซิเลียนซ์ต่อภัยพิบัติ นำเสนอโดยนายสันติ ระวังภัย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ใน Regional Workshop  “Urban Resilience to Climate Extremes in Southeast Asia” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ …

Read More »
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผลักดัน “ผังการจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติระดับหมู่บ้าน” เพื่อเป็นฐานในการต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผลักดัน “ผังการจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติระดับหมู่บ้าน” เพื่อเป็นฐานในการต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ บ้านท่าขอนยาง หมู่ 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผังข้อมูลสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชุมชน  และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในการกำหนดแนวทางการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สอดรับกับบริบทของชุมชนตนเอง ทั้งนี้ได้บูรณาการการจัดการเรียนและสอนในรายวิชา 1705443  การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ เพื่อให้นิสิต (ประกอบด้วยนางสาวอินทิรา หลักงาม และนางสาวกาญจนา จารุกขมูล  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  ได้ทำความเข้าใจแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ร่วมกับชุมชน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคและการจัดการในปัจจุบันของชุมชน  โดยการอบรมครั้งนี้ ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  ซึ่งมีนางศุจีนันนท์ บุตราช นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักวิจัย นิสิต และผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) และเทคนิคสิ่งแวดล้อมอื่น

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักวิจัย นิสิต และผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) และเทคนิคสิ่งแวดล้อมอื่น โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้อง ENV 110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Zoom Meeting ลงทะเบียน สำหรับนักวิจัย https://shorturl.asia/PyWoqลงทะเบียน สำหรับนิสิต (เฉพาะออนไซต์เท่านั้น) https://shorturl.asia/3ntel (ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567) ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »
คณะสิ่งแวดล้อมฯ จับมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการป่าชุมชนสู่ความยั่งยืน

คณะสิ่งแวดล้อมฯ จับมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการป่าชุมชนสู่ความยั่งยืน

วันนี้ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.  อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิจัยและบริการวิชาการ  อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) และนางสรวงสุดา สิงขรอาสน์  หัวหน้าสำนักงาน  ร่วมต้อนรับ พบปะ และหารือกับคณะทำงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณประโพธิ อุปภัมภ์ ผู้จัดการหน่วยปลูกป่าและบำรุงรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  และคุณอภิชาติ คงแป้น ผู้จัดการสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ  พร้อมด้วยคณะทำงาน  ในประเด็นการบูรณาการความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่ต่อเนื่องจากโครงการการจัดจ้างทำชุดสื่อความ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารป่าชุมชน กรณีของป่าชุมชนบ้านหนองทิดสอน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยหน่วยปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ในฐานะหัวหน้าโครงการและผู้ประสานระหว่างหน่วยงาน   ได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ …

Read More »
คณะสิ่งแวดล้อมฯ เสริมพลัง Soft Power โดยกลยุทธ์การศึกษาจากอัตลักษณ์ชุมชนคนเมืองมหาสารคาม

คณะสิ่งแวดล้อมฯ เสริมพลัง Soft Power โดยกลยุทธ์การศึกษาจากอัตลักษณ์ชุมชนคนเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2567 ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา  รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)/หัวหน้าโครงการ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดบ้าน (Open House) ของโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ซึ่งมีนายกมล ตราชู  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยโรงเรียนนี้ เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องที่ได้ออกแบบและนำเอาหลักสูตรท้องถิ่นแบบสหวิทยาการ  โดยใช้ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น มาบูรณาการสู่การจัดการเรียนและการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนและการสอนแบบสหวิทยาการ โดยใช้ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นฐานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม (กองการศึกษา)  และ 4 โรงเรียนนำร่อง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร (กิจกรรม: ชุมชนอภิสิทธิ  รากฐานวัฒนธรรม)  โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา (กิจกรรม: วิถีท่องเที่ยววัฒนธรรมสไตล์ชีวิตวิถีใหม่) โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา  (กิจกรรม: คลองสมถวิลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม) …

Read More »
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันพี่เลี้ยง เพื่อการเตรียมความพร้อมเทศบาลเมืองมหาสารคามสู่การเป็นเมืองรีซิเลียนซ์ต่อภัยพิบัติตามแนวทางองค์การสหประชาชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันพี่เลี้ยง เพื่อการเตรียมความพร้อมเทศบาลเมืองมหาสารคามสู่การเป็นเมืองรีซิเลียนซ์ต่อภัยพิบัติตามแนวทางองค์การสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) บูรณาการความร่วมมือกับ รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ ร่วมเป็นพี่เลี้ยง ภายใต้การสนับสนุนด้านเทคนิคจากสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction; UNDRR) โดยนางสาวสุนิสา         สุดรัก ในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนการปฏิบัติงานโครงการสร้างสุขภาวะเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ประเด็นการจัดการภัยพิบัติ กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้และการบูรณาการสู่การสร้างเมืองรีซิเลียนซ์ (MCR2030) ตามแนวทางสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพื่อผลักดันเมืองมหาสารคามสู่การเป็นเมืองรีซิเลียนซ์ต่อภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองมหาสารคาม …

Read More »