Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย

กิจกรรม : งานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประยูร วงศ์จันทรา

prayoon

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประยูร วงศ์จันทรา นักวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ถูกพิจารณาคัดเลือกรับทุนนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB) ครั้งที่ 9

Read More »

“การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง”

1

ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ อาจารย์ในสังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และเทศบาลตำบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ในโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก  

Read More »

การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

IMG_5426

  24 มกราคม 2560 นำโดย ท่านผศ.ดร.ยรรบงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบและตรวจสอบติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน 8 จังหวัด ชายฝั่งโขงของประเทศไทย อ.เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร, ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ และ ตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะฯ ในการประชุมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยรรยง อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และเปิดการประชุมโดย นางสาวนวลลออ วงศ์พินิจวโรดม ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการปีที่ 3 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ ผลการคัดเลือกพื้นที่ทีได้รับความเสี่ยงจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน …

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2559

sshot-2

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการอุดหนุนพัฒนางานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสารทีแนบมา …

Read More »

หลักเกณ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

sshot-2

หลักเกณ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Read More »