Breaking News
Home / ข่าว (page 38)

ข่าว

ภาพและข่าว : กิจกรรมการจัดการความรู้ “การพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ CWIE”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ENV 106 เวลา 13.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “เรื่องการพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ CWIE” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี  โพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศในกิจกรรม : ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563

Read More »

การให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย ในรูปเครือข่าย

สมัชชาพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมสะท้อนบทเรียนของเครือข่าย ซึ่งรวมถึงการจัดเสวนาและจัดนิทรรศการ  ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บ้านสวนซุมแซง หมู่ 7 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  โดยมี ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในฐานะเครือข่ายส่วนของสถาบันการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเชื่อมการสนับสนุนไปยังศูนย์วิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/หน่วยบริการวิชาการ  สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ในด้านการให้บริการวิชาการและวิจัย โดยปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภค  เป็นสาเหตุให้เกษตรกร ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเกษตรกร ผู้ผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภค การขยายตัวของผู้ประกอบการ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มาขอจดทะเบียนกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 250 แห่ง กระจายทั่วทุกอำเภอ จากการสุ่มตรวจสารเคมีอันตรายตกค้างในผักและผลไม้ 10 ชนิด ที่จำหน่ายในตลาดสด 2 แห่ง ของจังหวัดมหาสารคาม คือ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามและตลาดเกษตร พบว่า ผักที่นิยมบริโภคทั้ง 10 ชนิด …

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ ยินดีต้อนรับ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 4 พ.ย.2563

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ENV 106 เวลา 13.30 น  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ประธานได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในการประชุม :   ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน …

Read More »

โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค”

    โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  ภายใต้ชื่อโครงการ “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค” ด้วย สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับอีก 3 สโมสรนิสิต คือ สโมสรนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ และสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ได้เข้าร่วมประกวดขบวนแห่ขบวนลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อโครงการ “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค”   โดยได้รับมอบหมาย ตรีมงานภาคกลาง  ในการเข้าการประกวดดังกล่าว และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาพบรรยากาศในงาน :  เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาในโครง “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของ มูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ

>>>ดาวน์โหลด.pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563

Read More »

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ

>>>ดาวน์โหลด.doc<<< >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 ตุลาคม 2563

Read More »

กิจกรรม ประชาสัมพันธหลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ภาพบรรยากาศ : กิจกรรม ประชาสัมพันธหลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563                เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 ตุลาคม 2563

Read More »

บทเรียนของโรงเรียนเครือข่าย ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการภาค สถาบันลูกโลกสีเขียว ปตท.

สถาบันลูกโลกสีเขียว ปตท.  ได้จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนของโรงเรียนข่าย  ในชื่อโครงการสานพลังงานครูภูมิปัญญาพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการเรียนรู้เด็กและเยาวชนปื 3  ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET) ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในฐานะคณะกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ เข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมถอดบทเรียน  ซึ่งมีโรงเรียนในเครือข่ายกว่า 13 โรงเรียนเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (ชุมนุมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ (ศรีแก้วศึกษา) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โรงเรียนบ้านวังโพน (โรงเรียนปลอดขยะ ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง)  ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) (การอนุรักษ์และพัฒนาใช้ประโยชน์จากมะดันป่าอย่างยั่งยืน) ต. …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

โครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วม โครงการกฐินสามัคคี กับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการตั้งต้นเงินเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยทาง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมฯได้ร่วมกันทำบุญถวายต้นเงิน ณ บริเวณตลาดน้อย ส่วนยอดทำบุญกฐินที่ได้ในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะนำไปทอดถวาย ณ วัดดอนสวน บ้านดอนสวน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป     ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าว …

Read More »

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดี เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมด้วย กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ลงติดตามประเมินผลการบริหารงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม              ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Read More »