Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย

กิจกรรม : งานวิจัย

ภาพและข่าว นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไปนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology ที่ Nanyang technological university สาธารณรัฐสิงคโปร์

73458779_2616522295066370_398195033716555776_n

เมื่อวันที่ 18-22 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ พร้อมด้วยนายสมชาย ลาดหาร นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไปนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology ที่ Nanyang technological university สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งนายสมชาย ลาดหาร(ปัจจุบันอยุ่ระหว่างรออนุมัติจบการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย) ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม (สกสว.) ร่วมกับบริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด กว่า 400,000 บาท ได้ตีพิมพ์ TCI1 จำนวนสองเรื่อง ตีพิมพ์ ISI จำนวนหนึ่งเรื่อง และ รอตีพิมพ์ SCOPUS อีกหนึ่งเรื่องอยู่ระหว่างขออนุสิทธิบัติ หนี่งเรือง จึงนับเป็นนิสิตที่มีศักยภาพสูงคนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม …

Read More »

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง มมส. และ อบก. เพื่อรับมือ Climate Change

73058858_453887815222882_2260017636605689856_n

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง มมส. และ อบก. เพื่อรับมือ Climate Change หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นความร่วมมือของหลากหลายศาสตร์ เพื่อผลิตงานวิจัย ทั้งองค์ความรู้ท้องถิ่นและการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ  ซึ่งผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งจากรากหญ้า ในฐานะผู้รับผลกระทบโดยตรง  โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้มีความสามารถในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  สำหรับประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดในโลก ทำให้ต้องต้องตื่นตัวในการที่จะพัฒนาแนวทางในการสร้างความยืดหยุ่น (Climate Resilience) ต่อผลกระทบจาก Climate Change จากหลากหลายมาตรการในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว การส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ และการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ปัจจุบัน หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE มีนักวิจัยในเครือข่ายรวมทั้งหมด 46 ท่าน โดยเป็นนักวิจัยในประเทศ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ท่าน  ต่างสถาบัน/หน่วยงาน 21 ท่าน และนักวิจัยชาวต่างประเทศ  …

Read More »

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

73140600_3061415690598833_7053298767843295232_n

  วันที่ 11 ตุลาคม 2562 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม (สกสว.) ได้มาสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ วิจัยในการแปรรูปเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐ์ศาสตร์หมุนเวียน(Circular Economy) โดยมีนางสาวสุวนันท์ เจือคำนิสิตระดับปริญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ เป็นผู้รับทุนภายใต้การดำเนินการของ สกว. และบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมสมทบทุนวิจัย ข่าว/ภาพ:  ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2562

Read More »

CMARE จัดเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางการรับมือ Climate Change ด้วยการบูรณาการระหว่างศาสตร์

73472660_2514507475537013_172536653120798720_n

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (Climate Change Mitigation and Adaptation Research Unit; CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจากหลายศาสตร์ ทั้งร่วมสถาบัน ต่างสถาบัน และต่างประเทศ เพื่อผลิตผลงานวิจัยสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่มีคุณภาพและผลกระทบ (Impact) สูงต่อสังคม รวมถึงการถ่ายทอด การพัฒนากลไกในการเพิ่มศักยภาพของต้นทุนมนุษย์ การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ และการผลักดันสู่นโยบายที่พร้อมปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จะจัดให้มีการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ทิศทางและการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้: จากงานวิจัยสู่การพัฒนาศักยภาพ”  ในโอกาสพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562  เวลา 11:00-12.00 น. ณ …

Read More »

บริการวิชาการผ่านงานวิจัยเพื่อชุมชน

67463578_360422234612111_1697397609687154688_n (1)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “CMARE” อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี 2 หัวข้อ ซึ่งได้พัฒนาโจทย์และดำเนินการวิจัยร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของเมืองมหาสารคาม ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในปัจจัยสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อความเสี่ยงต่อการวัณโรค ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปิ้งย่าง รวมถึงการนำไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศ สู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดวัณโรคในเมืองมหาสารคาม” โดย น.ส. ปิยาภรณ์ ชาวอุบล นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ หัวข้อเรื่อง “การคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการปิ้งย่าง โดย AirBeam” โดย น.ส.อรวรรณพร บุญล้อม นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งได้สะท้อนบทเรียนและส่งมอบชุดความรู้ให้กับผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในวันที่ 24 กรกฎาคม …

Read More »

ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับฟังความก้าวหน้าในการวิจัยจากนิสิตป.ตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

62005962_321261668788919_232399151378202624_n

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 เวลา 10.00-13.00 น. ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับฟังความก้าวหน้าในการวิจัยจากนิสิตป.ตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในการแปรรูปของเสียอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปไบโอดีเซล รวมทั้งเข้าเยื่ยมชมความก้าวหน้าโครงการวิจัยในการแปรรูปเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตระดับปริญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับทุนผ่านโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. และบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมสมทบทุนวิจัย ในการนี้ท่านคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหาร ซีพีเอฟ และร่วมรับฟังการวิจัยด้วย ภาพเพิ่มเติม : ที่มาข้อมูลภาพและข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  13 มิถุนายน 2562

Read More »

ตารางการนำเสนอผลงาน รูปแบบ Oral Presentation และรูปแบบ Poster Presentation

ตารางการนำเสนอผลงาน - Copy

>>ตารางการนำเสนอผลงานในรูปแบบ -Poster-Presentation-210562.pdf<< >>ตารางการนำเสนอผลงานในรูปแบบ-Oral-Presentation.pdf<<   ข้อมูล : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562

Read More »

กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ป้ายวันสงกรานต์ คณะสิ่งแวดล้อมฯ 2x1 เมตร - Copy

>>กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2.pdf<< ข้อมูล : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562  

Read More »

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ“การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม

received_343604239589905

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.62 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ“การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่โครงการตระหนักในแนวคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในชุมชนของตนเอง ทางสาขาวิชา ฯ จะได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนชุมชนจาก ๔ หมู่บ้านนำร่อง และทำการเปิดตลาดนัดรีไซเคิล หมุนเวียน ภาพและข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2562

Read More »

ผู้บริหารฟาร์มและโรงฟักไข่ ในเครือ CPF เข้าหารือแนวทางแก้ปัญหา การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม ร่วมถึงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 พ.ย. 2561

45524609_583387468760801_8907222157075939328_n

ประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันพุธ ที่ 7 พ.ย. 2561  ผู้บริหารฟาร์มและโรงฟักไข่ ในเครือ CPF เข้าหารือแนวทางแก้ปัญหา การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม ร่วมถึงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์ อ.กนกวรรณ ศุกรนันทน์ และนิสิตระดับปริญญาโท ร่วมเข้าประชุมหารือ ภาพงานประชุม ข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา  ณ วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561

Read More »