Breaking News
Home / env@msu.ac.th

env@msu.ac.th

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 4  ประจำปี 2566 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 กันยายน 2566

Read More »

ภาพและข่าว”กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx”วันที่ 25 -26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ENV 106 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

วันที่ 25-26 กันยายน 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร เป็นประธานกรรมการประเมิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงรัชฎา ฉายจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ ถนนแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ เป็นคณะกรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx” ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินที่ได้จากคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการวางแผนแก้ไขพัฒนา และปรับปรุงระบบการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เสริมพลังชุมชนโพธิ์ศรี1 สู่การเป็นองค์กรธุรกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่าที่เป็นอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)/อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการความร่วมมือกับนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ นฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มผู้ประกอบการ (ปัจจุบัน คือ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม) และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดำเนินโครงการการยกระดับชุมชนโพธิ์ศรี1 เป็นองค์กรธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยชุมชนโพธิ์ศรี1  มีประวัติและความเป็นมาในการทำข้าวเม่าที่สืบสานมากกว่า 100 ปี เพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กรธุรกิจชุมชนที่ครบวงจร  โดยเน้นให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี   (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ว่า “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” รวมถึงแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ในบทบาทในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม …

Read More »

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กันยายน 2566

Read More »

ภาพและข่าว “17 กันยายน 2566 วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 19 ปี””

17 กันยายน 2566 ครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 19 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ แด่พระภิกษุ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องเรียนรวม ENV 110 คณะสิ่งแวดล้อมฯ และในครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ จึงได้จัดทำ Google Forms เพื่อเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมกิจกรรมลงนามแสดงความยินดี และอวยพรออนไลน์ ร่วมอวยพรได้ที่ลิงค์>>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqlnhrQwccoB2onxKTN2NJRn30ud46od-F3bJ4DEibyGVjIQ/viewform ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567)

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 กันยายน 2566

Read More »

ภาพและข่าว “โครงการอบรม เรื่อง เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ENV 110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยากร คือ นายปัณณธร พรมลี จากบริษัท ISO World Smile Co., Ltd. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย 1) ISO 9001 Quality Management Systems มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการ ดำเนินงานภายในองค์กร …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศขึ้น

เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศขึ้น ณ บ้านนาโคกเขาค้อ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการจัดขึ้นในลักษณะเป็นการสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ประกอบด้วย            1) รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว (คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)           2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)            3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)          4) อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ)          5) …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ เสริมพลังเทศบาลนครพิษณุโลกและการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเป็นพี้เลี้ยง เพื่อพัฒนาเมืองยืดหยุ่น (City Resilience)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)/อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) มหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการ SECRA และ โครงการ FOUNTAIN ภายใต้การสนับสนุนของโปรแกรม ERASMUS+ จาก EU) และเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR)  ในฐานะวิทยากรกระบวนการ  ในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การบูรณาการสู่การสร้างเมืองยืดหยุ่น (MCR2030) ตามแนวทางสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน” สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี  นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน และในกิจกรรม ประกอบด้วย  การกล่าวปฐมบท  “บทบาทความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการกับการพัฒนาเมืองสู่เมืองที่ลดความเสี่ยงภัยอย่างยั่งยืน”  โดย …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินด้วยอัตลักษณ์ของอำเภอนาเชือก 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)/อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ริมอ่างห้วยค้อ ในการดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนภูมินวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดจากต้นเชือกของอำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม  จับมือกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่  เทศบาลตำบลนาเชือก  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก  หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาเชือก   สถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแสง กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน ได้แก่ บ้านกุดน้ำใส (กลุ่มอาชีพทอผ้า) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาป่าชุมชน (บ้านหนองทิศสอน) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลพลังแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) และไร่นาสวนผสม  ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ ประกอบด้วย นายจิรวัฒน์ วัฒนบุตร ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) …

Read More »