Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-พัฒนานิสิต

ข่าว-พัฒนานิสิต

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้ชื่อโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณครู New Normal” และโครงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมนิสิตที่เสียสละต่อส่วนรวมของคณะ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)

ข่าวไหว้ครู 2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้ชื่อโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณครู New Normal” และโครงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมนิสิตที่เสียสละต่อส่วนรวมของคณะ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)  และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ในวันที 16 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.30 น. โดยในกิจกรรมมีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตร (ออนไลน์) และรับมอบทุนการศึกษา ดังนี้ มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตเรียนดีเยี่ยม จำนวน 39  คน ประกอบไปด้วย นิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาจำนวน 30 คน  นิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1  คน และนิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน มอบเกียรติบัตรแก่กรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตต้นแบบ ในการฝึกซ้อมบัณฑิตฯ …

Read More »

ภาพและข่าว : “กิจกรรมงานอบรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ” ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

.s,j

เอกสารประกอบการบรรยาย : เอกสารดาวน์โหลด >>http://env.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/08/EntpreneurialMindset-1.pdf   >>>เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ pdf ดาวน์โหลด<<<   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 สิงหาคม 2564  

Read More »

ภาพและข่าว : สรุปการประชุมคณะกรรมการกลางให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัญจร ครั้งที่ 14 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

198015551_125271499635745_864952348682760516_n

  วันนี้  14  มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา  09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการกลางให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัญจร ครั้งที่ 14   โดยได้ลงสัญจรที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระบบออนไลน์) เพื่อรับฟัง      การสะท้อนข้อมูลนิสิตที่เข้ารับการบริการจากคลินิคสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการกลางท่านอื่นๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนกระบวนการดำเนินการให้คำปรึกษานิสิตระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับกรรมการกลาง ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปี  อาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่ผ่านการอบรมการให้คำปรึกษาขั้นต้น และขั้นกลาง  ซึ่งการจัดประชุมฯในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการกลางให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามมา ณ ที่นี้ด้วย ที่มา ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ปวริศา ปัดเสน/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 มิถุนายน 2564   …

Read More »

ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

68753690_609768539429702_1888196897542242304_n

  ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการ  “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และได้เลือกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ซึ่งมีความสำคัญทางนิเวศที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  และคุณค่าที่มีสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์   2.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมกัน พัฒนากลไกในการอนุรักษ์ต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเครือข่ายเยาวชนในท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  3. เพื่อให้นิสิตใหม่ เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะนักสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้และมีทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักแบ่งปันกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้ชีวิตแบบเกื้อหนุนระหว่างผืนป่ากับมนุษย์ และก่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งพิงให้กับสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคต  การดำเนินการครั้งนี้   เป็นความร่วมมือกันของนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รุ่นพี่และนิสิตใหม่)  บุคลากรของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ชาวบ้าน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง  และอาสาสมัครจากประเทศสเปน จาก Udutama Organization จำนวน 180 คน ได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน …

Read More »

โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครการ แก่สโมสรนิสิตคณะฯ เพื่อมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากศาสตร์

20190529_094545

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครงการแก่สโมสรนิสิต คณะฯ เพื่อมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตสโมสรคณะฯ ได้รับความรู้การจัดโครงการกิจกรรม เช่น ระเบียบเงินรายได้ว่าด้วยการบริหารโครงการกิจกรรมนิสิต และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการกิจกรรมนิสิต เป็นต้น ภาพประกอบในงาน : >>โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครการ แก่สโมสรนิสิตคณะฯ.pdf<< ที่มาภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

ด้วยทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้ง กับครอบครัวเมาะราษี ที่สูญเสียบุตรสาวอันเป็นที่รักยิ่ง คือนางสาวรัฐชิตา เมาะราษี (น้องแบม)

น้องแบม

ด้วยทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง  อีกครั้ง กับครอบครัวเมาะราษี  ที่สูญเสียบุตรสาวอันเป็นที่รักยิ่ง คือนางสาวรัฐชิตา เมาะราษี  หรือที่เพื่อนๆ พี่ๆเรียก น้องแบม ซึ่งก็เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสองสามวันที่ผ่านมา ทางคณะสิ่งแวดล้อมได้ให้กำลังใจครอบครัวเมาะราศี ไม่ได้ขาด โดยท่านคณบดี รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยได้มีการกำกับติดตามตั้งแต่วันที่น้องแบม ประสบเหตุ ได้แจ้งในส่วนทีเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลทันที โดยในวันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม  2562  รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว  นำบุคลากร นิสิต เข้าร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแบม ที่บ้านเหล่ากล้วย ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด   และในวันจันทร์ที่  18  มีนาคม 2562  ก็ได้นำคณาจารย์ บุคลากร นิสิตจำนวน 50 กว่าชีวิต ร่วมฟังสวดอภิธรรม ด้วย และในวันนี้ …

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนรายได้

>>>ใบสมัครทุนการศึกษาทุนรายได้<<< ข้อมูล : ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมนักกิจกรรม

>>>ใบสมัครทุนกิจกรรม<<< ข้อมูล : ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

>>>ใบสมัครทุนกีฬาและศิลปวัฒนธรรม<<< ข้อมูล : ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

P_20160519_090840

ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการสมัครงานและทักษะด้านอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Read More »