Breaking News
Home / ข่าว (page 40)

ข่าว

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ภาพถ่ายโดย : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ณ วันที่ 29 กันยายน 2562 เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

Read More »

กิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื่องด้วยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้นิสิตได้การเรียนรู้จากสถานที่จริง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ ให้ได้มีความรู้ มีโลกทัศน์ทางวิชาการ เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทำงานและสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นฝึกให้มีนิสัยการทำงาน มีทัศนคติที่ดี และมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม 2562 ณ ตำบลวังชมพู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 119 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 9 คน และนิสิตปริญญาตรี จำนวน 104 คน ปริญญาโท 6 คน ปริญาเอก 2 คน ภาพโดยรวม :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่โดย : …

Read More »

ภาพและข่าว คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพและข่าว : “คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 1 ภาพบรรยากาศโดยรวมในการประเมิน :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 20 สิงหาคม 2562      

Read More »

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ iso/iec 17025 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ iso/iec 17025 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศฯ ให้กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยรองศาตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ โดยมี. รองศาตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ ผู้บริหาร คณาจารยและบุคคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงคณะผู้บริหารตลอดจนบุคลากรศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดี ภาพบรรกาศโดยรวม : ที่มาข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 สิงหาคม 2562

Read More »

ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการ  “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และได้เลือกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ซึ่งมีความสำคัญทางนิเวศที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  และคุณค่าที่มีสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์   2.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมกัน พัฒนากลไกในการอนุรักษ์ต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเครือข่ายเยาวชนในท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  3. เพื่อให้นิสิตใหม่ เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะนักสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้และมีทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักแบ่งปันกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้ชีวิตแบบเกื้อหนุนระหว่างผืนป่ากับมนุษย์ และก่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งพิงให้กับสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคต  การดำเนินการครั้งนี้   เป็นความร่วมมือกันของนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รุ่นพี่และนิสิตใหม่)  บุคลากรของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ชาวบ้าน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง  และอาสาสมัครจากประเทศสเปน จาก Udutama Organization จำนวน 180 คน ได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน …

Read More »

กิจกรรมร้องเพลงคณะสิ่งแวดแวดล้อมและทืรัพยากรศาสตร์

การจัดกิจกรรมร้องเพลงคณะ และกิจกรรมให้คำปรึกษา และกำกับดูแลการร้องเพลงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยในระหว่างวันที่  24 – 26  กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมร้องเพลง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขึ้น   โดยในวันที่  24  กรกฎาคม 2562  ได้จัดให้มีพิธีเปิดและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในการต้อนรับน้องนิสิตใหม่ เข้าสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดย รศ.ดร.อดิศักด์ สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   และมีรุ่นพี่ บุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเปิด และเป็นการเข้าสู่กิจกรรมของนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมร้องเพลงคณะ โดยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในครั้งนี้   ทางฝ่ายพัฒนานิสิตของคณะฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแก่นิสิต ตลอดจนสอดส่องดูแลการจัดกิจกรรมนิสิต ตลอดทั้ง  3  วัน ซึ่ง บรรยากาศทั้ง  3 วันเป็นไปด้วยความอบอุ่น …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทนีดิส ซัพพลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา การปรับเทียบอัตราการไหลของเครื่องตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ ฯ

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทนีดิส ซัพพลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา การปรับเทียบอัตราการไหลของเครื่องตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ รวมถึงการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดปล่องไอเสียอุตสาหรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีนิสิต ที่เรียนในรายวิชา การติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศและการควบคุม และรายวิชามลพิษทางอากาศและเสียง รวมกว่า 90 คนเข้าร่วมอบรม การอบรมมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ที่มาข้อมูล : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 สิงหาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น ด้านงานวิจัย และประชุมบุคลากรประจำคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น ด้านงานวิจัย เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานประชุมบุคลากรประจำคณะ และแสดงความยินดีกับอาจารย์ในฐานะได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย”  ประจำปีการศึกษา 2561 และขอจงมีความเจริญด้วยจตุรพิธพร ทำคุณประโยชน์ในด้านการสร้างสรรค์ปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ประสาระเอ สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล   สังกัดศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี  ศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา (ร้ับแทน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา (รับแทน) “อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย”  ประจำปีการศึกษา 2561 และขอจงมีความเจริญด้วยจตุรพิธพร ทำคุณประโยชน์ในด้านการสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศสืบไป …

Read More »

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ STISWB 2019 ฯ

สรุปงาน : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ STISWB 2019 พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่าย The International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB) จำนวน 11 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (UTM) เมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ที่มาข้อมูล : ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 สิงหาคม 2562

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่มาข้อมูล : สรวงสุดา สิงขรอาสน์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2562

Read More »