Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต (page 6)

กิจกรรม : นิสิต

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ร่วมกิจกรรม Live แนะแนวการศึกษา ป.ตรี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เข้าร่วมกิจกรรม Live แนะแนวการศึกษา ป.ตรี 2565  เมื่อวันที่ (27 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 “โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ และโครงการรับนิสิตพิการ” ผ่าน Fan page เรียนต่อ มมส Mahasarakham University ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการรับบุคคลเข้าศึกษา TCAS65 ตามนโยบายของ ทปอ. …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้ชื่อโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณครู New Normal” และโครงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมนิสิตที่เสียสละต่อส่วนรวมของคณะ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้ชื่อโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณครู New Normal” และโครงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมนิสิตที่เสียสละต่อส่วนรวมของคณะ ปีการศึกษา 2563 (แบบออนไลน์)  และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ในวันที 16 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.30 น. โดยในกิจกรรมมีผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตร (ออนไลน์) และรับมอบทุนการศึกษา ดังนี้ มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตเรียนดีเยี่ยม จำนวน 39  คน ประกอบไปด้วย นิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาจำนวน 30 คน  นิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1  คน และนิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน มอบเกียรติบัตรแก่กรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตต้นแบบ ในการฝึกซ้อมบัณฑิตฯ …

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (แบบออนไลน์)

วันนี้ 25 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในปีนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 การจัดกิจกรรม จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ผ่านระบบอบรมออนไลน์ Google meet   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต โดยกิจกรรมช่วงแรกจะเป็นการที่ผู้บริหาร ประธานหลักสูตรพบปะนิสิตใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และในช่วงที่สองจะเป็นการให้นิสิตพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร แนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเทคนิคการเรียนอย่างไรให้สำเร็จการศึกษาตามแผนที่วางไว้  ในนามของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอต้อนรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนเข้าสู่ครอบครัวเขียวตองอ่อนด้วยความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย ที่มา ภาพและข่าว: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มิถุนายน 2564

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (แบบออนไลน์)

วันนี้ 17 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในปีนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 การจัดกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมแบบออนไลน์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตรวม ทั้งสิ้นจำนวน  115  คน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในสายออนไลน์จำนวน  100 คน และในห้องประชุมของคณะจำนวน  15 คน โดยกิจกรรมช่วงแรกจะเป็นการที่ผู้บริหาร ประธานหลักสูตรพบปะนิสิตใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และในช่วงที่สองจะเป็นการให้นิสิตพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรและรุ่นพี่ แนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเทคนิคการเรียนอย่างไรให้สำเร็จการศึกษาตามแผนที่วางไว้  ในนามของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอกล่าวต้อนรับน้องๆนิสิตใหม่ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวเขียวตองอ่อนด้วยความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย ที่มา ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ปวริศา ปัดเสน/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

  วันนี้  25  มีนาคม 2564 เวลา 09.00 ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้มีการจัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  หลังจากท่านประธานได้กล่าวเปิดงานในพิธีเสร็จ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้มาร่วมกล่าวให้โอวาทและให้คำแนะนำการปรับตัวในการทำงาน ต่อด้วยการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ขององค์กร แก่นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาจากวิทยากร อบรมให้คำแนะนำเรื่อง “เทคนิคการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ:การหางาน สมัครงาน การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งานทำ” โดยบุคลากรที่มากประสบการณ์ จาก JOBTOPGUN ภาพบรรยากาศในงาน : ภาพและข่าว : ชลทิตย์ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯที่ เข้า-ออก พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบสอบถามเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำแบบสอบถาม เพื่อคัดกรองข้อมูลและให้บุคลากร นิสิต นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ เข้า-ออกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกแบบสอบถาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ข้อมูลตาม QR Code ด้านล่างนี้ >>pdf ดาวน์โหลด <<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้องและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2563  

Read More »

บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 2. เพื่อให้บัณฑิตเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับพิธีการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3. เพื่อให้บัณฑิตรับทราบข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร …

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรม ENV MSU Open House 2020

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Open House เมื่อวันที่ 4- 5 ธันวาคม 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Open House แนะนำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นิทรรศการสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สันทนาการต้อนรับคณะฯ ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในงานโดยรวม :       ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563

Read More »

แผนที่เดินดิน “กินอยู่รู้ดี” แหล่งข้อมูลร้านค้า เมนูแนะนำ และการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สู่ BCG Model

แผนที่เดินดิน  “กินอยู่รู้ดี” แหล่งข้อมูลร้านค้า  เมนูแนะนำ และการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สู่ BCG Model หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ได้บูรณาการกิจกรรมการจัดการเรียนและการสอน ในรายวิชา 1705373  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สู่การบริการวิชาการเพื่อชุมชน  โดยได้สำรวจข้อมูลการให้บริการอาหาร/เครื่องดื่มและสถานะการจัดการสิ่งแวดล้อมของร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 183 ร้าน  พร้อมทั้งรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อสร้างมูลค่า และได้นำข้อมูลที่ได้ มาจัดทำเป็นแผนที่ดิจิทัล  “กินอยู่รู้ดี” เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค ในการเข้าถึงร้านค้า/เครื่องดื่มต่าง ๆ รอบๆ พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจฐานราก  ผ่านการสื่อสารเมนูอาหารที่ได้รับความนิยมของร้านอาหารไปยังกลุ่มผู้บริโภคทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงการให้รายละเอียดการเดินทางไปยังร้านค้า โดยอาศัยข้อมูลจาก Google Map และการสนับสนุนการลดขยะ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนามุมมองนิสิต ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบการบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมกัน  ผู้สนใจ  สามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ดิจิทัลได้ที่นี้  https://bit.ly/36cC5Wl ข่าว: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพ: นิสิต  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ข่าวโดย …

Read More »

โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค”

    โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  ภายใต้ชื่อโครงการ “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค” ด้วย สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับอีก 3 สโมสรนิสิต คือ สโมสรนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ และสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ได้เข้าร่วมประกวดขบวนแห่ขบวนลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อโครงการ “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค”   โดยได้รับมอบหมาย ตรีมงานภาคกลาง  ในการเข้าการประกวดดังกล่าว และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาพบรรยากาศในงาน :  เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563

Read More »