Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 78)

env@msu.ac.th

เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนปฏิสังขรณ์ ศาลพระภูมิและพระภูมิเจ้าที่

เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนปฏิสังขรณ์ ศาลพระภูมิและพระภูมิเจ้าที่ ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียด,,, Click เพื่อดาวน์โหลด

Read More »

ขอเชิญร่วมฟัง “At the Human-Primate Interface Promoting the Healthy Coexistence between Humans and Primates at Kosumpee Forest Park: Assessing Interaction, Conflict and Risk”

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง ENV210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2558-2559

พระบรมราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบัญชี แก่ข้าพเจ้า ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่อมได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการ และในขณะเดียวกันก็เป็นที่หวัง ว่าจะมีคุณธรรม ความประพฤติที่ดี สมกับที่เป็นบัณฑิตด้วย เรื่องวิชาการนั้นเชื่อ ว่าทุกคนต่างมีพร้อมอยู่ เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว แต่ในเรื่องคุณธรรมความประพฤติ เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความคิดจิตใจและการปฏิบัติตนของแต่ละคน บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องประพฤติตนให้ดี ให้เป็นบัณฑิตแท้ ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี คิดดี หมายถึง คิดแต่สิ่งที่เป็น สาระและตั้งอยู่ในเหตุในผล พูดดี หมายถึง พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ และเป็นความสัตย์จริง ทำดี หมายถึง ทำแต่สิ่งที่พิจารณาแล้วว่า ถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่งความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีแนวปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องกับทิศทางการบิรหาร และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More »

ขอเรียนเชิญญาติบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขอเรียนเชิญญาติบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุดถ่ายทอดสด ทั้ง 8 จุด หรือใช้เป็นจุดนัดหมาย วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป  

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559  คณาจารย์ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้ร่วมฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2559 เพื่อเตรียมความพร้อม ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองฯ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดให้หน่วยงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งการดำเนินงานได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา) ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง     ประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์     กรรมการ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมัทนา กลางคาร     กรรมการ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์     กรรมการ 5) นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตรี     กรรมการและเลขานุการ    

Read More »

“ รวมพลังแห่งความภักดี” ประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.  ทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองฯ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 17 พฤษจิกายน 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Read More »