Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาโครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดนสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี้เลียง ปี 2563 สนับสนุนโดย สป.อว.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาโครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดนสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี้เลียง ปี 2563 สนับสนุนโดย สป.อว.

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับโครงการห้องเรียนธรรมชาติ: บทเรียนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ประเภทที่ 2) โดยศูนย์สหวิทยาการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) (ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์) และโครงการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น สำหรับเยาวชนสู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน (ประเภทที่ 3) โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) (ดร.ธายุกร พระบำรุง) ที่ได้ผ่านการพิจารณา จากการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี้เลียง ปี 2563 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากโครงการทั้งหมด 3 โครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)

ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 30 เมษายน 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรม”ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

วันนี้ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *