Breaking News

ทุนบริการวิชาการ 63

ข่าวประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย (รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย (รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ : >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลและที่มาข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 มีนาคม 2563   

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ซึ่งร่วมขับเคลื่อนพันธกิจทั้งวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ  โดยมีนักวิจัยผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะยกระดับศักยภาพของชุมชน ให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อม สังคม และสุขภาวะที่ดีต่อผู้สูงวัย ผ่านการนำเอาองค์ความรู้จากบทเรียนวิจัย/การบริการวิชาการวิชาการ สู่การบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนและการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตไปพร้อมกัน ซึ่งสามารถเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของ 3 สาขาวิชา ร่วมถึงการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแก่ชุมชนและสังคม โดยผลลัพธ์หลัก คือ การเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ ที่สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จนมีความเข้มแข็งและสามารถเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้หรือขยายผลไปยังชุมชนอื่นได้  และเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงเห็นสมควรประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการใช้ทุนด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับผู้สูงวัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50,000 บาท   เพื่อสนับสนุนศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ ในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือของ               3 สาขาวิชา โดยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการของคณะฯ ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณวรัสชญาน์ ปุราถานัง เจ้าหน้าที่วิจัยและบริการวิชาการ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ สนับสนุนการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานแบบให้เปล่า

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการตามความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านความรู้และทักษะ ผ่านการจัดการความรู้  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับต้นทุนของพื้นที่และหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  จึงได้จัดสรรงบประมาณ 20,000 บาท ไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนหน่วยงานและชุมชน ที่มีความต้องการขอรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะกลุ่ม/หรือตามที่แจ้งความประสงค์ ผ่านการดำเนินการของศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 3) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 4) ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน 5) ศูนย์สหวิทยาการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 6) ศูนย์บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 7) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ8) หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาและการปรับตัว  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรัสชญาน์ ปุราถานัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ เบอร์โทร  043-754435 อีเมล researchinfo.fers@msu.ac.th ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่โดย …

Read More »