Breaking News
Home / env@msu.ac.th

env@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมเกียรติพิธีส่งมอบงานตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยี มมส

พิธีส่งมอบงานตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยี

  พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม ส่งมอบงาน ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี คนใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานพร้อมกล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี ครบ 2 วาระ และได้พัฒนาคณะให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับแก่สังคมจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

บูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการ เพื่อพัฒนานาเชือกโมเดล: รากฐานแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ปก

บูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการ เพื่อพัฒนานาเชือกโมเดล: รากฐานแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะแม่ข่าย โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับกลุ่มคนรักนาเชือก  สานต่อความต้องการของท้องถิ่น สู่การบูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานาเชือกโมเดล ในหลายกิจกรรม ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพันเป็นศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบองค์รวม โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง และคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส.  (อยู่ระหว่างการปรับแก้ข้อเสนอโครงการ) 2) หลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการเพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ (ดร.ธายุกร พระบำรุง และคณะ)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   (การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและพร้อมรับมือ) 3) หนังสั้นฮักนาเชือก โดย ผศ.ดร.ปรีชา สาคร และคณะ คณะวิทยาการสารสนเทศ 4) หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ: งานวิจัยเพื่อชุมชนสู่หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน โดย ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต และคณะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Read More »

ขับเคลื่อนบ้านเหล่า (ตำบลโคกพระ) สู่พื้นที่ดินดี ผักปลอดภัย รายได้เกิด โดยการผสานสหวิทยาการ

ปก

  ขับเคลื่อนบ้านเหล่า (ตำบลโคกพระ) สู่พื้นที่ดินดี ผักปลอดภัย รายได้เกิด  โดยการผสานสหวิทยาการ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  จัดเวทีสะท้อนบทเรียนวิจัย โดยผสานกลไกสนับสนุนด้านเกษตรของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และฐานบทเรียนการดำเนินการของเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วย สถาบันการจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน โรงเรียนบ้านเหล่า และสภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินการโครงการวิจัย ในหัวข้อ “การศึกษาคุณภาพดิน การเจริญเติบโตและความปลอดภัยของผักกาดเขียวกวางตุ้ง (Brassica chinensis L. var. parachinesis Tsen & Lee) ในดินที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษา:  บ้านเหล่า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนำร่อง  (ส่งดินไปตรวจวิเคราะห์) เกษตรอำเภอกันทรวิชัย ครู  เยาวชน และผู้สนใจ ที่เป็นคนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ได้รับทราบต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม การพึ่งพาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เกิดความตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีที่ใช้  คุณค่าทางโภชนาการของผักที่ปลูก และมีมุมมองในการวางแผนการทำสวนผักและพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การทำสวนผักที่เป็นระบบและครบวงจร  โดยมีวิทยากรจากหลายศาสตร์ ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในมิติต่าง …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความสำคัญอย่างไร เค้าเรียนอะไรกัน แล้วจบไปแล้วจะทำงานอะไร ไปดูกันเลย

สื่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครวันที่ 5 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง https://admission.msu.ac.th รับ ม.6/เทียบเท่า หรือผู้จบการศึกษาแล้ว จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2563 หรือ 2564 และคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2564 ตามที่สาขาวิชากำหนด คณะ/จำนวน และเกณฑ์ การรับสมัคร คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=2 ปฏิทินการรับสมัคร วันไหนทำอะไรบ้าง คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=4 ต้องการสมัคร คลิกลิงค์นี้ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=7 พิมพ์ใบสมัครเพื่อไปชำระเงิน คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=8 ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=9 แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูล/การยกเลิกใบสมัคร คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=6 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ …

Read More »

Issue 2

RAKSA Newsletter ISSUE2 Climate Change– Eco Scam?   Smoke from the street food vendor   5 Yak Market, high density of street vendors in the Mahasarakham City PM pollution at Maha Sarakham city  Less than 2.5 micrometers (PM2.5) and 10 micrometers (PM10) airborne particulate in diameter has become an air pollution …

Read More »

Issue 1

Community Waste Water directly discharged into Chi river   Sample of Chi river sediment Microplastic in Chi River  Microplastics are a major cause of aquatic contamination in recent times. It is an important anthropogenic pollutant. Microplastics could be transferred from ecosystem to human body through food and water as evidence …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์ MRCES

wichitra

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์ MRCES  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ในฐานะผู้จัดการโครงการ   ที่ได้รับว่าจ้างเป็นที่ปรึกษากับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย: การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) งบประมาณ 4,412,000 บาท ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564

Read More »

มมส ปูพรมพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัส สกัด COVID – 19 เร่งทำความสะอาดพื้นที่ใช้งานร่วมกัน

145137757_910461553070229_8509696481787490232_n

มมส ปูพรมพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัส สกัด COVID – 19 เร่งทำความสะอาดพื้นที่ใช้งานร่วมกัน วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยงานบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ เข้าดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ตามคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน ห้องเรียน และสถานที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนรวมที่นิสิตเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ สำนักวิทยบริการ อาคารกองกิจการนิสิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสCOVID-19 ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทางกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม จะดำเนินการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอความร่วมมือให้ทุกคน หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก หมั่นเช็ดทำความสะอาดของใช้ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ “คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม”

ระดับบัณฑิตศึกษา วท ม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ที่ ที่มาข้อมูล : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564  

Read More »

ขั้นตอนขอรับบริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่  ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เบอร์ติดต่อ  043754435, 043754436 เบอร์ภายใน  2738 หรือติดต่อ  นายเอกสิทธิ์ อ่อนนางใย เบอร์ติดต่อ 061-583288 (เฉพาะเวลราชการ)

Read More »