Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น (page 2)

ข่าวเด่น

ภาพและข่าว : “หารือความร่วมมือด้านการจัดการการเรียนอการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ” เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563

87459760_158290201813472_6510386155412783104_n

หารือความร่วมมือด้านการจัดการการเรียนอการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะ ได้เข้าพบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เพื่อปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับสถาบันในการจัดทำโครงการภาคสนามเพื่อช่วยท้องถิ่นในการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือความร่วมมือ ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างคณะ ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพถ่าย: ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 

Read More »

ภาพและข่าวงานเสวนาทางวิชาการ “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน: เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนากระบวนการทางสังคม” ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

20200217094036_IMG_5586

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ Institute for Thermal Power Engineering, Zhejiang University (มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง), สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน: เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระบวนการทางสังคม” (Thailand Waste to Energy 2020) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ทั้งในเชิงเทคนิค กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ ตลอดจนแนวคิดการพัฒนากระบวนการทางสังคมของท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ในเชิงเทคนิค เชิงวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ หากมีโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนที่เราอยู่อาศัย โดยการเสวนาได้เชิญชวนผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีบทบาทในการบริหารปกครองท้องถิ่นและมีอำนาจตัดสินใจในท้องถิ่น ได้เข้ามาเรียนรู้และรับทราบข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากลหลายสาขาร่วมบรรยายและร่วมเสวนาทางวิชาการ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการด้านพลังงานและการจัดการขยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ …

Read More »

ถวายผ้าห่มพระธาตุนาดูน 7 กุมภาพันธ์ 2563

20200207_204929

วันวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนิสิตเก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปนมัสการพระธาตุนาดูน นครจำปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกับได้ร่วมกันถวายผ้าห่มพระธาตุ และทำการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆะบูชา เพื่อเป็นพลวปัจจัยให้เกิดผลกรรมดี เกิดความสงบ ความสุข ความดีงามแด่ คณะ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกส่วนตลอดกาลนานเทอญ สาธุ (ตั้ง นะโม 3 จบ ) ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต อิมัง วัตถัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง …

Read More »

ภาพและข่าว “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษา” เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563

บริการงานวิชาการ สกลนคร_200204_0029

เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ด้วยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการณ์ โดยการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพและกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน ทางด้านกระบวนการเรียนรู้ หลักการศาสตร์ของพระราชากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ และในกิจกรรมก็ได้ มีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม  มาให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มศักยภาพ   ภาพบรรยากาศกิจกรรม : เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ป่า ดิน น้ำ) ข้อมูลและภาพ : สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา / อ. สุรศักดิ์ แก้วงาม เรียบเรียงและเผยแพร่ข่าวโดย   : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563

Read More »

ภาพและข่าว”พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

83248640_3509702202433527_372455075668295680_n

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ชั้น 2 ห้อง 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้จัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการนิสิตสัมพันธ์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 233 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ จำนวน 8 คน นิสิตจำนวน 200 คน และศิษย์เก่า จำนวน 25 คน ภาพกิจกรรม : ภาพและข่าว :  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา / อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่ข่าวโดย  : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 มกราคม …

Read More »

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้พัฒนาศักยภาพด้านการทำแบบจำลอง SWAT โดยทีมนักวิจัย ที่ประเทศจีน

84108864_832836903854326_628183961117392896_n

นางสาวสุภาภรณ์ พลทำ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งกำลังศึกษา ในหัวข้อเรื่อง  “Application of SWAT Model to Investigate Runoff in Relation to Agricultural Land Changes: Case Study of Lam Takong River Basin” ร่วมกับนายถิรวัฒน์  ตรีนัย ในหลักสูตรเดียวกัน ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ได้เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562-12 มกราคม 2563 เพี่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำการจำลองจากผู้เชี่ยวชาญ ณ Institute of Geographic Sciences and Natural …

Read More »

การพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

84108864_832836903854326_628183961117392896_n

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นิสิต  มีความรู้จากบทเรียนที่จากฐานประสบการณ์จริงและสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ และ 2) เพื่อให้นิสิตเข้าใจต้นทุนของตนเองและพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้มีคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 47 คน  เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแบ่งประเด็นการศึกษาดูงาน  ดังนี้ 1)  Waste Management/ Utilization ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก และโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์  จ.พิษณุโลก  2) Environment/ Energy Technology and Management ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง  และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ลำปาง จำกัด …

Read More »

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

19163 งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่สาขาสิ่งแวดล้_47

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ร่วมกัน  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ ความสัครสมานสามัคคีระหว่างนิสิตและคณาจารย์ทั้ง 2 คณะ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเมเจอร์ อารีน่า (Major Arena) จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 468 คน อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 363 คน สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวน 105 คน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และดำเนินงาน : รองศาสตราจารย์.ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา ภาพบรรยากาศกิจกรรม : ข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : …

Read More »

นิสิตปี 2 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมฯ กิจกรรมจิตอาสาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเยาวชน สิ่งแวดล้อมศึกษาอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ที่โรงเรียนหนองกุงเต่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม

82873245_2507390616038342_8843858556097658880_n

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคา 2563 นิสิตปี 2 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเยาวชน สิ่งแวดล้อมศึกษาอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ที่โรงเรียนหนองกุงเต่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นรายวิชาอุดมการณ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ที่มาภาพและข้อมูลข่าว : สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 มกราคม 2563

Read More »

ยินดีต้อนรับ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่1)

IMG_3097

ภาพบรรยากาศ : การพิจารณาสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบทืี่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีสอบข้อเขียน) ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563   ข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 มกราคม 2563  

Read More »