Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย

กิจกรรม : งานวิจัย

CMARE ร่วมบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรบ้านปลาบู่ เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

242662291_1548869242127037_4100778545785333775_n

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ได้ร่วมสะท้อนบทเรียนการดำเนินงาน ในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรบ้านปลาบู่  เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป้าที่ 13 ในโครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งนำทีม โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบส่วนของข้อมูลการใช้น้ำ คุณภาพน้ำ และการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกิจกรรมด้านการเกษตร  ประกอบด้วยข้อมูลบทเรียนของชุมชน ความต้องการของชุมชน และข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการปรับตัวที่สอดรับกับข้อจำกัดของพื้นที่นี้ รวมถึงความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนสู่การเป็นยุวนักสืบสายน้ำ เพื่อเป็นต้นกล้าให้กับท้องถิ่น นอกจากยังได้มอบโปสเตอร์ระบบการจัดการขยะเขิงบูรณาการ ภาคครัวเรือน  ให้กับผู้นำชุมชน ซึ่งได้เชื่อมโยงถึงการคัดแยกเศษอาหาร เพื่อเป็นวัสดุในการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมัก สำหรับใช้ในการทำเกษตร และปูโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป ข่าว: …

Read More »

สร้างบทเรียนให้กับท้องถิ่น โดยพลังเยาวชนและชุมชน สู่การฟื้นแผ่นดินเพื่อการทำสวนผักริมอ่างห้วยค้อ

241362601_603528517334634_7401939271439140233_n

เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ  หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ริมอ่างห้วยค้อ โดยมีคุณวิลาวรรณ พิพัฒน์ชัยกร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของพี่น้องเกษตรกรบ้านหนองแสง บ้านเห็ดใคร และบ้านห้วยหลาว ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (พัทยา1 และ 2) และส่งเสริมวิถีชีวิตการเกษตรริมอ่าง ที่พึ่งพาธรรมชาติ และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ โดยครูรัชนี เปาะศิริ ได้ขยายการจัดการเรียนและการสอน ในหลักสูตรท้องถิ่น  สหวิทยาการ เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนำร่องที่มีความสนใจและพร้อมพัฒนาตนเอง  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสื่อสร้างการเรียนรู้ ในการตรวจสอบคุณภาพดินเบื้องต้นหรือนาฬิกาดิน โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE  ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์   …

Read More »

CMARE พัฒนาผังระบบการจัดการมูลฝอยเชิงบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและระบุหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

180964 2

เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พัฒนา Infographic  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการด้านขยะ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้ก่อขยะ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ต่อการลดและจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้รับประโยชน์ร่วมกัน สู่การสร้างสังคมปลอดขยะและคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้ ได้บูรณาการบทเรียนจากงานวิจัยระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การพัฒนาระบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง” นิสิตวิจัย: นางสาวขัติยานี  ยืนยิ่ง และนางสาวสุภัสรา  ชิ้นงูเหลือม หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นฐานในการพัฒนาแนวทางครั้งนี้  ซึ่งประกอบด้วย ระบบการจัดการขยะเชิงบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  สำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียน ครัวเรือน ตลาด (ใช้กรณีตลาดน้อย เป็นฐาน)  หน่วยงานระดับคณะ และพุทธสถาน ดาวน์โหลดฟรี https://drive.google.com/drive/folders/10HwaadP6HZbM5VSbg5YGcBhEyhvDBcSu?usp=sharing ที่มา: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ดร.ธายุกร พระบำรุง …

Read More »

เทศบาลตำบลนาเชือก เข้าพบคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่

ความร่วมมือสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา คุณเพิ่มพล ไกรวงษ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาเชือก              อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางเข้าพบปะ เพื่อหารือในประเด็นการจัดการขยะ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในพื้นที่ ร่วมกับ 2 หน่วยงาน คือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  พร้อม ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  และรองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ หารือ และหาแนวทางร่วมกัน โดยผลจากการหารือนั้น ได้ระบุถึงความสำคัญของข้อมูลขยะในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นหาวิธีการกำจัดขยะในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ร่วมกัน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และควรดำเนินการไปร่วมกับมิติการพัฒนาพื้นที่ในด้านอื่น ๆ ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลการวิเคราะห์จุดอ่อน …

Read More »

CMARE พัฒนาอินโฟกราฟฟิคระบบการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ฟรี ๆ

CMARE พัฒนาสื่อการสร้างการเรียนรู้ สำหรับเยาวชนและเกษตรกร เพื่อช่วยให้เข้าใจทรัพยากรดิน

