Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-พัฒนานิสิต

ข่าว-พัฒนานิสิต

ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

68753690_609768539429702_1888196897542242304_n

  ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการ  “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และได้เลือกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ซึ่งมีความสำคัญทางนิเวศที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  และคุณค่าที่มีสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์   2.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมกัน พัฒนากลไกในการอนุรักษ์ต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเครือข่ายเยาวชนในท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  3. เพื่อให้นิสิตใหม่ เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะนักสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้และมีทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักแบ่งปันกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้ชีวิตแบบเกื้อหนุนระหว่างผืนป่ากับมนุษย์ และก่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งพิงให้กับสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคต  การดำเนินการครั้งนี้   เป็นความร่วมมือกันของนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รุ่นพี่และนิสิตใหม่)  บุคลากรของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ชาวบ้าน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง  และอาสาสมัครจากประเทศสเปน จาก Udutama Organization จำนวน 180 คน ได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน …

Read More »

โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครการ แก่สโมสรนิสิตคณะฯ เพื่อมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากศาสตร์

20190529_094545

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครงการแก่สโมสรนิสิต คณะฯ เพื่อมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตสโมสรคณะฯ ได้รับความรู้การจัดโครงการกิจกรรม เช่น ระเบียบเงินรายได้ว่าด้วยการบริหารโครงการกิจกรรมนิสิต และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการกิจกรรมนิสิต เป็นต้น ภาพประกอบในงาน : >>โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครการ แก่สโมสรนิสิตคณะฯ.pdf<< ที่มาภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

ด้วยทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้ง กับครอบครัวเมาะราษี ที่สูญเสียบุตรสาวอันเป็นที่รักยิ่ง คือนางสาวรัฐชิตา เมาะราษี (น้องแบม)

น้องแบม

ด้วยทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง  อีกครั้ง กับครอบครัวเมาะราษี  ที่สูญเสียบุตรสาวอันเป็นที่รักยิ่ง คือนางสาวรัฐชิตา เมาะราษี  หรือที่เพื่อนๆ พี่ๆเรียก น้องแบม ซึ่งก็เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสองสามวันที่ผ่านมา ทางคณะสิ่งแวดล้อมได้ให้กำลังใจครอบครัวเมาะราศี ไม่ได้ขาด โดยท่านคณบดี รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยได้มีการกำกับติดตามตั้งแต่วันที่น้องแบม ประสบเหตุ ได้แจ้งในส่วนทีเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลทันที โดยในวันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม  2562  รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว  นำบุคลากร นิสิต เข้าร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแบม ที่บ้านเหล่ากล้วย ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด   และในวันจันทร์ที่  18  มีนาคม 2562  ก็ได้นำคณาจารย์ บุคลากร นิสิตจำนวน 50 กว่าชีวิต ร่วมฟังสวดอภิธรรม ด้วย และในวันนี้ …

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนรายได้

>>>ใบสมัครทุนการศึกษาทุนรายได้<<< ข้อมูล : ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมนักกิจกรรม

>>>ใบสมัครทุนกิจกรรม<<< ข้อมูล : ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

>>>ใบสมัครทุนกีฬาและศิลปวัฒนธรรม<<< ข้อมูล : ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

P_20160519_090840

ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการสมัครงานและทักษะด้านอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุ แก้วม่วง นิสิตชั่นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา

12341326_10153646293425485_1213344350901214401_n

ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุ แก้วม่วง นิสิตชั่นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส. ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้ขึ้นรับรางวัล โล่ห์เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จาก ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 48 ปี ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153646293460485&set=pcb.1076398145718282&type=3&relevant_count=2

Read More »