Breaking News
Home / env@msu.ac.th

env@msu.ac.th

030761-4

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นคณะสิ่งแวดล้อมหนึ่งเดียวในภาคอีสาน การเรียนการสอน เน้นการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการ บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคม มีความร่วมมือทางวิชาการ องค์กรในและต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนลาว เกาหลี สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย เป็นต้น โอกาสในการทำงานและศึกษาต่อ หน่วยงานราชการ เช่น กรมต่างๆ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของเทศบาล อบต. อบจ. บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรประชาสังคม (CSO) หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ทั้งในและต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม สมัครออนไลน์: วันนี้ ถึง 4 ก.ค. 61             …

Read More »

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม Master of Science (M.Sc.) Program in Environmental Technology วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) เปิดรับสมัครรอบที่ 2 สมัครออนไลน์ : บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง : 5-6 กรกฎาคม 2561

อาจารย์แต 210661

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdPEx 200 โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน/หลักสูตรเท่านั้น สัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันศุกร์,และเสาร์ ระยะเวลา 2 วัน รุ่นที่ 16 : วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2561 รุ่นที่ 17 : วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561

เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา วันทืี่เผยแพร่ : 15 มิถุนายน 2561

Read More »

ในวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Prof. Akitoshi Edagawa คณบดี Graduate School of Global Arts, Tokyo University of Arts ให้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตคนอีสาน

11

ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บรรยายพิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Prof. Akitoshi Edagawa คณบดี Graduate School of Global Arts, Tokyo University of Arts ให้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตคนอีสาน เรื่อง “Roles of Mor Lam, a Traditional Art of Northeast Thailand, in the Lifestyle of Isan People” ให้คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารับฟัง รวมทั้งพบปะเสวนาทางวิชาการระหว่างอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย Tokyo …

Read More »

การพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างตัวแทนจาก Changwon National University, South Korea กับ ตัวแทนผู้บริหารและหลักสูตรฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

33386581_2148150548547507_5026473726284136448_n

การพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างตัวแทนจาก Changwon National University, South Korea กับ ตัวแทนผู้บริหารและหลักสูตรฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนผู้บริหารและหลักสูตรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Associate Prof. Dae-Woon Jeong คณบดี School of Civil, Environmental and Chemical Engineering และ Prof. Gyu-Tae Seo จาก Changwon National University, South Korea โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอริกา พฤฒิกิตติ ได้กล่าวแนะนำคณะ และผู้เข้าร่วมทุกท่านได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน รวมทั้งความเป็นไปได้ในการร่วมพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานและเทคโนโลยีบำบัดน้ำ ทั้งนี้ คาดว่าพันธะความร่วมมือดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเร็ว ๆ นี้ Discussion …

Read More »

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมYTEn2018 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้ โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Poster YTEn FB 1200 x 1200 cm-03

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมYTEn2018 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้ โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของทางคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่โครงการระบุไว้      ทั้งนี้ได้แนบข้อมูลพร้อมภาพประกอบ และ https://www.facebook.com/YoungThaiEnvironmentalists/?ref=bookmarks  >>> เอกสารประชาสัมพันธ์_YTEn2018 เผยแพร่ ภาพและข่าว / นายชลทิตย์ สีิเทา  วันที่ 28 พฤษภาคม 2561         

Read More »
ปิดโหมดสีเทา