Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-วิจัย

กิจกรรม-วิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ เสริมพลังเทศบาลนครพิษณุโลกและการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเป็นพี้เลี้ยง เพื่อพัฒนาเมืองยืดหยุ่น (City Resilience)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)/อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) มหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการ SECRA และ โครงการ FOUNTAIN ภายใต้การสนับสนุนของโปรแกรม ERASMUS+ จาก EU) และเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR)  ในฐานะวิทยากรกระบวนการ  ในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การบูรณาการสู่การสร้างเมืองยืดหยุ่น (MCR2030) ตามแนวทางสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน” สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี  นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน และในกิจกรรม ประกอบด้วย  การกล่าวปฐมบท  “บทบาทความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการกับการพัฒนาเมืองสู่เมืองที่ลดความเสี่ยงภัยอย่างยั่งยืน”  โดย …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินด้วยอัตลักษณ์ของอำเภอนาเชือก 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)/อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ริมอ่างห้วยค้อ ในการดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนภูมินวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดจากต้นเชือกของอำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม  จับมือกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่  เทศบาลตำบลนาเชือก  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก  หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก   สถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแสง กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน ได้แก่ บ้านกุดน้ำใส (กลุ่มอาชีพทอผ้า) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาป่าชุมชน (บ้านหนองทิศสอน) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลพลังแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) และไร่นาสวนผสม  ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ ประกอบด้วย นายจิรวัฒน์ วัฒนบุตร ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) …

Read More »

เสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยระบบมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566  ที่ผ่านมา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) หัวหน้าโครงการวิสาหกิจชุมชนภูมินวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดจากต้นเชือกของอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  ร่วมต้อนรับนางวิลาวรรณ พิพัฒน์ชัยกร ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ริมอ่างห้วยค้อนำที ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิสาหกิจ โดยมี รศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนเอื้อเฟื้อการเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชนให้สามารถนำไปบริหารจัดการองค์กรธุรกิจชุมชนในด้านการผลิตได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานต่อไป  ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส/ ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 สิงหาคม 2566

Read More »

ซีแมร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พัฒนาสื่อนวัตกรรมเพลง“ลำเพลินภัยพิบัติ” เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมชุมชน 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ซึ่ง ดร.ธายุกร พระบำรุง เป็นผู้อำนวยการ ร่วมกับภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยอาจารย์สราวุฒิ สีหาโคตร พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา ได้พัฒนาสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพลง “ลำเพลินภัยพิบัติ” https://www.youtube.com/watch?v=dzkljMqNMi0  เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนเชิงบูรณาการแบบองค์รวมสู่การเป็นเมืองยืดหยุ่น ภายใต้โครงการ MRC2030 กรณีจังหวัดมหาสารคาม  โดยมีเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นเมืองนำร่อง และจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนข้อมูลและเทคนิคจากเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience; TNDR) สำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction; UNDRR) และศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ ได้มีจัดทำแบบสำรวจประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผ่านสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ออนไลน์ โดยสำรวจระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน …

Read More »

เสริมพลังเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน ด้วยภูมินวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากต้นเชือกหรือรกฟ้า อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ริมอ่างห้วยค้อ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) หัวหน้าโครงการ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในโครงการวิสาหกิจชุมชนภูมินวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดจากต้นเชือกของอำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม ขึ้น โดยมีนายณัฐวุฒิ มนไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมีภาคีเครือข่ายจากหลายหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม ประกอบด้วย  ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก พัฒนาการอำเภอยางสีสุราช นายกเทศบาลตำบลนาเชือก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกสมุนไพรบ้านหนองทิศสอน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย  ผู้แทนโรงเรียนบ้านหนองแสง และได้พัฒนากลไกที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวิสาหกิจด้านเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ  หัวข้อ “มุมมองและแนวทางการทำสวนผักด้วยระบบอินทรีย์เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยและแหล่งรายได้ของชุมชนในพื้นที่อำเภอนาเชือก  โดย ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ …

