Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-ปริญญาตรี

ข่าว-ปริญญาตรี

ประชุมหารือกับการเปิดหลักสูตร กศ.บ.(ป.ตรี)

ประชุมหารือกับการเปิดหลักสูตร กศ.บ.(ป.ตรี)

ประชุมหารือกับการเปิดหลักสูตร กศ.บ.(ป.ตรี) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกับ ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม, อ.ดร.สุภารัตน์  อ่อนก้อน, อ.ดร.อุไรวรรณ พรายมี ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีคณะศึกษาศาสตร์ โดยการนำของ รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน ร่วมประชุมกับคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ และคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ว่าด้วย ประเด็นหารือกับการเปิดหลักสูตร กศ.บ.(ป.ตรี) หลักสูตรร่วมผลิตกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตร กศ.บ.ฟิสิกส์วิทยาลัยดุริยางศิลป์ เปิดหลักสูตร กศ.บ.ดนตรีศึกษา และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดหลักสูตร กศ.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษาการประชุมวันนี้เพื่อนำข้อมูลเชิงประจักษ์ไปดำเนินการจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของ คุรุสภา อย่างเคร่งครัด ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม : รายงาน ประชุมหารือกับการเปิดหลักสูตร กศ.บ.(ป.ตรี) ภาพและข่าว …

Read More »

กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 17

กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 17

กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 17 เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 17” ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง อาคารพลศึกษา โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ทั้งหมด 4 หลักสูตรได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา, สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม …

Read More »

กิจกรรมสานสัมพันธ์อนุสโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ 15 กรกฎาคม 2566 สโมสรนิสิตและอนุสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อนุสโมสรนิสิต ณ ห้อง ENV 110 ชั้น1 อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสโมสรนิสิตและอนุสโมสรนิสิตเพื่อการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ในการพัฒนาคุณภาพด้านกิจกรรมผู้เรียนของนิสิตรวมไปถึงการเตรียม พร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิต ชั้นปีที่1 ให้สามารถที่จะปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ภาพและข่าว : สโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 กรกฎาคม 2566

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ปีงบประมาณ 2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566

Read More »

ภาพและข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ 23 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ห้อง ENV 110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในปีนี้การจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตรวม ทั้งสิ้นจำนวน  180  คน โดยกิจกรรมช่วงแรกผู้บริหาร ประธานหลักสูตรพบปะนิสิตใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และในช่วงที่สองจะเป็นการให้นิสิตพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรและรุ่นพี่ แนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเทคนิคการเรียนอย่างไรให้สำเร็จการศึกษาตามแผนที่วางไว้  ในนามของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอกล่าวต้อนรับน้องๆนิสิตใหม่ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวเขียวตองอ่อน ด้วยความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2566

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2566

Read More »

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว้นศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว้นศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง ENV 110 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2566

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 มิถุนายน 2566

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2566

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

\ >>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »