Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย

กิจกรรม : งานวิจัย

บริการวิชาการผ่านงานวิจัยเพื่อชุมชน

67463578_360422234612111_1697397609687154688_n (1)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “CMARE” อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี 2 หัวข้อ ซึ่งได้พัฒนาโจทย์และดำเนินการวิจัยร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของเมืองมหาสารคาม ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในปัจจัยสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กต่อความเสี่ยงต่อการวัณโรค ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปิ้งย่าง รวมถึงการนำไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศ สู่การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเกิดวัณโรคในเมืองมหาสารคาม” โดย น.ส. ปิยาภรณ์ ชาวอุบล นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ หัวข้อเรื่อง “การคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเบื้องต้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการปิ้งย่าง โดย AirBeam” โดย น.ส.อรวรรณพร บุญล้อม นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งได้สะท้อนบทเรียนและส่งมอบชุดความรู้ให้กับผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ในวันที่ 24 กรกฎาคม …

Read More »

ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับฟังความก้าวหน้าในการวิจัยจากนิสิตป.ตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

62005962_321261668788919_232399151378202624_n

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 เวลา 10.00-13.00 น. ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับฟังความก้าวหน้าในการวิจัยจากนิสิตป.ตรี หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในการแปรรูปของเสียอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปไบโอดีเซล รวมทั้งเข้าเยื่ยมชมความก้าวหน้าโครงการวิจัยในการแปรรูปเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตระดับปริญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับทุนผ่านโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. และบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมสมทบทุนวิจัย ในการนี้ท่านคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหาร ซีพีเอฟ และร่วมรับฟังการวิจัยด้วย ภาพเพิ่มเติม : ที่มาข้อมูลภาพและข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  13 มิถุนายน 2562

Read More »

ตารางการนำเสนอผลงาน รูปแบบ Oral Presentation และรูปแบบ Poster Presentation

ตารางการนำเสนอผลงาน - Copy

>>ตารางการนำเสนอผลงานในรูปแบบ -Poster-Presentation-210562.pdf<< >>ตารางการนำเสนอผลงานในรูปแบบ-Oral-Presentation.pdf<<   ข้อมูล : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562

Read More »

กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ป้ายวันสงกรานต์ คณะสิ่งแวดล้อมฯ 2x1 เมตร - Copy

>>กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2.pdf<< ข้อมูล : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562  

Read More »

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ“การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม

received_343604239589905

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.62 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ“การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่โครงการตระหนักในแนวคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในชุมชนของตนเอง ทางสาขาวิชา ฯ จะได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนชุมชนจาก ๔ หมู่บ้านนำร่อง และทำการเปิดตลาดนัดรีไซเคิล หมุนเวียน ภาพและข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2562

Read More »

ผู้บริหารฟาร์มและโรงฟักไข่ ในเครือ CPF เข้าหารือแนวทางแก้ปัญหา การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม ร่วมถึงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 พ.ย. 2561

45524609_583387468760801_8907222157075939328_n

ประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันพุธ ที่ 7 พ.ย. 2561  ผู้บริหารฟาร์มและโรงฟักไข่ ในเครือ CPF เข้าหารือแนวทางแก้ปัญหา การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม ร่วมถึงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ในหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ยุวดี ไชยเชษฐ์ อ.กนกวรรณ ศุกรนันทน์ และนิสิตระดับปริญญาโท ร่วมเข้าประชุมหารือ ภาพงานประชุม ข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา  ณ วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561

Read More »

โนพลาสติก “No Plastic Campaign MSU”: โครงการสร้างการตื่นรู้ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดวิกฤตการณ์ปัญหา “ขยะ” วาระแห่งชาติ

no plastic

อาจารย์ มมส นำร่อง โนพลาสติกทำได้….เริ่มที่ตัวเรา ลดวิกฤตการณ์ปัญหา “ขยะ” วาระแห่งชาติ                     ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่>> click<< facebook>>> click<< อาจารย์-ม-มหาสารคาม-นำร่อง-โนพลาสติกทำได้-เริ่มที่ตัวเรา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์>>>click<<

Read More »

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประเภทมุ่งเป้าความร่วมมือระหว่างสถาบัน แผนงาน ลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประเภทมุ่งเป้าความร่วมมือระหว่างสถาบัน แผนงาน ลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>>>แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-2561 (1)

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Toronto เพื่อมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership (UCRSEA)

Untitled

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Toronto เพื่อมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการ Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership (UCRSEA) โดยได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความยุติธรรมในการจัดสรรค์น้ำในภาวะภัยแล้งในจังหวัดขอนแก่น (Drought Justice Research in Khon Kaen City, Thailand) ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2560

Read More »

วิจัยมุ่งเป้าของคณะฯ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดูนลำพัน จ.มหาสารคาม”

วิจัยมุ่งเป้าของคณะฯ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดูนลำพัน จ.มหาสารคาม”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560-2564 (สำนักงานปลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, http://nongkhai.mnre.go.th/ewt_dl.php?nid=591)  จึงได้จัดสรรเงินประมาณรายได้ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าในการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ/หรือทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดมหาสารคาม โดยในปีงบประมาณ 2560 ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์ผู้หลักผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับการพิจารณาและการสนับสนุนทุน ให้ดำเนินโครงการวิจัย ในหัวข้อ “ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จอมปลวกและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม ร่วมกับนักวิจัยนิสิต 4 คน คือ นางสาวชนิรณ์ มีศรี นางสาวบุษบา บุตรัตน์ นางสาวนิศาชน นันทะศรี และนางสาววันวิสา รินทระ นิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ ซึ่งมีครูรัชนี เปาะศิริ พร้อมด้วยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 คน …

Read More »