Read More »

ผนึกพลังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบสหวิทยาการ โดยใช้อัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผนึกพลังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบสหวิทยาการ โดยใช้อัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ในฐานะหัวหน้าโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนและการสอนแบบสหวิทยาการโดยใช้ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นฐานสู่การพัฒนาชุมชนยั่งยืน  ต่อยอดจากโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม (U2T ตำบลตลาด) ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา และโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา  และกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้จัดการประชุม หารือ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบสหวิทยาการ โดยใช้อัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในแต่ละโรงเรียน  ณ  โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ทั้งนี้ นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  และนายจักรพันธ์ เศษสรรพ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ผนึกกำลังเทศบาลเมืองมหาสารคามผลักดันธรรมนูญสุขภาพ ด้านการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก นำร่องชุมชนธัญญา1-3

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ผลักดันการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพสู่การเป็นนโยบายท้องถิ่น เพื่อการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยชุมชน นำร่องชุมชนธัญญา1 2 และ 3  เป็นพื้นที่แรก โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมแต่งผมเสริมสวย คณะสงฆ์วัดธัญญาวาส และเทศบาลเมืองมหาสารคาม สถาบันการศึกษา (ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)   โดยเนื้อหาในธรรมนูญสุขภาพ ประกอบด้วย นิยามและความหมาย บุคคล หน่วยงาน และบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ระบบสนับสนุนการสื่อสารของชุมชนที่มีการใช้งาน  แหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชน  แนวทางปฏิบัติที่ตกลงร่วมกัน และมาตรการบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแหล่งกำเนิดในชุมชนจากเวทีชุมชน  ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะ   การประกอบอาหาร/ปิ้งย่าง  การสูบบุหรี่ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมสร้างกลไกสนับสนุนการสร้างเมืองยืดหยุ่นด้านภัยพิบัติ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมสร้างกลไกสนับสนุนการสร้างเมืองยืดหยุ่นด้านภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR : Thai Network for Disaster Resilience) โดย ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานเครือข่ายฯ ได้จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ความยืดหยุ่นของภัยพิบัติในพื้นที่เมืองและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน” (Urban Disaster Resilience and Community Well-Being)  ณ ห้องสัมมนา KSS-801 อาคารเกษมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี  รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานการประชุม โดยมีเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุม ได้จัดให้มี การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติในมิติต่าง ๆ  โดยผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วม the Climate and Clean Air Conference 2023

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วม the Climate and Clean Air Conference 2023

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ในนามของเครือข่าย United Nations Office for Disaster Risk Reduction (สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ)  ได้เข้าร่วม the Climate and Clean Air Conference 2023 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) และ United Nations Environment Programme (UNEP) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณUnited Nations Conference Centre …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ผนึกกำลังโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม เสนอแนวทางเพื่อเป็นกลไกสร้างการรับรู้ท้องถิ่นเพื่อลดการเผา

วันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม  ได้จัดนิทรรศการ เพื่อสะท้อนบทเรียนและนำเสนอแนวในการพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อลดการเผา ที่ต้องเข้าใจทั้งดิน น้ำ และป่าไม้  รวมถึงการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะโอโซนผิวพื้น (Surface Ozone) เป็นมลพิษทางอากาศทุติยภูมิ ซึ่งการเผา เป็นแหล่งกำเนิดของสารตั้งต้น  ได้แก่ ไนโตรเจนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยชุมชน ยังมีความเข้าใจผิดและสื่อสารสาธารณะไม่ถูกต้อง  ในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างเครือข่ายปลอดการเผา รณรงค์และสาธิตการเกี่ยวข้าว ไถกลับตอซัง งดการเผา  ภายใต้โครงการจังหวัดมหาสารคาม เกษตรปลอดการเผา  จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จำกัด ณ แปลงเกษตรสาธิต บริเวณอ่างเก็บน้ำโคกก่อ โดยมี …

Read More »