Breaking News
Home / Uncategorized / ‘เด็กปั้นปุ๋ย’ ผลงานเยาวชนในโครงการ”ปั้น ปลูก คิดส์” สู่โรงผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชุมชน

‘เด็กปั้นปุ๋ย’ ผลงานเยาวชนในโครงการ”ปั้น ปลูก คิดส์” สู่โรงผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชุมชน

‘เด็กปั้นปุ๋ย’ ความสำเร็จของโครงการ “ปั้น ปลูก คิด(ส์) by Tollway Green way” การประกวดโครงงานเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สู่โรงผลิตปุ๋ยอัดเม็ดของชุมชนบ้านหนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เพื่อประโยชน์ของชุมชนและเพื่อสิ่งแวดล้อม.เยาวชนและคนรุ่นใหม่เป็นพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างยิ่ง โดยบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) ได้ยึดหลักดำเนินธุรกิจควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง .ล่าสุด ได้จัดทำโครงการ CSR Tollway Contest ภายใต้หัวข้อ “ปั้น ปลูก คิด(ส์) by Tollway Green Way” โดยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยการคิดค้นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถปฏิบัติได้จริง มีเหตุผลรองรับ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่อยู่ในชุมชนและชาวบ้าน พร้อมชิงทุนอาสาพัฒนาชุมชนรวมกว่า 150,000 บาท โครงการนี้มีผู้ส่งเข้าประกวดกว่า 200 โครงการ และคัดเลือกผลงานเหลือเพียง 10 โครงการ โดยทาง Environman ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในการตัดสินผลงานผู้ชนะ .โดยทีมผู้ชนะเลิศคือ ‘ทีมเด็กปั้นปุ๋ย’ นิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาพร้อมแนวคิด “เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นเรื่องปุ๋ยๆ” โดยเป็นโครงการส่งเสริมการผลิต ขึ้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์จากขยะร่วมกับชุมชนบ้านหนองโต อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ทางทีมได้เล็งเห็นถึงวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรของชุมชน อาทิ แกลบข้าว มูลสัตว์ เถ้าชานอ้อย และขี้หม้อกรอง จึงได้ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และได้สร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยอัดเม็ดบ้านหนองโก ที่เป็นสถานที่หมักปุ๋ย พร้อมเครื่องร่อนปุ๋ย และเครื่องขึ้นเม็ดปุ๋ย .ผลที่ได้คือเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนที่ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ชุมชนและเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับพืชผักและนาข้าวได้ ช่วยลดใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุน และช่วยแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย พร้อมยังจัดอบรมกระบวนการปั้นปุ๋ยให้กับชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้คนภายนอก .นางสาวอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ “ปั้น ปลูก คิด(ส์)” มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ความสามารถหลัก (Core Competency) ได้พัฒนาเยาวชนจากชุมชนจากจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งในอนาคตได้กำหนดแผนงานโครงการต่อยอด เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลในระยะยาวอย่างแท้จริง สร้างสังคมดีไปด้วยกันภายใต้ปณิธานองค์กร “Tollway ทางน้ำใจ ไหลสู่สังคม” .โครงการ CSR Tollway Contest ภายใต้หัวข้อ “ปั้น ปลูก คิด(ส์) by Tollway Green Way ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมไอเดียของเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีใหม่ให้เกิดขึ้นจริงได้ Don Muang TollwayCSR Tollway ContestMahasarakham Universityคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ MSU

ที่มาภาพและข่าว :https://www.facebook.com/environman.th/posts/pfbid0C75GcBoDW7QqnJgNraejFivT5Nip1FruHZNNTjUjGt5w44HjPG6t2EjVRtpBBpYWl

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 8 ธันวาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *