Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย

กิจกรรม : งานวิจัย

Site visit by the Thai Environmental Cooperation Foundation to determine the sustainable development potential of Dun Lamphan Project Model

ดูนลำพัน

Site visit by the Thai Environmental Cooperation Foundation to determine the sustainable development potential of Dun Lamphan Project Model On August 29th, the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University (MSU) in cooperation with Walai Rukhavej Botanical Research Institute, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Tourism and …

Read More »

การให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย ในรูปเครือข่าย

123193756_385595299306809_2764592918707345711_n

สมัชชาพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมสะท้อนบทเรียนของเครือข่าย ซึ่งรวมถึงการจัดเสวนาและจัดนิทรรศการ  ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บ้านสวนซุมแซง หมู่ 7 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  โดยมี ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในฐานะเครือข่ายส่วนของสถาบันการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเชื่อมการสนับสนุนไปยังศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/หน่วยบริการวิชาการ  สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ในด้านการให้บริการวิชาการและวิจัย โดยปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภค  เป็นสาเหตุให้เกษตรกร ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเกษตรกร ผู้ผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภค การขยายตัวของผู้ประกอบการ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มาขอจดทะเบียนกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 250 แห่ง กระจายทั่วทุกอำเภอ จากการสุ่มตรวจสารเคมีอันตรายตกค้างในผักและผลไม้ 10 ชนิด ที่จำหน่ายในตลาดสด 2 แห่ง ของจังหวัดมหาสารคาม คือ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามและตลาดเกษตร พบว่า ผักที่นิยมบริโภคทั้ง 10 ชนิด …

Read More »

CMARE จับมือกับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตจานสมุนไพรจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่นและลดโลกร้อน

120299434_2744213059130685_5460089540239432303_n

CMARE จับมือกับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตจานสมุนไพรจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่นและลดโลกร้อน เครือข่ายนักวิจัย CMARE ร่วมกับนิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยนายวัฒนา เชื้อลิ้นฟ้า และนายธนารักษ์ โพธิ์สิงห์  ต่อยอดโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี หัวข้อ “การศึกษาความเป็นได้ในการผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่น โดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์” ของนายอดิศักดิ์ เขียวแข้ และนายวัชร ประโหมด นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ภายใต้การสนับสนุนในโครงการบูรณาการหลักสูตร เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีของตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม” สู่การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตจานสมุนไพรจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ ลดโลกร้อน ซึ่งมุ่งเน้นการนำเอาต้นทุนสมุนไพรในท้องถิ่นของบ้านหนองทิศสอน ต.นาเชือก  อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  มาเพิ่มมูลค่า ควบคู่กับฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในรูปนวัตกรรมใหม่ของชุมชน สำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจรากหญ้าช่วงวิกฤติโควิด และเตรียมพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวของชุมชนที่ปราศจากพลาสติกและเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ ข่าว: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE/อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง ภาพ: สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

เสริมศักยภาพความรู้ด้านน้ำ “สอนน้องรู้น้ำ ปี 3 เพื่อสร้างความเข้าใจและปรับตัวกับภัยแล้งและอุทกภัย

119163887_693257564598048_8156728191982697056_n

เสริมศักยภาพความรู้ด้านน้ำ “สอนน้องรู้น้ำ ปี 3   เพื่อสร้างความเข้าใจและปรับตัวกับภัยแล้งและอุทกภัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ภายใต้การประสานงานของเครือข่ายนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สอนน้องรู้น้ำ” ปี 3 ณ  SC3-302 ห้องประชุมสัมมนา อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายคณะ ประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิตปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 80 คน จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม  ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลน้ำของประเทศสู่ภาคการศึกษา …

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน จากฐานทุนท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

119339541_954838728330036_2872263735950700667_n

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน จากฐานทุนท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เป็นวิทยากรอบรมในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ซึ่งเป็นการบริการวิชาการตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยรูปแบบการอบรมครั้งนี้  เป็นการบูรณาความร่วมมือกับ อบต. ดอนหว่าน ควบคู่กับการใช้ทุนที่หน่วยงานมีอยู่เดิมและการเริ่มต้นจัดการขยะในระดับครัวเรือน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน จาก 9 หมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น  100 คน และการดำเนินการนี้ มุ่งเน้นการลดขยะจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเริ่มต้นการจัดการขยะของชุมชน อาทิเช่น การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก การจัดการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมประมาณปริมาณการบริโภคให้เหมาะสมกับตนเอง  เพื่อลดขยะจากภาชนะบรรจุอาหาร และเศษอาหาร นอกจากนี้ …

Read More »

