Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-พัฒนานิสิต

ข่าว-พัฒนานิสิต

โครงการค่ายหยิบหมอก หยอกตะเว็น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2566 สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการค่ายหยิบหมอก หยอกตะเว็น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ มีการเดินสำรวจธรรมชาติและชมความงามของหินรูปร่างคล้ายสัตว์ต่างๆ บนจุดชมวิวหินช้างสี ภาพบรรยากาศกิจกรรม : ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 มีนาคม 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 การรายงานตัวบัณฑิต เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัว ตรวจ RFID ตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจวัดไข้ บริเวณหน้าอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php… ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /นาย ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 ธันวาคม …

Read More »

โครงการ “ฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

วันนี้ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ตามหมายกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565 -ในช่วงเช้า ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดย อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและทำพิธีมอบเหรียญทอง แก่ผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ต่อจากนั้นเป็นการชมวิดีทัศน์“การฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาบัตร ฯ  แนะนำข้อปฏิบัติด้านการแต่งกายและเครื่องแต่งกาย ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาฯ และสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดยประธานคณะกรรมการฝ่าย ฝึกซ้อมฯ -ช่วงบ่าย …

Read More »

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  ในวันพฤหัสบดีที่  4   สิงหาคม 2565  ระหว่างเวลา  11.00  – 16.30  น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  ประจำปีการศึกษา 2564  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต  ประกอบไปด้วยผู้บริหารอาจารย์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต  ประมาณ  300   คน     ซึ่ง ในปีนี้มีนิสิตที่รับเกียรติบัตรจำนวน  113  คนประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 17  คน นิสิตจิตอาสาช่วยงานสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 8  คน นิสิตต้นแบบช่วยงานในงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ จำนวน  18  คน นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 3.50 …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้ชื่อโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณครู New Normal” และโครงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมนิสิตที่เสียสละต่อส่วนรวมของคณะ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้ชื่อโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณครู New Normal” และโครงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมนิสิตที่เสียสละต่อส่วนรวมของคณะ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)  และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ในวันที 16 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.30 น. โดยในกิจกรรมมีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตร (ออนไลน์) และรับมอบทุนการศึกษา ดังนี้ มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตเรียนดีเยี่ยม จำนวน 39  คน ประกอบไปด้วย นิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาจำนวน 30 คน  นิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1  คน และนิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน มอบเกียรติบัตรแก่กรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตต้นแบบ ในการฝึกซ้อมบัณฑิตฯ …

Read More »

ภาพและข่าว : “กิจกรรมงานอบรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ” ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

เอกสารประกอบการบรรยาย : เอกสารดาวน์โหลด >>http://env.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/08/EntpreneurialMindset-1.pdf   >>>เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ pdf ดาวน์โหลด<<<   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 สิงหาคม 2564  

Read More »

ภาพและข่าว : สรุปการประชุมคณะกรรมการกลางให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัญจร ครั้งที่ 14 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  วันนี้  14  มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา  09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการกลางให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัญจร ครั้งที่ 14   โดยได้ลงสัญจรที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระบบออนไลน์) เพื่อรับฟัง      การสะท้อนข้อมูลนิสิตที่เข้ารับการบริการจากคลินิคสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการกลางท่านอื่นๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนกระบวนการดำเนินการให้คำปรึกษานิสิตระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับกรรมการกลาง ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปี  อาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่ผ่านการอบรมการให้คำปรึกษาขั้นต้น และขั้นกลาง  ซึ่งการจัดประชุมฯในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการกลางให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามมา ณ ที่นี้ด้วย ที่มา ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ปวริศา ปัดเสน/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 มิถุนายน 2564   …

Read More »

ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการ  “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และได้เลือกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ซึ่งมีความสำคัญทางนิเวศที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  และคุณค่าที่มีสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์   2.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมกัน พัฒนากลไกในการอนุรักษ์ต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเครือข่ายเยาวชนในท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  3. เพื่อให้นิสิตใหม่ เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะนักสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้และมีทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักแบ่งปันกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้ชีวิตแบบเกื้อหนุนระหว่างผืนป่ากับมนุษย์ และก่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งพิงให้กับสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคต  การดำเนินการครั้งนี้   เป็นความร่วมมือกันของนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รุ่นพี่และนิสิตใหม่)  บุคลากรของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ชาวบ้าน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง  และอาสาสมัครจากประเทศสเปน จาก Udutama Organization จำนวน 180 คน ได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน …

Read More »

โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครการ แก่สโมสรนิสิตคณะฯ เพื่อมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครงการแก่สโมสรนิสิต คณะฯ เพื่อมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตสโมสรคณะฯ ได้รับความรู้การจัดโครงการกิจกรรม เช่น ระเบียบเงินรายได้ว่าด้วยการบริหารโครงการกิจกรรมนิสิต และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการกิจกรรมนิสิต เป็นต้น ภาพประกอบในงาน : >>โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครการ แก่สโมสรนิสิตคณะฯ.pdf<< ที่มาภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

ด้วยทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้ง กับครอบครัวเมาะราษี ที่สูญเสียบุตรสาวอันเป็นที่รักยิ่ง คือนางสาวรัฐชิตา เมาะราษี (น้องแบม)

ด้วยทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง  อีกครั้ง กับครอบครัวเมาะราษี  ที่สูญเสียบุตรสาวอันเป็นที่รักยิ่ง คือนางสาวรัฐชิตา เมาะราษี  หรือที่เพื่อนๆ พี่ๆเรียก น้องแบม ซึ่งก็เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งสองสามวันที่ผ่านมา ทางคณะสิ่งแวดล้อมได้ให้กำลังใจครอบครัวเมาะราศี ไม่ได้ขาด โดยท่านคณบดี รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยได้มีการกำกับติดตามตั้งแต่วันที่น้องแบม ประสบเหตุ ได้แจ้งในส่วนทีเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลทันที โดยในวันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม  2562  รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว  นำบุคลากร นิสิต เข้าร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแบม ที่บ้านเหล่ากล้วย ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด   และในวันจันทร์ที่  18  มีนาคม 2562  ก็ได้นำคณาจารย์ บุคลากร นิสิตจำนวน 50 กว่าชีวิต ร่วมฟังสวดอภิธรรม ด้วย และในวันนี้ …

Read More »