Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / เพิ่มขีดความสามารถให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้าย สู่การประยุกต์ใช้เครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในสายอาชีพ ตามแนวทาง ISO 22301:2019

เพิ่มขีดความสามารถให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้าย สู่การประยุกต์ใช้เครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในสายอาชีพ ตามแนวทาง ISO 22301:2019

       คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต และฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านความรู้มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2019 ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง ENV 210 และ 110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดยคุณโฆษิต แก้วเต่า ผู้บริหารและที่ปรึกษา  บริษัท B. Training and Consultant จำกัด  เป็นวิทยากร และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านอาหาร (การจัดอาหารแบบลดขยะจากบรรจุภัณฑ์) ซึ่งมาตรฐานระบบสากลนี้ สอดรับกับยุคปัจจุบัน  ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ความมั่นคงปลอดภัยและการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ-ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ-ข้อกำหนด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน ลดโอกาสในการเกิดภัยคุกคาม และทำให้มั่นใจว่าธุรกิจ/การดำเนินการขององค์กร สามารถฟื้นตัวจากเหตุการณ์ที่หยุดชะงัก โดยทุกองค์กร ต้องเตรียมความพร้อมตนเองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ในการอบรมครั้งนี้ นับเป็นคณะฯ แรกในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จัดอบรมมาตรฐานระบบดังกล่าว  ซึ่งมุ่งเน้นให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายทั้ง 3 หลักสูตร ประกอบด้วย  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ และมุมมองที่จะประยุกต์มาตรฐานระบบดังกล่าวในสายอาชีพของตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจและการดำเนินการขององค์กร ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และภาคเอกชนในด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความพร้อมในสายอาชีพ ที่สอดรับกับความต้องการของตลาดงานและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงโอกาสที่ดีที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน ในด้านการเป็นเครือข่ายด้านวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับภาคเอกชน

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 2 มกราคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *