Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น (page 2)

ข่าวเด่น

ภาพและข่าว กีฬาตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 ณ วันที่ 7 กันยายน 2562

กีฬาตองอ่อน

เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคารพลศึกษา และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน นิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน นิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันของนิสิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ ประธานกล่าวเปิดงาน “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 13” ภาพกิจกรรมโดยรวม : >>>ภาพเพิ่มเติม ตองอ่อนเกมส์ครั้งที่13 …

Read More »

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น วันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562

69831445_444152979514943_4969988236257525760_n

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ได้จัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น ในวันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาสมาธิ และขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมและแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้แก่นิสิตและคณาจารย์  เสริมการเป็นผู้มีจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีและนิสิตที่อยู่ในความดูแล ซึ่งคือ นิสิตระดับปริญาตรีชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรฯ  ซึ่งประกอบด้วย การอบรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม           สวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (ภาพกิจกรรม shorturl.at/ckzX9) และการทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น  จ.ขอนแก่น ภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : ข่าว ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 กันยายน 2562

Read More »

ภาพและข่าว กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 4 กันยายน 2562

20190904_114840

เมื่อวันพุธทืี่ 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ณ วัดป่าดอนสวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ภาพกิจกรรมโดยรวม :  ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 กันยายน 2562  

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น ในโครงการ “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2” ณ วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2562

20962-2

ข้อมูลภาพและข่าว : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 กันยายน 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนกาญจน์ ไพศาลพงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงาน ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019

9999

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนกาญจน์ ไพศาลพงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงาน ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2562 เพื่อร่วมระดมสมองกับเยาวชนจากประเทศ ASEAN+3 เพื่อหาทางออกด้านปัญหาขยะทะเล งานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Congratulations to Tanakarn Paisanpong! Our student in master program. She got selected to participate in ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019 in …

Read More »

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

69245015_969960863352639_1448421190216450048_n

กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ภาพถ่ายโดย : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ณ วันที่ 29 กันยายน 2562 เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

Read More »

กิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

69540854_733865960394609_8249429752276844544_n

เนื่องด้วยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้นิสิตได้การเรียนรู้จากสถานที่จริง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ ให้ได้มีความรู้ มีโลกทัศน์ทางวิชาการ เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทำงานและสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นฝึกให้มีนิสัยการทำงาน มีทัศนคติที่ดี และมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม 2562 ณ ตำบลวังชมพู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 119 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 9 คน และนิสิตปริญญาตรี จำนวน 104 คน ปริญญาโท 6 คน ปริญาเอก 2 คน ภาพโดยรวม :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่โดย : …

Read More »

ภาพและข่าว คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20190819_100334

ภาพและข่าว : “คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 1 ภาพบรรยากาศโดยรวมในการประเมิน :   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 20 สิงหาคม 2562      

Read More »

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ iso/iec 17025 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

68970554_2332481963746986_6388278465660977152_n

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ iso/iec 17025 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศฯ ให้กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยรองศาตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ โดยมี. รองศาตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ ผู้บริหาร คณาจารยและบุคคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงคณะผู้บริหารตลอดจนบุคลากรศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดี ภาพบรรกาศโดยรวม : ที่มาข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 สิงหาคม 2562

Read More »

ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

68753690_609768539429702_1888196897542242304_n

  ปลูกป่า ลดโลกร้อน ต้อนรับนิสิตใหม่ สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการ  “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และได้เลือกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ซึ่งมีความสำคัญทางนิเวศที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  และคุณค่าที่มีสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์   2.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่และชุมชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมกัน พัฒนากลไกในการอนุรักษ์ต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเครือข่ายเยาวชนในท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  3. เพื่อให้นิสิตใหม่ เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะนักสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้และมีทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักแบ่งปันกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้ชีวิตแบบเกื้อหนุนระหว่างผืนป่ากับมนุษย์ และก่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งพิงให้กับสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคต  การดำเนินการครั้งนี้   เป็นความร่วมมือกันของนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รุ่นพี่และนิสิตใหม่)  บุคลากรของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน ชาวบ้าน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง  และอาสาสมัครจากประเทศสเปน จาก Udutama Organization จำนวน 180 คน ได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน …

Read More »