Breaking News
Home / ข่าว (page 31)

ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธายุกร พระบำรุง หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) และคณะผู้วิจัยร่วม: ผศ.ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน และดร.นิจฉรา ทูลธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ในหัวข้อ การศึกษาคุณภาพดิน การเจริญเติบโตและความปลอดภัยของผักกาดเขียวกวางตุ้ง (Brassica chinensis L. var. parachinesis Tsen & Lee) ในดินที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษา:  บ้านเหล่า ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวนเงิน 80,000 บาท ข่าว:ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 …

Read More »

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ 2562) คณะสิ่งแวดล้อมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน0001.pdf<<< ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 เมษายน 2563

Read More »

เรียนรู้ที่จะเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ในรูปแบบหนังสือเสียง (Audio Book)

เรียนรู้ที่จะเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ในรูปแบบหนังสือเสียง (Audio Book)   หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล การสร้างการรับรู้ และเป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน จึงได้จัดหนังสือเสียง (Audio Book) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ          ยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นน้ำเสียงของนางสาวดีณา จุทสิงห์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมด มาจากคู่มือสังคมคาร์บอนต่ำ Low Carbon Society Guidebook วิถีแห่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน พัฒนาโดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่างศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดและร่วมเรียนรู้ผ่านช่องทางนี้ ->>>>  https://bit.ly/2QZebqm ข่าว/ภาพ: หน่วยปฏิบัติการวิจัย …

Read More »

ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>>ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรง0001.pdf<<<< ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 มีนาคม 2563 

Read More »

บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน “ชุมชนปลอดขยะ”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร.จุฑามาส แก้วสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อบริการวิชาการให้กับชุมชน ตามการแจ้งความประสงค์จากโรงเรียนบ้านข่างโนนลาน โดยคุณวรพจน์ นามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่างโนนลาน ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ทั้งนี้ได้ดำเนินการในรูปของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่เน้นให้ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนต้นทุนของชุมชนโดยชุมชนเอง การแลกเปลี่ยนและร่วมเรียนรู้ร่วมกัน ผลกระทบของขยะ (ไมโครพลาสติกและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) นวัตกรรมด้านการจัดการขยะ ประเภทขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน และการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และร่วมกำหนดแนวทางการจัดการขยะเบื้องต้นร่วมกัน และเป็นการจัดการกิจกรรมที่มุ่งเน้นการลดขยะ เช่น การบริการอาหารแก่ผู้ร่วมงานโดยไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ และผู้ปกครอง นำเอาตระกร้าหรือถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลมิตรภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นและปลาย จำนวน 90 …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 ฉบับที่ 5

ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 18 มีนาคม 2563

Read More »

วิจารณ์ TOR สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุชีวภาพ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ เครื่อง

ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2563 

Read More »

ข่าวประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถานสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ2)

>>>ดาวน์โหลดไฟล์ทุนนิสิตรอบ – 2 .pdf<<< ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 มีนาคม 2563 

Read More »

ภาพและข่าว : “งานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563”

เมื่อวันนี้ (4 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังบริเวณเวทีกลาง หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทีจัดพิธีเปิดงานบุญผะเหวด และรับชมขบวนแห่ผะเหวดสันดรชาดก 13 กัณฑ์ จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน …

Read More »