Breaking News
Home / env@msu.ac.th

env@msu.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566

Read More »

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ENV 106 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดต้อนรับคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์บุคลากรในคณะฯ รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและการดำเนินงานเชิงรุกของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรับฟังถึงปัญหาและชี้แจงแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาคณะรวมถึงการขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียต่อไป ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ที่ได้รับทุนจาก สป.อว.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีอุดมศึกษาเป็น                    พี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2566 ชื่อโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนและการสอนสหวิทยาการโดยใช้ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นฐานสู่การพัฒนาชุมชนยั่งยืน” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  เทศบาลเมืองมหาสารคาม และโรงเรียนนำร่องที่สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  โรงเรียนบ้านส่องนางใย โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา และโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา และเป็นการขยายผลจากโครงการ U2T ตำบลตลาด https://talontalad.com/ >>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /  ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566

Read More »

CMARE เป็นผู้แทนศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ม.มหาสารคาม เพื่อส่งพลังให้กับเยาวชนสู่การนักสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ม.มหาสารคาม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังเยาวชน ในเวทีการแข่งขัน “UniTi Talks” สร้างแรงบันดาลใจด้านสื่อสารวิทย์ฯ   หัวข้อ “UniTi Talks on STI for Sustainable Community ฉากทัศน์ชุมชนที่ฉันอยากเห็น ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” จัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) 4 แห่ง และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)  …

Read More »

CMARE เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วม Regional Training Workshop on Building Cities Resilience to Climate Change and Disasters

ระหว่างวันที่  8-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาและการปรับตัว (CMARE) ในนามของประเทศไทย  ได้เข้าร่วม Regional Training Workshop on Building Cities Resilience to Climate Change and Disasters ประกอบด้วย ผู้แทนประเทศเนปาล อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และลาว  ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ  the Asian Institute of Technology (AIT), the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), United Nations Development Programme …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เข้าร่วมเป็นเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หรือ Thailand Carbon Neutral Network ซึ่งจัดตั้งโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) เป็นผู้ประสานระหว่างหน่วยงานภายในและนอก รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างกลไกควบคู่กับการวิจัยและการบริการวิชาการ  โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://tcnn.tgo.or.th/ ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /  ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566

Read More »

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2566 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566

Read More »

ภาพและข่าว”กิิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศ”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 ถึง 16.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเสริมสร้างใหอาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ ได้มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงการสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศที่ผ่านมา ทราบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างประเทศ ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566

Read More »

สื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อเตรียมพร้อมเมืองมหาสารคามสู่การเป็นเมืองยืดหยุ่น (City Resilience) แบบบูรณาการแบบองค์รวม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อสะท้อนบทเรียนแนวทางการพัฒนากลไกสนับสนุนเชิงบูรณาการแบบองค์รวมสู่การเป็นเมืองยืดหยุ่น ภายใต้โครงการ MRC2030 กรณีจังหวัดมหาสารคาม  ที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในฐานะเมืองนำร่อง โดยการสนับสนุนข้อมูลและเทคนิคจากเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience; TNDR) สำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction; UNDRR) และศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ ในการจัดการประชุม มีนายธัญสุต บริหารธนวุฒิ  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เป็นประธาน และผู้บริหาร ประกอบด้วย รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เข้าร่วมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนที่จะบูรณาการเป็นตัวชี้วัดของแต่ละ ส่วนราชการภายใน …

Read More »

การเตรียมพร้อมกันทรวิชัย สู่การเป็นเมืองยืดหยุ่น (City Resilience)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้สื่อสารบทเรียน “การจัดการอุทกภัยของพื้นที่อำเภอกันทรวิชัยและการเตรียมพื้นที่สู่การเป็นเมืองยืดหยุ่น “รู้รับ–ปรับตัว -ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) ผ่านข่าว “เท่าทันภัยพิบัติ” ที่เผยแพร่ทางช่อง 5  โดยการสนับสนุนข้อมูลและเทคนิคจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience; TNDR) สำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction; UNDRR) และศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการผนึกกำลังของสถาบันการศึกษาและท้องถิ่น เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพของพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย …

Read More »