Breaking News
Home / Uncategorized / ภาพและข่าว”กิิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศ”

ภาพและข่าว”กิิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศ”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 ถึง 16.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างใหอาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ ได้มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงการสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศที่ผ่านมา ทราบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศ

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กันยายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *