Breaking News
Home / env@msu.ac.th

env@msu.ac.th

ประชาสัมพันธ์>> จากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เรื่องเอกสารการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมระยะสั่น CommTECH Camp Insinght 2019

เผยแพร่โดย : นายชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2561

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะ และขอความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

เผยแพร่โดย : นายชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2561

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2561

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

Read More »

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 6 กันยายน 2561

20180907_104342

กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ภาพข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ 7 กันยายน 2561       

Read More »

มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” วันที่ 6 กันยายน 2561

41262330_2288481487833076_1696223825189928960_o

มมส จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. องค์การนิสิต ร่วมกับ สโมสรนิสิต และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ปาเจราบูรพคณาจารย์ ปวงศิษย์น้อมอัญชลี 50 ปีศรีโรจนากร” จัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป ภาพข่าว : แสงเทียน …

Read More »

ทีมสิ่งแวดล้อมและไอที เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะระดับประเทศ

S__56344741

ทีมสิ่งแวดล้อมและไอที เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะระดับประเทศ   นิสิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยนายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล     นายณัฐพงษ์ ชินอาจ นายจรูญศักดิ์ สังข์ด่านจาก นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบถุงผ้าหลากคุณประโยชน์  และดร.จุฑามาส แก้วสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งมีแนวคิด ที่จะผลักดันให้เกิดการลดการใช้ขยะพลาสติกที่ต้นทาง โดยเริ่มจากตนเอง จึงได้พัฒนาถุงผ้าที่มีความแปลกใหม่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งนี้ได้ผสมผสานมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมในการออกแบบ การเลือกวัตถุดิบที่แฝงการสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ ทีม มมส ได้เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 ในชื่อผลงาน “ถุงผ้ามายากล”  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดในรูปหนังสั้น (https://www.facebook.com/singpraditdeqp/videos/294745791334553/?fref=mentions) การประกวดครั้งนี้  ผลงานของทีม มมส ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เป็นหนึ่งใน 66 ผลงาน จากทั้งหมด 101 ผลงานจากทั่วประเทศ โดยผู้แทนนิสิต นายจรูญศักดิ์ สังข์ด่านจาก พร้อมด้วย …

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะส่ิิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561

Read More »
ปิดโหมดสีเทา