เครือข่ายนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลและออกแบบแนวทางการจัดการขยะเชิงบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  สำหรับโรงเรียน ในรูปของอินโฟกราฟฟิค (ประกอบด้วย ประเภทของขยะ หน้าที่ของผู้ก่อให้เกิดขยะ แนวทางการจัดการขยะ ความมุ่งมั่นของโรงเรียนในแสดงในรูปนโยบายด้านการจัดการขยะ และมาตรการการลดขยะต้นทาง) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนายวรวุฒิ แสนตรง นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ออกแบบ โดยจัดทำให้อยู่ในรูป   2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) และได้ตรวจสอบภาษา โดย Miss Alice Padmini Albert คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เป็นการถอดบทเรียนการให้บริการวิชาการ กรณีของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง “โรงเรียนปลอดขยะและคาร์บอนต่ำ” และมีคณะกรรมการบริหารและจัดการขยะที่มาจากหลายส่วนงานและนโยบายการด้านจัดการขยะที่ชัดเจน ทั้งนี้หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE จะขยายผลไปยังแนวทางระบบการจัดการขยะ สำหรับครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศาสนา …

Read More »

CMARE พัฒนาสื่อการสร้างการเรียนรู้ สำหรับเยาวชนและเกษตรกร เพื่อช่วยให้เข้าใจทรัพยากรดิน ด้วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

CMARE พัฒนาสื่อการสร้างการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) โดย ดร.ธายุกร    พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เผยแพร่โดยกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สู่การพัฒนาเป็นสื่อการสร้างการเรียนรู้  ชื่อ “นาฬิกาตรวจสอบคุณภาพดินเบื้องต้น หรือที่เด็กๆ เรียกว่า วงล้อตรวจดิน”  โดยมีอาจารย์เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ออกแบบกราฟฟิก ภายใต้โครงการ “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นสำหรับเยาวชน สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการปีที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะของเยาวชน ชุมชน และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความเข้าใจในสถานภาพดิน โดยเฉพาะในท้องถิ่น  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่มนุษย์และธรรมชาติสร้างขึ้น เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรดิน  และสามารถปรับปรุงดินโดยไม่ใช้สารเคมีให้มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผลงานคลิปสั้นสร้างการเรียนรู้ หัวข้อ “โลกร้อนและการปรับตัวในสไตล์อีสานอินดี้”

225573705_232332191976160_923881912605157593_n

    เครือข่ายนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับนักวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้นเพื่อสร้างการเรียนรู้  หัวข้อ “โลกร้อนและการปรับตัวในสไตล์อีสานอินดี้” ความยาวไม่เกิน 5 นาที  เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 3,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร รวมถึงผลงานที่ได้รับความนิยม (ตัดสิน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แบบสหวิทยาการ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว) โดยเกณฑ์การประเมินผลงาน ประกอบด้วย ความสอดคล้องกับหัวข้อ ความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สังคม และภาษา …

Read More »

มมส MOU ร่วมเป็นภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย (Thailand Consortium for Atmospheric Research; TCAR) ฉบับที่ 2

222664491_980217269476754_5720262207060343482_n

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเขัาใจภาคีความร่วมมือวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย ฉบับที่สอง ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างภาคีวิจัยฯ และกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพยากรณ์อากาศ การรายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งยังมีความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือและข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้ลงนามจัดตั้งด้วยบันทึกความเข้าใจฉบับแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 มุ่งหมายเสริมศักยภาพการวางแผนร่วมกัน เพื่อบูรณาการกำลังคนและทรัพยากรทางการวิจัย  เตรียมเสนอแผนที่นำทางของการวิจัยที่เชื่อมโยงกับการศึกษาค้นคว้า หาสาเหตุที่มาของคุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เจาะลึกถึงต้นตอของปัญหา PM2.5 และภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นแกนนำระดมคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจาก 3 องค์การมหาชน 2 หน่วยงานรัฐ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนจาก สป.อว.

12052564

    ขอแสดงความยินดีนักวิจัยในศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัย สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2564 ปีที่ 2 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ประกอบด้วย 1. โครงการห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น: การสอนโดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการเรียนรู้ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ผู้อำนวยการศูนย์สหวิทยาการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES)งบประมาณ 306,000 บาท 2. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัล  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดร.ธายุกร พระบำรุงผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และ การปรับตัว (CMARE)งบประมาณ 68,000 บาท >>>pdf ดาวน์โหลด<<<  ข่าวและภาพ: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564   …

Read More »

CMARE ร่วมแบ่งปันในสื่อสารคดี เรื่อง “Scattered Trash ขยะที่ถูกมองข้าม”

177575991_219027026653044_7794951503491294126_n

เครือข่ายนักวิจัยสหวิทยาการ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) พร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ จากบทเรียนงานวิจัยและการบริการวิชาการ  ในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู้ของนิสิตต่างคณะ เพื่อเติมเต็มระหว่างศาสตร์  ในรายวิชา 1205333 Shooting Digital Video sec1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สื่อสารคดี  เรื่อง “Scattered Trash ขยะที่ถูกมองข้าม”  ซึ่งนิสิตปริญญาตรี สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นผู้พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ทั้งนี้ เครือข่าย CMARE พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของนิสิตในทุกศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้พหุศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน โดยสามารถติดตามสารคดีได้ที่ช่อง CMARE Official  ตามลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=kzTNEhmW_IA  และอย่าลืมกดติดตาม (Subscribe)  เพื่อไม่พลาดข้อมูลดี ๆ จาก CMARE …

Read More »