หลักสูตร วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้กิจกรรมการฝึกอบรม Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human-Environment Interface ครั้งที่ 9

118590433_728575111032919_2639322910172610842_n

หลักสูตร วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้กิจกรรมการฝึกอบรม Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human-Environment Interface ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Center for Global Field Study, Depts of Psychology & Global Health, and WaNPRC, University of Washington และ กลุ่มวิจัย SciSeeIt, Utilization of Phytochemical Diversity and Toxicology Research Programมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 26-30 …

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สายใยผูกพันสู่การบ่มเพาะนักสืบคาร์บอนน้อยรุ่นที่ 2 ”

118484357_2661684417406204_397608578697194814_n

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สายใยผูกพันสู่การบ่มเพาะนักสืบคาร์บอนน้อยรุ่นที่ 2 ” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการมหิงสาสายสืบ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยุววิจัย “กิจกรรมนักสืบคาร์บอนน้อย” จากรุ่นที่ 1 สู่รุ่นที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายที่สานต่อจากโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการต้นแบบชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการในรูปของฐานความรู้ ประกอบด้วย 3 ฐาน โดย 2 ฐาน อยู่ภายใต้การดูแลของของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตร เป็นผู้ดำเนินการ คือ โค้ชคาร์บอนแคร์โลก:  นางสาวสุพรรษา เทียมกระโทก และนางสาวภิชญา เจาจาฤก และโค้ชน้ำดีดื่มได้:  นายเอกพันธ์ พิลา และนางสาวแอนนา ขันทีท้าว …

Read More »

กองทุนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ เพื่อกำหนดผลลัพธ์โครงการ “ดูนลำพันโมเดล” ให้เกิดความยั่งยืน

118363211_346199256417882_5646510587376576937_n

กองทุนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ เพื่อกำหนดผลลัพธ์โครงการ “ดูนลำพันโมเดล” ให้เกิดความยั่งยืน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 คณะผู้ดำเนินการในโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพันเป็นศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบองค์รวม  หรือ “ดูนลำพันโมเดล” มุ่งเน้นผลลัพธ์ 4ปู คือ “ปูทูลกระหม่อม ปูรากฐานการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปูรากฐานเศรษฐกิจรากหญ้า และปูราฐานการศึกษาด้วยดิจิทัล” โดยได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น จากคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563  ซึ่งโครงการนี้ ดำเนินการในแผนบูรณาการ และมีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นหัวหน้าแผน ซึ่งได้บูรณาการร่วมมือนักวิจัยระหว่างศาสตร์ ได้แก่ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  คณะการบัญชีและการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมู่บ้านนานาชาติ เปรมปรีดี จ.กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ และหน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม …

Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : การ ออกเเบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามเเนวคิด STEM

118515685_810740222795455_7521650637548658404_n

ศูนย์วิจัยด้านสิ่งเเวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Center for Research on Environmental Education for Sustainable Development : CREESD) คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น : การ ออกเเบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามเเนวคิด STEM สำหรับครูวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถออกเเบบการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรตามเเนวคิดของ STEM เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย เเนวคิดในการออกเเบบการเรียนรู้ตามเเนวคิดของ STEM , ทรัพยากรธรรมชาติเเละการจัดการ , การจัดการภัยภิบัติเเละการปรับตัว , ทรัพยากรป่าไม้เเละสมุนไพรในโรงเรียน , เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากร เเละการออกเเบบการเรียนรู้เเบบบูรณาการ วิทยากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ คำเเร่ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อัปมะระกา , …

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวนวัตกรโรงเรียนปลอดขยะและคาร์บอนต่ำ”

118305946_241260383890323_1325470499495265081_n

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวนวัตกรโรงเรียนปลอดขยะและคาร์บอนต่ำ” โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม   ได้จัดโครงการธนาคารขยะ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินการของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ทั้งนี้ ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท สำหรับการพัฒนาระบบการจัดการขยะของโรงเรียนให้พร้อมเป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะและคาร์บอนต่ำให้เป็นรูปธรรม จากการดำเนินการที่ผ่านมา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสีย คือ คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้นำนักเรียน  ตลอดได้แสดงความมุ่งมั่นผ่านการกำหนดโยบายด้านการการบริหารและจัดการขยะของโรงเรียน ซึ่งคือ   “สะอาด เกิดประโยชน์ เกิดรายได้”  และได้จัดการอบรมครั้งแรก เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายร่วมกันของคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่สอง ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุวนวัตกรโรงเรียนปลอดขยะและคาร์บอนต่ำหรือแกนนำนักเรียน เพื่อให้ความรู้ ทักษะ และสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน สำหรับขับเคลื่อนสู่โรงเรียนปลอดขยะ  โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก …

Read More »