Breaking News
Home / Uncategorized / นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้่นที่ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง หรือบ้านไหมขามเรียง ตั้งอยู่ที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) ที่บูรณาการแบบองค์รวม ทั้งคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) การประเมินนัยสำคัญของปัญหา ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลักดันให้การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นิสิต ยังได้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำ ความเข้มแสง และความดังเสียง โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมา เพื่อเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้ สำหรับป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ สอดรับกับบริบทของปัญหาที่แท้จริง และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจรายวิชา 1705476 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ที่มา: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 ธันวาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *