Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-บริการวิชาการ / ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้ทุนอุดหนุนจากโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้ทุนอุดหนุนจากโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้ทุนอุดหนุนจากโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้ง 2 ท่าน ประกอบด้วย


ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน (SEER)
โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต-ขึ้นเม็ดปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ชุมชนและวัสดุเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน  (ลำดับ 21)  โดยบูรณาการความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีและคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)

โครงการยกระดับชุมชนโพธิ์ศรี1 เป็นองค์กรธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ลำดับ 14)  โดยบูรณาการความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *