Breaking News
Home / Uncategorized / โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565ภาพบรรยากาศในงาน :

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางสรวงสุดา  สิงขรอาสน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเตรียม

ความพร้อมให้กับนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นแนวทางให้นิสิตสามารถวางแผนเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จะนำไปใช้

ในการสมัครงาน และการประกอบอาชีพได้ตรงตามวิชาชีพ   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย นิสิต

ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 85 คน    ได้แก่  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน  25  คน   นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน  และ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา  จำนวน 32 คน  

           โครงการดังกล่าว  ได้รับเกรียติจากวิทยากรมากด้วยประสบการณ์  ได้แก่

                    นายสถิตย์ ผลทิพย์ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้เอ็นวาซท  (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม) บรรยายเรื่อง  “จากวิชาการสู่วิชาชีพ” และ “การพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาการพูด และการสื่อสาร”

                       นายธนวัฒน์ พิมพ์เสนา ศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  บรรยายเรื่อง  “เรื่องเล่าจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ช่อประดู่ป่า”

                   นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล  ผู้จัดการสื่อสารการตลาดภูมิภาคและสหกิจศึกษาองค์กร

บริษัทจัดหางาน JOBBKK.COM   บรรยายเรื่อง  “แนวโน้มตลาดแรงงาน   การหางานออนไลน์  และ การเขียน RESUME”    ท้ายที่สุด นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้สมัครเป็นสมาชิกหางานกับ บริษัทจัดหางาน JOBBKK.COM    

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 27 ธันวาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *