Breaking News
Home / งานวิจัย

งานวิจัย

73458779_2616522295066370_398195033716555776_n

ภาพและข่าว นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไปนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology ที่ Nanyang technological university สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 18-22 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ พร้อมด้วยนายสมชาย ลาดหาร นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไปนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology ที่ Nanyang technological university สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งนายสมชาย ลาดหาร(ปัจจุบันอยุ่ระหว่างรออนุมัติจบการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย) ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม (สกสว.) ร่วมกับบริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด กว่า 400,000 บาท ได้ตีพิมพ์ TCI1 จำนวนสองเรื่อง ตีพิมพ์ ISI จำนวนหนึ่งเรื่อง และ รอตีพิมพ์ SCOPUS อีกหนึ่งเรื่องอยู่ระหว่างขออนุสิทธิบัติ หนี่งเรือง จึงนับเป็นนิสิตที่มีศักยภาพสูงคนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม …

Read More »
62005962_321261668788919_232399151378202624_n

ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับฟังความก้าวหน้าในการวิจัยจากนิสิตป.ตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 เวลา 10.00-13.00 น. ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับฟังความก้าวหน้าในการวิจัยจากนิสิตป.ตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในการแปรรูปของเสียอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปไบโอดีเซล รวมทั้งเข้าเยื่ยมชมความก้าวหน้าโครงการวิจัยในการแปรรูปเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตระดับปริญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับทุนผ่านโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. และบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมสมทบทุนวิจัย ในการนี้ท่านคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหาร ซีพีเอฟ และร่วมรับฟังการวิจัยด้วย ภาพเพิ่มเติม : ที่มาข้อมูลภาพและข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  13 มิถุนายน 2562

Read More »

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประเภทมุ่งเป้าความร่วมมือระหว่างสถาบัน แผนงาน ลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประเภทมุ่งเป้าความร่วมมือระหว่างสถาบัน แผนงาน ลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>>>แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-2561 (1)

Read More »
prayoon

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประยูร วงศ์จันทรา

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประยูร วงศ์จันทรา นักวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ถูกพิจารณาคัดเลือกรับทุนนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB) ครั้งที่ 9

Read More »
113042449

ฐานข้อมูลกิจกรรม หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว (CCARE)

ฐานข้อมูลกิจกรรม หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัว Collection of activities of the Climate Change and Adaptation Research Unit (CCARE) (Updated in January 13, 2017)           ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 23 ธันวาคม 2559, ผศ ดร ธวัดชัย ธานี และ ดร. เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. Randall C. Kyes และ ดร. Pensri Kyes …

Read More »